การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนองาน

Applications of Information Technology in Presentation

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล