คอนกรีตเทคโนโลยี

Concrete Technology

เพื่อศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของปูนซีเมนต์ น้ำ มวลรวม และสารผสมเพิ่ม เพื่อให้เข้าใจการออกแบบส่วนผสมของคอนกรีต เพื่อให้เข้าใจคุณสมบัติของคอนกรีตสดและคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว เพื่อให้เข้าใจคุณสมบัติด้านกำลังของคอนกรีต เพื่อให้เข้าใจการควบคุมคุณภาพของคอนกรีต เพื่อให้เข้าใจคุณสมบัติและการใช้งานคอนกรีตพิเศษชนิดต่าง ๆ
มีการปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสมกับสถานการณ์และเทคโนโลยีปัจจุบัน
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของปูนซีเมนต์  น้ำ มวลรวมผสมคอนกรีตและสารผสมเพิ่ม  การออกแบบส่วนผสม  คุณสมบัติของคอนกรีตสดและคอนกรีตที่เซ็ตตัวแล้ว  กำลังของคอนกรีต  การควบคุมคุณภาพคอนกรีต   คอนกรีตพิเศษ
นักศึกษาสามารถติดต่อผู้สอน เพื่อขอคำปรึกษา หรือคำแนะนำได้ด้วยตนเอง ได้ในห้องเรียน  นอกเวลาเรียนที่ห้องพักอาจารย์  หรือโดยวิธีสื่อสารที่สะดวก ในกลุ่มการเรียนออนไลน์ที่จัดให้ในแต่ละภาคเรียน (Facebook และ E-learning)
เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทยตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎ ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง ตาม ลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สามารถวิเคราะห์และประเมิน  ผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพและมีความรับผิดชอบ ในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
อาจารย์อธิบายและเน้นให้นักศึกษาเข้าใจถึงระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต โดยสิ่งเหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ซึ่งต้องมีการเสียสละ และการเขียนรายงานการทดลองต้องเป็นไปตามความจริง ไม่มีการแก้ไขผลการทดลอง อาจารย์ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง ให้ความสำคัญต่อการมีวินัย ตรงต่อเวลา และอธิบายระเบียบการเข้าชั้นเรียน แบ่งกลุ่มนักศึกษาเพื่อฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ให้มีการทำงานร่วมกัน และปรึกษาหารือตามหัวข้อการทดลองที่ได้รับมอบหมาย มอบหมายให้นักศึกษาทำงานวิจัยเป็นกลุ่ม ยกตัวอย่างกรณีศึกษา ตัวอย่างที่ขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการประพฤติที่ผิดจรรยาบรรณในวิชาชีพ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น อธิบายจรรยาบรรณในวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อหน้าที่
สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา และประเมินจากรายงานการทดลองของนักศึกษาว่าตรงตามความเป็นจริงหรือไม่ การตรวจสอบการมีวินัยต่อการเรียน การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน การทดลองในห้องปฏิบัติการและการส่งรายงาน สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา ประเมินจากประสิทธิภาพของงานกลุ่มที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
สอน อธิบาย ยกตัวอย่าง ตามเนื้อหาวิชา ใช้การสอนแบบสื่อสารสองทาง เปิดโอกาสให้นักศึกษามีการตั้งคำถามหรือตอบคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวิชาการ ในชั้นเรียนในโอกาสต่าง ๆ สอน อธิบาย ยกตัวอย่าง ตามวิชาการ ใช้การสอนแบบสื่อสารสองทาง เปิดโอกาสให้นักศึกษามีการตั้งคำถามหรือตอบคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวิชาการ ในชั้นเรียนในโอกาสต่าง ๆ อธิบายความเชื่อมโยงของเนื้อหาในวิชาที่ศึกษากับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้นักศึกษาเขียนรายงานการวิจัยและนำเสนอผลงานด้วยสื่อต่าง ๆ อธิบายและยกตัวอย่างการประยุกต์แก้ปัญหา มอบหมายงาน
สอบย่อย สอบข้อเขียน ทั้งกลางภาค และ ปลายภาค ข้อเสนอความคิดของนักศึกษา ประเมินผลงานที่มอบหมายทั้งส่วนของรายงานการวิจัยและการนำเสนอผลงาน ผลงานที่มอบหมาย
มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง  เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
ค้นคว้า งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย ส่งเสริมการเรียนรู้จากปัญหาโดยการให้นักศึกษาทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคอนกรีต อธิบาย แนะแนวทางการวิเคราะห์ปัญหาทางคอนกรีตพร้อมทั้งการสืบค้นข้อมูล ฝึกทักษะผ่านหัวข้องานวิจัยที่ได้รับมอบหมาย ให้นักศึกษาใช้องค์ความรู้ในการค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้นจริง หาแนวทางแก้ไขผ่านการทำงานวิจัย และพัฒนาให้ดีขึ้น แนะนำวิธีการสืบค้นข้อมูล แหล่งข้อมูล กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดจิตสำนึกในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านงานวิจัยที่ได้รับมอบหมาย
นำเสนอหน้าชั้นเรียนและเขียนรายงาน สังเกตการแสดงความคิดเห็น จากรายงานการวิจัย ประเมินผลงานที่มอบหมายทั้งส่วนของรายงานการวิจัยและการนำเสนอผลงาน
สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ สามารถวางแผนและรับผิดชอบ ในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำ และผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ มีจิตสำนึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม
แนะนำทักษะ มารยาท วิธีการในการทำงาน และยกตัวอย่างการสื่อสารกับหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ฝึกทักษะผ่านงานวิจัยที่มอบหมาย โดยให้นักศึกษาออกค้นหาข้อมูลจากสถานประกอบการหรือหน้างานที่เกิดมีปัญหาและนักศึกษาสนใจจะนำมาเป็นหัวข้องานวิจัย มอบหมายงานรายกลุ่มโดยให้หัวหน้ากลุ่มกำหนดความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคนอย่างชัดเจนและร่วมกันแสดงความคิดเห็น จากนั้นให้สรุปเป็นมติของกลุ่ม ให้นักศึกษาวางแผนการการดำเนินงานสำหรับงานวิจัยที่ได้รับมอบหมาย แนะนำและยกตัวอย่างการทำงานร่วมกับผู้อื่น ฝึกทักษะผ่านงานวิจัยที่มอบหมาย อธิบายพื้นฐานความปลอดภัยและกระตุ้นให้นักศึกษาตระหนักถึงหน้าที่ความรับ ผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม
สังเกตและประเมินพฤติกรรมนักศึกษา ให้นักศึกษาประเมินสมาชิกในกลุ่ม ทั้งด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและด้านความรับผิดชอบ ผลจากการติดตามการดำเนินการ และการประเมินความรับผิดชอบจากรายงานการวิจัยของนักศึกษา ประเมินผลงานที่มอบหมายทั้งส่วนของรายงานการวิจัยและการนำเสนอผลงาน สังเกตและสอบถามถึงจิตสำนึกของนักศึกษา
มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
แนะนำให้นักศึกษาวิเคราะห์และนำเสนอผลงานวิจัยที่ได้รับมอบหมายโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ แนะนำการใช้สถิติในการดำเนินงานวิจัย ในส่วนของการทดลองและการวิเคราะห์ผลการทดลอง ส่งเสริมการค้นคว้า และเรียบเรียงข้อมูล และนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจอย่างถูกต้องผ่านการเขียนรายงานการวิจัยและการนำเสนอผลงาน แนะนำเครื่องมือทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต้องใช้สำหรับดำเนินงานวิจัยด้านคอนกรีต
สังเกตและประเมินจากผลงานที่มอบหมาย ประเมินผลงานที่มอบหมายทั้งส่วนของรายงานการวิจัยและการนำเสนอผลงาน สังเกตความชำนาญในการใช้เครื่องมือทางวิศวกรรม
มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
ให้นักศึกษาวางแผนการดำเนินงานวิจัย ทั้งด้านการบริหารเวลา การใช้เครื่องมือ มอบหมายให้นักศึกษาทำการทดลองเป็นกลุ่ม ให้นักศึกษาฝึกทักษะผ่านการทำงานวิจัยเป็นกลุ่ม
พิจารณาผลการปฏิบัติการ ประเมินผลงานที่มอบหมายทั้งส่วนของรายงานการวิจัยและการนำเสนอผลงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 2 3 4 2 4 5 3 4 5 2 1 5 1 2
1 ENGCV104 คอนกรีตเทคโนโลยี
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1,2.2,2.3,2.4,2.5 การทดสอบย่อย (Quiz) 2 ครั้ง 1-15 20%
2 2.4,2.5,3.1,3.2,3.3,3.4,3.5 มอบหมายงานและประเมินจากผลการนำเสนอ 4, 12 15%
3 2.1,2.2,2.3,2.4,2.5 การสอบกลางภาค 7 25%
4 2.1,2.2,2.3,2.4,2.5 การสอบปลายภาค 16 25%
5 1.2,1.3,1.4,1.5 สังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม 1-15 2%
6 1.3,4.1,4.2,4.3,4.4,4.5 การประเมินพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบ 1-15 2%
7 1.2,1.3,1.5,4.1,4.2,4.3,4.5 การประเมินตนเองของนักศึกษา พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ 1-15 2%
8 4.1,4.2,4.3 การประเมินด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบในการทำงานกลุ่ม โดยนักศึกษาสมาชิกกลุ่ม 4,5,15 2%
9 4.2,4.3 การประเมินด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน โดยนักศึกษาอื่น ๆ ในรายวิชา 15 2%
10 5.1 การประเมินด้านทักษะพิสัย 1-15 5%
1. ชัชวาลย์ เศรษฐบุตร. คอนกรีตเทคโนโลยี. กรุงเทพมหานคร : คอนกรีตผสมเสร็จซีแพค, 2536.
2. Neville, A.M., 1995. Properties of Concrete: Fourth Edition,  Longman Singapore Publishers Pte. Ltd.,Singapore.
1.  American Society for Testing and Materials. Annual Book of ASTM Standard, 1991.
2. พิภพ สุนทรสมัย. ปฏิบัติการและควบคุมงานคอนกรีต. กรุงเทพมหานคร :  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย - ญี่ปุ่น), 2534.
3. วินิต ช่อวิเชียร. คอนกรีตเทคโนโลยี. กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป. สัมพันธ์พาณิชย์, 2521.
4. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย. คู่มือตรวจสอบคอนกรีต. กรุงเทพมหานคร : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย, 2517.
1. อุดมวิทย์ กาญจนวรงค์. ปฏิบัติงานทดสอบคอนกรีตเทคโนโลยี. ปทุมธานี : สกายบุกส์ จำกัด, 2537.
2.  อนุกรรมการสาขาคอนกรีตและวัสดุ. ข้อกำหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้างสำหรับโครงสร้าง.  กรุงเทพมหานคร : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย, 2540.
3.  ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), สมาคม.  คู่มือโยธาปฏิบัติ.  พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพมหานคร:  ห. จ. ก. สีทองกิจพิศาล, 2526
4. ปริญญา จินดาประเสริฐ และ ชัย จาตุรพิทักษ์กุล. ปูนซีเมนต์ ปอซโซลาน และคอนกรีต. สมาคมคอนกรีตไทย (ส.ค.ท.), พิมพ์ครั้งที่ 1, 2547.
ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ และเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
การประเมินการสอน โดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แต่งตั้งโดยสาขา จากการสังเกต         ขณะสอน และการสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา
สาขากำหนดให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา  แล้วจัดทำรายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ.กำหนดทุกภาคการศึกษา  ภาควิชากำหนดให้อาจารย์ผู้สอนเข้ารับการฝึกอบรมกลยุทธ์การสอน/การวิจัยในชั้นเรียน  และมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่มีปัญหา ทำวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 รายวิชา มีการประชุมอาจารย์ทั้งสาขา เพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
สาขามีคณะกรรมการประเมินการสอนทำหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  โดยการสุ่มประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนน ของรายวิชา 60% ของรายวิชาทั้งหมดในความรับผิดชอบของภาควิชา ภายในรอบเวลาหลักสูตร
สาขามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของสาขา การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา เสนอต่อหัวหน้าสาขา เพื่อนำเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจำสาขาวิชาพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสำหรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป