ฝึกงานทางวิชาชีพสัตวศาสตร์

Job Internship in Animal Science

เพื่อให้นักศึกษาฝึกงานด้านสัตวศาสตร์ในแขนงที่นักศึกษาสนใจ เป็นการฝึกงานในสถานประกอบการภายนอก จำนวนไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง เน้นการฝึกทักษะเฉพาะด้านในสาขาสัตวศาสตร์ โดยบูรณาการความรู้ที่ได้จากการศึกษาในหลักสูตรกับการปฏิบัติงาน มีการจัดทำรายงานการฝึกงาน และการนำเสนอและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนางาน ผลการปฏิบัติงานภายหลังการฝึกงาน
เพื่อจัดการฝึกงานให้นักศึกษามีความรู้  ความสามารถ  และทักษะในการบูรณาการเทคโนโลยีทางสัตวศาสตร์เพื่อปฏิบัติงานทางวิชาการด้านการผลิตสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย  และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ในฐานผู้ประกอบการ  นักวิชาการ หรือผู้จัดการฟาร์ม  และสามารถคิดวิเคราะห์ได้อย่างมีเหตุผลและ เป็นระบบ  มีคุณธรรม  จริยธรรม สำนึกในจรรยาบรรณของวิชาชีพที่ดี  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และรับผิดชอบต่อการพัฒนาสังคมและเสริมสร้างเอกลักษณ์ไทย  มีทัศนคติและเจตคติที่ดี  ที่ดีต่อวิชาทางการเกษตร
ฝึกงานด้านสัตวศาสตร์ในแขนงที่นักศึกษาสนใจ เป็นการฝึกงานในสถานประกอบการภายนอกจำนวนไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง เน้นการฝึกทักษะเฉพาะด้ายในสาขาสัตวศาสตร์ โดยบูรณาการความรู้ที่ได้จากการศึกษาในหลักสูตรกับการปฏิบัติงาน มีการจัดทำรายงานการฝึกงาน การยำเสนอ และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนางาน การประเมินผลในรายวิชาเป็นระดับคะแนน พอใจ (S) และ ไม่พอใจ (U)
ตามความต้องการของนักศึกษารายบุคคล
1.1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นความรับผิดชอบรอง
1.1.2  มีจรรยาบรรณ เป็นความรับผิดชอบรอง
-การตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของหน่วยงานกำหนด นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
- มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทำการทุจริต ลักขโมย ในสถานประกอบการ
แบบประเมินที่ได้รับจากสถานประกอบการ
รายงานความประพฤติจากสถานประกอบการ
2.1.1  มีความรู้ในสาขาวิชาชีพ เป็นความรับผิดชอบรอง
2.1.2  มีความรอบรู้  เป็นความรับผิดชอบรอง
งานที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการ การแก้ปัญหา การนำความรู้ที่เรียนไปใช้ในการปฏิบัติงาน
แบบประเมินที่ได้รับจากสถานประกอบการ
รายงานความประพฤติจากสถานประกอบการ
 การนำเสนอการฝึกงานและสมุดบันทึกการฝึกงานของนักศึกษา
3.1.1 สามารถคิดวิเคราะห์งานอย่างเป็นระบบ เป็นความรับผิดชอบหลัก
3.1.2 สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นความรับผิดชอบรอง
3.1.3 ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้
งานที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการ การแก้ปัญหา การนำความรู้ที่เรียนไปใช้ในการปฏิบัติงาน
แบบประเมินที่ได้รับจากสถานประกอบการ
รายงานความประพฤติจากสถานประกอบการ
 การนำเสนอการฝึกงานและสมุดบันทึกการฝึกงานของนักศึกษา
4.1.1 ภาวะผู้นำ เป็นความรับผิดชอบหลัก
4.1.2 มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ เป็นความรับผิดชอบรอง
งานที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการ การแก้ปัญหา การปฏิบัติตนร่วมกับผู้อื่นในสถานประกอบการ
แบบประเมินที่ได้รับจากสถานประกอบการ
รายงานความประพฤติจากสถานประกอบการ
5.1.1  มีทักษะการสื่อสาร เป็นความรับผิดชอบรอง
5.1.2  มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นความรับผิดชอบหลัก
ทำรายงานสรุปผลการฝึกงานในสถานประกอบการ
เอกสารรายงาน
การนำเสนอผลการฝึกงาน
 
6.1.1  มีทักษะทางวิชาชีพ  เป็นความรับผิดชอบรอง
งานที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการ การแก้ปัญหา การนำความรู้ที่เรียนไปใช้ในการปฏิบัติงาน
แบบประเมินที่ได้รับจากสถานประกอบการ
 การนำเสนอการฝึกงานและสมุดบันทึกการฝึกงานของนักศึกษา
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3 ด้านทักษะทางปัญญา 4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม 1.1.2 มีจรรยาบรรณ 2.1.1 มีความรู้ในสาขาวิชาชีพ 2.1.2 มีความรอบรู้ 3.1.1 สามารถคิดวิเคราะห์งานอย่างเป็นระบบ 3.1.2 สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3.1.3 ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้ 4.1.1 ภาวะผู้นำ 4.1.2 มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ 5.1.1 มีทักษะการสื่อสาร 5.1.2 มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 6.1.1 มีทักษะทางวิชาชีพ
1 BSCAG215 ฝึกงานทางวิชาชีพสัตวศาสตร์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม 1.1.2 มีจรรยาบรรณ 2.1.1 มีความรู้ในสาขาวิชาชีพ 2.1.2 มีความรอบรู้ 3.1.1 สามารถคิดวิเคราะห์งานอย่างเป็นระบบ 3.1.2 สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3.1.3 ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้ 4.1.1 ภาวะผู้นำ 4.1.2 มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ 5.1.1 มีทักษะการสื่อสาร 5.1.2 มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 6.1.1 มีทักษะทางวิชาชีพ ผลการประเมินจากสถานประกอบการ 16 80%
2 1.1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม 1.1.2 มีจรรยาบรรณ 2.1.1 มีความรู้ในสาขาวิชาชีพ 2.1.2 มีความรอบรู้ 3.1.1 สามารถคิดวิเคราะห์งานอย่างเป็นระบบ 3.1.2 สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3.1.3 ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้ 5.1.1 มีทักษะการสื่อสาร 5.1.2 มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 6.1.1 มีทักษะทางวิชาชีพ สมุดบันทึกผลการฝึกงาน รายงานผลการฝึกงาน และการนำเสนอผลการฝึกงาน 16 20
คู่มือและสมุดบันทึกการฝึกงานในสถานประกอบการ
 
จากแบบประเมินการฝึกงานโดยนักศึกษา
อาจารย์ประจำรายวิชาประมวลผลการฝึกงานของนักศึกษาทั้งหมด  พร้อมทั้งผลการประเมินและข้อเสนอแนะต่าง ๆ  ของนักศึกษา  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้รับผิดชอบการฝึกจัดทำรายงานผลการดำเนินการดำเนินการฝึกงาน  รายงานต่ออาจารย์ประจำวิชา 
อาจารย์ประจำรายวิชา  บันทึกความคิดเห็นต่อการฝึกงาน  ในแบบฟอร์มที่สาขาวิชากำหนด  และจากอาจารย์นิเทศก์เยี่ยมนักศึกษาฝึกงานภายนอก สถานประกอบการประเมินผลการฝึกงานของนักศึกษา รายงานให้กับอาจารย์ประจำรายวิชา 
ใช้แบบประเมินตนเองผ่าน google form
นำผลที่ได้จากการประเมินฯ วางแผนดำเนินการแก้ไขต่อไป