การตลาดกิจกรรม

Event Marketing

ศึกษาถึงบทบาทและความสำคัญของการตลาดกิจกรรม การกำหนดกลยุทธ์และยุทธวิธีของการตลาดกิจกรรมสู่กลุ่มเป้าหมายโดยตรง การวางแผนการดำเนินงานรณรงค์กิจกรรมทางการตลาด การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับองค์กร ผลิตภัณฑ์ บริการการศึกษา การตลาดกิจกรรมในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต
1) เพื่อศึกษาความหมาย บทบาท แผนความสำคัญของการตลาดกิจกรรม
2) เพื่อต้องให้นักศึกษาสามารถเลือกใช้กลยุทธ์ให้เหมาะสมกับตลาดในภาวะต่างๆ โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกธุรกิจ
3) เพื่อต้องการให้นักศึกษามีการพัฒนากลยุทธ์ ส่วนประสมการตลาดที่บูรณาการ หน้าที่งานการตลาด และหน้าที่อื่นๆ ของธุรกิจได้ การนำไปใช้ การประเมินผล และการควบคุม
ศึกษาถึงบทบาทและความสำคัญของการตลาดกิจกรรม การกำหนดกลยุทธ์และยุทธวิธีของการตลาดกิจกรรมสู่กลุ่มเป้าหมายโดยตรง การวางแผนการดำเนินงานรณรงค์กิจกรรมทางการตลาด การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับองค์กร ผลิตภัณฑ์ บริการการศึกษา การตลาดกิจกรรมในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม ประมาณ 2 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
1.1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อหน้าที่ ต่อตนเองและต่อผู้อื่น ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นและมีความสำนึกรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1.1.2 มีความกตัญญู ความเสียสละ ความอดทน ความเพียรพยายาม
1.1.3 มีความพอเพียงเป็นหลักในการดำเนินชีวิต โดยยึดแนวความคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกัน
1.1.4 มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
1.1.5 มีจิตสำนึกและมีมโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกต้อง ความดี และความชั่ว
1.2.1 กำหนดหลักเกณฑ์ในการเข้าเรียนและการให้คะแนนอย่างชัดเจน
        1.2.2 บรรยายให้ความรู้ ปฏิบัติตามกิจกรรมที่มอบหมายให้ เพื่อทดสอบการเรียนรู้และการเข้าใจ
        1.2.3 ให้นักศึกษารายงานผลงานที่มอบหมายทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล
        1.2.4 ให้นักศึกษานำข้อมูลที่ค้นคว้ามาวิเคราะห์พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน      
1.3.1  สังเกตจากพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน การขาด การสายที่เปลี่ยนแปลงไป
             1.3.2  สังเกตคุณภาพงานที่ออกมาว่ามีการพัฒนาหรือไม่
             1.3.3  สังเกตดูการบริหารความขัดแย้ง ความเห็นไม่ตรงกันในทีมงานว่าไปในทางดีขึ้นหรือไม่
             1.3.4  สังเกตจากพฤติกรรมการมีน้ำใจ การช่วยเหลือกันระหว่างเพื่อน
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเรียนด้านบริหารธุรกิจ ที่ครอบคลุมทั้ง การบัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์   
              2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ ทางการตลาด การเงิน การผลิตและการดำเนินงาน รวมทั้งการจัดองค์กรและทรัพยากรมนุษย์
              2.1.3 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ ในด้านการวางแผน การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการดำเนินงานรวมทั้งการปรับปรุงแผนงาน
              2.1.4 มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ รวมทั้งมี ความเข้าใจในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน
2.2.1 บรรยายประกอบการยกตัวอย่าง
2.2.2 อภิปรายหลังการสอน
2.2.3 การทำงานกลุ่ม และนำเสนอรายงานจากการค้นคว้า
2.2.4 การศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem – based Learning)
2.3.1 ประเมินผลจากพฤติกรรมการเข้าเรียน และการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงเวลา
2.3.2 ประเมินผลจากการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
3.1.1 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารยุคใหม่ๆ
3.1.2 สามารถสืบค้น จำแนก และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ซึ่งสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจอย่างเหมาะสม
3.1.3 สามารถคิดค้นทางเลือกใหม่ๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่เป็นผลจากทางเลือกอย่างรอบด้าน โดยการนาความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้
3.1.4 มีความกล้าในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์
3.2.1 บรรยายประกอบการยกตัวอย่าง
3.2.2 อภิปรายหลังการสอน
3.2.3 การทำงานกลุ่ม และนำเสนอรายงานจากการค้นคว้า
3.2.4 การศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem – based Learning)
3.2.1 บรรยายประกอบการยกตัวอย่าง
3.2.2 อภิปรายหลังการสอน
3.2.3 การทำงานกลุ่ม และนำเสนอรายงานจากการค้นคว้า
3.2.4 การศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem – based Learning)
 4.1.1 มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถสร้างสัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่นด้วยพื้นฐานความเข้าใจถึงความแตกต่างของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างมีจิตวิทยา
4.1.2 มีความสามารถในการทำงานเป็นกลุ่ม การประสานงาน การมอบหมายบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกต่อเพื่อนร่วมงาน ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้นำที่มีความรับผิดชอบ
4.1.3 มีความกระตือรือร้นและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความ รับผิดชอบ ยอมรับฟังและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งมีความเป็นผู้ตามในจังหวะที่เหมาะสม
4.1.4 มีความสามารถในการริเริ่มแสดงความคิดเห็นใหม่ๆ ที่อาจมีความแตกต่างอย่าง สร้างสรรค์
4.2.1 จัดกิจกรรมกลุ่ม ติดตามการทำงานกลุ่มและงานที่ได้รับมอบหมาย
4.2.2 มอบหมายงานเป็นกลุ่ม ให้ค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อ และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบกันเอง
4.3.1 นักศึกษาประเมินผลตนเองและเพื่อน เกี่ยวกับการการจัดกิจกรรมกลุ่ม
4.3.2 ประเมินผลการรายงานที่ นักศึกษานำเสนอ
4.3.3 ประเมินผลจากการอภิปรายกลุ่ม
5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการ วิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจ
5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.1.3 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานและเทคโนโลยีระบบสารสนเทศที่จำเป็น ต่อการปฏิบัติงาน
5.1.4 สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบการเขียน รายงานและการนำเสนอด้วยวาจา
5.1.5 สามารถสื่อสารด้วยบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือและสามารถเลือกใช้รูปแบบของสื่อ เทคนิควิธีการและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับกลุ่มบุคคลที่มีพื้นฐานและแนวความคิดที่หลากหลาย
5.1.6 ความสามารถนำเทคโนโลยีไปเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนในการดำเนินงานและ ทราบถึงข้อจำกัดของเทคโนโลยี
5.1.7 ความสามารถนำเทคโนโลยีการสื่อสารแบบเครือข่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ สื่อสารและดำเนินงาน      
5.2.1 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ทางเว็บไซต์ แล้ววิเคราะห์ พร้อมนำเสนอในแบบของการบรรยาย พร้อมกับบอกแหล่งอ้างอิง
5.2.2 นำเสนอผลการศึกษาข้อมูล พร้อมการวิเคราะห์ และนำ เสนอในรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1 นักศึกษานำเสนอฟังรู้เรื่องหรือไม่ ใช้ภาษาได้ถูกต้อง เหมาะสมหรือไม่
5.3.2 รูปแบบรายงาน การใช้ภาษา ถ้อยคำ
5.3.3 รูปแบบการอภิปราย การใช้สื่อถ่ายทอด มีความเหมาะสมกับเทคโนโลยีที่มีอยู่หรือไม่
6.1.1 สามารถปฏิบัติงานโดยนำองค์ความรู้มาบูรณาการร่วมกับศาสตร์ที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม           6.1.3 สามารถปรับตัวเข้าสู่สังคมชีวิต สังคมการทำงาน สังคมข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม และมีความพอเพียงในการดำเนินชีวิต
6.2.1 มอบหมายงานเกี่ยวกับการตลาดกิจกรรม โดยต้องหาข้อมูลหลากหลายด้าน
6.2.2 มอบหมายการจัดกิจกรรมทางการตลาด
6.3.1 ประเมินจากงานที่มอบหมาย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมืออาชีพ(Hands-on)
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5
1 BBABA626 การตลาดกิจกรรม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1.2 การทดสอบ -การสอบกลางภาค -การสอบปลายภาค 9 18 25% 25%
2 2.1.3 , 3.1.2 , 4.1.2 , 5.1.4 -การวิเคราะห์กรณีศึกษา การค้นคว้า การนำเสนอรายงาน -การทำรายงาน/งานที่มอบหมาย -การส่งงานตามกำหนดเวลา ตลอดภาคการศึกษา 40%
3 1.1.4 การเข้าชั้นเรียน -การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
เอกสารประกอบการสอนโดยอาจารย์กรณิศ เปี้ยอุดร
การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน  2.1   ผลการเรียนของนักศึกษา  2.2   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้  3.1   ปรับปรุงวิธีการสอนให้เข้ากับสถานการณ์  3.2   ปรับปรุงวิธีการสอนตามผลการทวนสอบ
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชา ได้ดังนี้  4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ท่านอื่น  4.2  การตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้  5.1  ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4  5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการตลาดให้มีความหลากหลายมากขึ้น