ระบบควบคุมกระบวนการอุตสาหกรรม

Industrial Process Control System

-
-
ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับหลักการ เทคนิคการอินเตอร์เฟสและมาตรฐานการสื่อสารข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์กับระบบควบคุมกระบวนการ ระบบการใช้มัลติโพรเซสเซอร์ อินพุตและเอาต์พุตแบบดิจิตอลและอนาล็อกในงานอุตสาหกรรมเกษตร การเขียนกราฟิกควบคุมกระบวนการ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและการเขียนโปรแกรมแสดงผลของกระบวนการควบคุมทางจอภาพและ HMI
Study and practice about the principles Interface techniques and data communication standards between computers and process control systems. Multiprocessor use system Digital and analog inputs and outputs in agro-industrial applications Process control graphics Implementation and programming of process results, monitor controls and HMI.
ขึ้นกับนักศึกษาร้องขอ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล