การภาษีอากร 2

Taxation 2

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและความแตกต่างระหว่างเกณฑ์การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชี และการภาษีอากร การจัดทำกระดาษทำการ เพื่อคำนวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฏากร การปรับปรุงกำไรทางบัญชีเป็นกำไรทางภาษีอากร การจัดทำรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาษีสรรพากร และการยื่นแบบแสดงรายงานภาษีสรรพากร เพื่อประโยชน์ในการเสียภาษีให้ครบถ้วนถูกต้อง รวมทั้งภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และให้มีความรู้เรื่องการวางแผนภาษี
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างเกณฑ์การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชี และการภาษีอากร การจัดทำกระดาษทำการ เพื่อคำนวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฏากร การปรับปรุงกำไรทางบัญชีเป็นกำไรทางภาษีอากร การจัดทำรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาษีสรรพากร การยื่นแบบแสดงรายงานภาษีสรรพากร ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และวางแผนภาษี
ศึกษาแนวคิดและความแตกต่างระหว่างเกณฑ์การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชี และการภาษีอากร  การจัดทำกระดาษทำการเพื่อคำนวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรสำหรับภาษีเงินได้นิติบุคคล  การปรับปรุงกำไรสุทธิทางบัญชีเป็นกำไรทางภาษีอากร เพื่อประโยชน์ในการเสียภาษีให้ครบถ้วนถูกต้อง  การบัญชีสำหรับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ การจัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษีสรรพากรและการยื่นแบบแสดงรายงานภาษีสรรพากร ศึกษาภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษีระหว่างประเทศ การวางแผนภาษีเบื้องต้น
 
2
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร  ดังนี้
ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา โจทย์พิเศษ แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน
1.3.1   พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา           1.3.2   ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 1.3.3   สอบกลางภาค
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
ความแตกต่างระหว่างเกณฑ์การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชี และการภาษีอากร การจัดทำกระดาษทำการ เพื่อคำนวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฏากร การปรับปรุงกำไรทางบัญชีเป็นกำไรทางภาษีอากร การจัดทำรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาษีสรรพากร และการยื่นแบบแสดงรายงานภาษีสรรพากร เพื่อประโยชน์ในการเสียภาษีให้ครบถ้วนถูกต้อง จริยธรรมของวิชาชีพ รวมทั้งศึกษาภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และความรู้พื้นฐานการวางแผนภาษี
บรรยาย  อภิปราย การทำงานกลุ่ม  การนำเสนอรายงาน ค้นคว้าทาง Internet เกี่ยวกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.3.1  สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี 2.3.2   ประเมินจากการนำเสนอผลการค้นคว้าข้อมูล  กรณีศึกษา หรือโจทย์พิเศษ
3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบแบบแผน มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยุกต์ระหว่างวิชาการภาษีอากรเข้ากับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และการวางแผนอย่างถูกต้องตามหลักการของประมวลรัษฎากร
3.2.1   การมอบให้นักศึกษาวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในชั้นเรียน และการถามตอบ 3.2.2   อภิปรายกลุ่ม 3.2.3   ทำโจทย์พิเศษ 3.2.4   การสะท้อนแนวคิดจากการกรณีศึกษา
3.3.1   สอบกลางภาคและปลายภาค  โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิดในการประยุกต์ระหว่างหลักการการภาษีอากรและหลักบัญชีที่รับรองทั่วไป 3.3.2   วัดผลจากการนำเสนอผลงาน 3.3.3   สังเกตพฤติกรรมจากการสะท้อนแนวคิด
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา
4.1.1   พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 4.1.2   พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม 4.1.3  พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา 4.1.4   พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับชุมชนที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่
4.2.1   จัดการเรียนการสอนแบบ PjBL (Project base learning) 4.2.2   การนำเสนอรายงาน
4.3.1 ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด 4.3.2 ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม 4.3.3 ประเมินจากรูปเล่มรายงาน 4.3.4    ประเมินจากประโยชน์ที่ชุมชนได้รับ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา
5.1.1   ทักษะการคิดคำนวณ เชิงตัวเลข 5.1.2   พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา 5.1.3   พัฒนาทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อจัดทำรายงานแสดงการเสียภาษี และการใช้
5.2.1   มอบหมายกรณีตัวอย่างซึ่งเน้นการคำนวณจากตัวเลข 5.2.2   นำข้อมูลที่ได้มาจากการคำนวณกรอกลงในระบบของกรมสรรพากรเพื่อจัดทำแบบแสดงรายการเสียภาษีจากจากเวปไซด์กรมสรรพากร
5.3.1   สอบกลางภาค สอบปลายภาค 5.3.2   แบบฝึดหัดในห้องเรียน
-
-
-
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3
1 BACAC159 การภาษีอากร 2
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม การเข้าเรียน ตรงต่อเวลา การแต่งกาย 1-16 10%
2 ความรู้ 1. สอบย่อย 1 เรียน สัปดาห์ที่ .1-5 20 คะแนน 2. กลางภาค (เรียน ส.6-8) 20 คะแนน 1-17 40%
3 ทักษะทางปัญญา 3. ปลายภาค (เรียน ส.10-15) 30 คะแนน 17 30%
4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ นำเสนอผลงานกิจกรรมวิชาการภาษีอากร 2 16 20%
5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี สอบกลางภาค สอบปลายภาค แบบฝึดหัดในห้องเรียน 1-16 ประเมินตลอดภาคการศึกษา
หนังสือ  การบัญชีภาษีอากร รศ.ยุพดี  ศิริวรรณ ปรับปรุง 2566
วรศักดิ์ ทุมนานนท์.(2565) ตัวอย่างประกอบความเข้าใจภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี.กรุงเทพมหานคร.ออนไลน์
ประกาศ ภาษีเงินได้ จากกรมสรรพากร 
วารสาร จากสภาวิชาชีพบัญชี
วารสารจากกรมสรรพากร 
วารสารจากสมาคมนักบัญชี
และเว็บไซด์ ทางการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
ทวนสอบโดยกรรมการหลักสูตร ใช้วิธี ตรวจมคอ.3  ข้อสอบทุกครั้ง เกณฑ์การให้คะแนน และแบบประเมินโดยนักศึกษา