การจัดการธุรกิจขนาดย่อม

Small Business Management

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และเข้าใจหลักการในการประกอบธุรกิจขนาดย่อม
2. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจในกระบวนการจัดตั้งธุรกิจ วงจรของธุรกิจตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นไปจนถึงช่วงเติมโต
3. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจรูปแบบทางกฎหมายในการจัดตั้งธุรกิจ การบริหารจัดการธุรกิจทั้งด้านการวางแผนงาน กลยุทธ์การตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการควบคุมคุณภาพธุรกิจ
4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจ โดยนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการเขียนแผนธุรกิจหรือดำเนินธุรกิจขนาดย่อมได้
        เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจขนาดย่อม เข้าถึงประเด็นสำคัญ และความท้าท้ายของธุรกิจในปัจจุบัน ตลอดจนเรียนรู้องค์ประกอบที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ และกลยุทธ์การจัดการที่ทำให้ธุรกิจอยู่รอด เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปต่อยอดในการทำงาน หรือพัฒนาตนเองเป็นผู้ประกอบการที่ประสบผลสำเร็จในอนาคต
        ศึกษาถึงความท้าทายและประเด็นในการจัดการที่ธุรกิจขนาดย่อมต้องเผชิญตั้งแต่การเริ่มต้นธุรกิจไปจนถึงช่วงของการเติบโต การวางกลยุทธ์และนำไปสู่การปฏิบัติ การทำการตลาดสำหรับธุรกิจขนาดย่อม การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการคุณภาพ การจัดการหุ้นส่วนทางธุรกิจ กฎหมายธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และการถอนตัวจากธุรกิจ โดยนักศึกษาจะได้วิเคราะห์ประเด็นที่เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจขนาดย่อมจากกรณีศึกษา และผู้ประกอบการที่มาเป็นวิทยากรรับเชิญ
ให้คำปรึกษาและคำแนะนำทางวิชาการเป็นรายกลุ่ม และรายบุคคลตามความต้องการของนักศึกษา ดังนี้

1) ผ่านช่องทางออนไลน์ ที่กำหนดโดยผู้สอน
2) ให้คำปรึกษา ณ ห้องพักอาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร. ล้านนา พิษณุโลก
1.1.1 มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ มีจิตสำนึกสาธารณะ ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรมเสียสละ ไม่เอารัดเอาเปรียบ ซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น
1.1.2 มีความพอเพียง มีวินัย ขยัน อดทน เพียรพยายาม ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ สังคมส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม มีความสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม
1.1.3 มีความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีม  และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ
1.2.1 ปลูกฝังความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพโดยยกตัวอย่างนักธุรกิจที่มีจริยธรรมสอดแทรกในการสอน รวมทั้งชี้แจงเรื่องระเบียบการลงโทษผู้ทุจริตในการสอบ คัดลอกงานของผู้อื่นโดยไม่อ้างอิง
1.2.2 ปลูกฝังการเคารพกฎระเบียบ รวมถึงมารยาททางสังคมที่พึงปฏิบัติ โดยอิงกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยเป็นเกณฑ์
1.2.3 ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัยโดยการเข้าชั้นเรียนและส่งงานตรงเวลา
1.2.4 มอบหมายงานกลุ่มเพื่อฝึกความเป็นผู้นำ การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อให้เข้าใจการใช้ชีวิตในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติ รู้จักอดทนและรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง
1.3.1 การแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเป็นนักธุรกิจที่มีจริยธรรม
1.3.2้ การเข้าชั้นเรียนและการส่งงานครบถ้วน ตรงต่อเวลา เป็นประจำและสม่ำเสมอ
1.3.3 การแต่งกายตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.3.4 สังเกตพฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ่มและการมีส่วนร่วมในการนำเสนอผลงานที่มอบหมาย
2.1.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติที่สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษา สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม และพัฒนาความรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาได้อย่างต่อเนื่อง
2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ ในการวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการในเนื้อหาที่ศึกษาได้
2.1.3 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจ ในด้านการวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ การควบคุม และผลการดำเนินงาน
2.1.4 มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ รวมทั้งมีความ เข้าใจในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน
2.2.1 บรรยายหลักการ ประกอบการยกตัวอย่าง และเปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดกว้าง
2.2.2 มอบหมายงาน และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละหน่วยการเรียน ให้นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์ ทั้งในลักษณะเดี่ยว หรือกลุ่ม
2.2.3 บรรยาย และสอดแทรก การประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่เรียน เพื่อให้นักศึกษานำไปปฏิบัติจริง 
2.2.4. มอบหมายให้ค้นคว้าเพ่ิมเติม ทำงานกลุ่มและนำเสนอผลงาน
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติในด้านต่าง ๆ คือ
2.3.1 การสอบย่อยในชั้นเรียน
2.3.2 การสอบกลางภาค และปลายภาค
2.3.3 ประเมินจากผลของงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำ
2.3.4 การมีส่วนร่วมในการตอบคำถาม และแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีในชั้นเรียน
2.3.5 ประเมินผลจากการนำเสนอรายงาน/แผนธุรกิจในชั้นเรียน
3.1.1 สามารถสืบค้น ตีความ จำแนก วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินผลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายได้ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาตามสภาพแวดล้อมทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม
3.1.2 มีกระบวนการความคิดอย่างมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์ด้วยเหตุผล โดยสามารถบูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษา นำไปใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจได้
3.2.1 จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้นักศึกษาแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ที่จำลองขึ้น ศึกษากรณีศึกษาทางธุรกิจ เพื่อฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ เหมาะสม และสอดคล้องกับรายวิชา
3.2.2 ประยุกต์ใช้ทฤษฎีนอกเหนือจากการอธิบายเนื้อหาในชั้นเรียน โดยยกตัวอย่าง และสอดแทรกสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว โดยอิงจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน
3.2.3 จัดกิจกรรม หรือการอภิปรายกลุ่ม ให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิด และแลกเปลี่ยนทัศนคติร่วมกัน
3.2.4 มอบหมายงานเพื่อการค้นคว้าทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์
3.3.1 ตรวจสอบความถูกต้องของงานที่ได้รับมอบหมาย และกรณีศึกษาที่วิเคราะห์ ตามสภาพจริงของผลงาน
3.3.2 ตรวจการนำเสนอเนื้อหา และแนวความคิดเชิงบวก
3.3.3 สังเกตความตั้งใจรายบุคคลในการร่วมกิจกรรม หรือการอภิปรายกลุ่ม
4.1.1 มีความเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น และปรับตัวตามสถานการณ์ในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
4.1.2 สามารถแสดงความคิดริเริ่ม และความเห็นใหม่ ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ เอื้อต่อการแก้ปัญหาของทีม และช่วยเหลือสังคมได้
4.1.3 สามารถประสานงานที่ได้รับมอบหมายตามบทบาทหน้าที่ให้สำเร็จลุล่วง ตลอดจนช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน ในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ทั้งในบทบาทของผู้นำ และผู้ตาม
4.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา โดยให้นักศึกษาเรียนรู้แบบร่วมมือกันปฏิบัติงาน กำหนดให้นักศึกษาทำงานเป็นทีม ตลอดจนมีการสอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
4.2.2 กำหนดให้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงานอย่างชัดเจน
4.2.3 กระตุ้นให้นักศึกษาทุกคนแสดงความคิดเห็นและรับฟังผู้อื่นในกลุ่มอย่างสร้างสรรค์
4.3.1 ตรวจความถูกต้องของเนื้อหา
4.3.2 สังเกตพฤติกรรม และการแสดงออกของนักศึกษาจากการนำเสนองาน และการตอบคำถาม
5.1.1 สามารถอธิบาย และสร้างความเข้าใจ โดยใช้เครื่องมือสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
5.2.1 กำหนดให้นักศึกษาฝึกทำแบบฝึกในชั้นเรียน และวิเคราะห์สถานการณ์จำลอง/กรณีศึกษา
5.2.2 มอบหมายงานให้ศึกษาสภาพการณ์และแนวโน้มของธุรกิจโดยนำหลักการทางทฤษฎีและการวิเคราะห์ทางสถิติมาใช้ในการกำหนดกลยุทธ์และแนวทางดำเนินธุรกิจในการจัดทำแผนธุรกิจขนาดย่อม
5.2.3 ฝึกปฏิบัติสื่อสารผลงานโดยใช้สื่อทางเทคโนโลยีด้วยรูปแบบที่เหมาะสม
5.3.1 ประเมินจากรายงานที่ศึกษาค้นคว้าตามที่มอบหมายซึ่งมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
5.3.2 สังเกตเทคนิคการนำเสนองาน ลูกเล่น การใช้สื่อประกอบทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตอบคำถามที่เกี่ยวข้อง
5.3.3 ประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และการอธิบายความ
6.1.1 สามารถปฏิบัติงานโดยนำองค์ความรู้มาบูรณาการร่วมกับศาสตร์ที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม
6.1.2 สามารถปรับตัวเข้าสู่สังคมชีวิต สังคมการทำงาน สังคมข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม และมีความพอเพียงในการดำเนินชีวิต
6.1.3 สามารถปฏิบัติงานโดยใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาเชิงบูรณาการได้ด้วยการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตีความ อย่างมีเหตุผล
6.2.1 เรียนรู้เนื้อหา หลักการ และศึกษากรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง จากสถานการณ์ปัจจุบัน และจากผู้ประกอบการรายย่อยที่มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ
6.2.2 มอบหมายงานให้ศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจ SMEs
6.3.3 จัดกิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียน เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้อง โดยแลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง
6.3.1 ประเมินจากความพร้อม พฤติกรรม และความตั้งใจในการร่วมทำกิจกรรมในชั้นเรียนของนักศึกษา
6.3.2 ประเมินผลจากผลงานและการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมืออาชีพ (Hands-on)
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 6 5 1 2 3 4 5
1 BBABA212 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 หน่วยที่ 1-9 - แบบทดสอบกลางภาค - แบบทดสอบปลายภาค 9,17 60%
2 หน่วยที่ 1-9 - รายงานและการนำเสนอ - งานมอบหมาย - การวิเคราะห์กรณีศึกษา - การอภิปรายในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 30%
3 หน่วยที่ 1-9 - คุณธรรม จริยธรรม และการเคารพกฎระเบียบ - การแต่งกาย การเข้าชั้นเรียน การตรงต่อเวลา - การมีส่วนร่วม และความสนใจในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
- กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์. (2561). การจัดการธุรกิจขนาดย่อม. กรุงเทพฯ: บริษัท ยูเพลส คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด.
- ฉัตยาพร เสมอใจ. (2558). การจัดการธุรกิจขนาดย่อม. กรุงเทพฯ: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน).
- ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์. (2544). การจัดการธุรกิจขนาดย่อม. กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสือ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต.
- ปรีชา ทิวะหุต. (2543). คู่มือผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์สมิต.
- สุธีรา อะทะวงษา. (2560). การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. เชียงใหม่: หจก.เชียงใหม่  โรงพิมพ์แสงศิลป์.
- ตัวอย่างแผนธุรกิจ
- BMC Model
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจขนาดย่อม
- การตอบแบบประเมินความพึงพอใจในรายวิชา
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- ข้อเสนอแนะผ่านสื่อออนไลน์ ตามช่องทางที่ผู้สอนกำหนด ให้นักศึกษาสามารถสอบถาม และ แสดงความเห็นได้
- ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักศึกษา
- สังเกตการณ์สอน ได้แก่ ระดับผลการเรียน และความสนใจของนักศึกษา
- การปรับปรุงเนื้อหา ตัวอย่าง กิจกรรมกลุ่ม ให้เป็นปัจจุบัน
- พัฒนาสื่อ และวิธีการสอน
- บูรณาการงานวิจัยร่วมกับการเรียนการสอน
- การทวนสอบผลคะแนน และประเมินผลสัมฤทธิ์ โดยนักศึกษา อาจารย์ผู้สอน และกรรมการ
- การตรวจผลงาน
- ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน
- ปรับการเรียนการสอน หรือหัวข้อบางประเด็นตามผลการเรียนรู้
- การหมุนเวียนเปลี่ยนผู้สอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดมุมมอง ความคิด ความเข้าใจ ทักษะ อันดีเชิงวิชาการจากผู้สอน