จิตรกรรมทิวทัศน์

Landscape Painting

1. รู้จักวัสดุ อุปกรณ์ และเทคนิควิธีการต่างๆในการเขียนภาพจิตรกรรมทิวทัศน์
2. เข้าใจขั้นตอน วิธีการวาดภาพเทคนิคต่างๆของจิตรกรรมภาพทิวทัศน์ เทคนิคสีน้ำมันและเทคนิคอื่นๆในรูปแบบเหมือนจริง
3. มีทักษะในการเขียนภาพจิตรกรรมภาพทิวทัศน์แบบเหมือนจริงและมีลักษณะเฉพาะทางเทคนิคในการแสดงออก
4. เลือกเทคนิคในการเขียนภาพทิวทัศน์ได้อย่างเหมาะสม เข้าใจหลักของทัศนีวิทยา การสร้างระยะใกล้ไกล มุมมองและองค์ประกอบของภาพ เข้าใจการแทนค่าของสีเพื่อสร้างแสงและเงาในภาพวาดได้อย่างสมจริง
5. สามารถพัฒนาต่อยอดผลงานจิตรกรรมภาพทิวทัศน์ไปสู่แนวคิดทางศิลปะในแนวทางเฉพาะตนได้ในอนาคต
ศึกษาค้นคว้าฝึกปฏิบัติการวาดภาพจิตรกรรมทิวทัศน์ ด้วยการใช้เทคนิคสีน้ำมันหรือเทคนิคสีอื่นๆ ที่มีความหลากหลาย โดยมีความรู้และสามารถสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมทิวทัศน์ที่มีความงามด้านระยะใกล้ไกล สีสัน และการจัดองค์ประกอบของภาพ เพื่อฝึกฝนให้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนภาพทิวทัศน์แบบเหมือนจริง ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อแสดงออกทางเทคนิคจิตรกรรมในการวาดภาพทิวทัศน์โดยเฉพาะ ศึกษาเรียนรู้ตั้งแต่การวาดภาพต้นไม้ แม่น้ำ ภูเขา ท้องฟ้า ทุ่งหญ้าและทิวทัศน์ธรรมชาติต่าง รวมไปถึงสถาปัตยกรรมทั้งสมัยเก่าและสมัยใหม่ ซึ่งให้ความสำคัญตั้งแต่กระบวนการการรองพื้นผ้าใบ การใช้สีสันในธรรมชาติ ลักษณะของแสงเงา ลักษณะเฉพาะของแบบในสถานที่และเวลานั้นๆ รวมไปถึงสีสันของฤดูกาลที่มีความสอดคล้องกันในการแดงออกผ่านจิตรกรรม
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับจิตรกรรมภาพทิวทัศน์ เทคนิคสีน้ำมัน หรือสีอื่นๆ ศึกษาการเตรียมพื้นผ้าใบ หรือระนาบอื่นๆก่อนการวาดทิวทัศน์ โดยมีความรู้เรื่องการร่างภาพ เข้าใจโครงสร้างด้านองค์ประกอบของภาพ สัดส่วนของรูปร่างรูปทรง รวมถึงมุมมองทางทัศนียวิทยา (Perspective) สามารถแทนค่าสีและน้ำหนักแสงเงาให้มีความเหมือนจริง มีระยะใกล้ไกลตามต้นแบบในธรรมชาติได้ Study and practice painting landscape using oil painting techniques or other types of paint, including preparing a canvas or planes before painting. Gain insight into sketching. Understand composition structure and the proportion of shapes and forms.
 
5 ชั่วโมง
(1)ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

(2)มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น(ไม่มีการประเมิน)

(3)มีจิตอาสา จิตสำนึกสาธารณะ
(1)รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรม และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง (ไม่มีการประเมิน)
(2)มีความสามารถในการค้นคว้าแก้ปัญหา และพัฒนาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์อย่างเป็นระบบ
(3)มีความรู้ในทางศิลปะที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม (ไม่มีการประเมิน)
(4)มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพด้านศิลปกรรมศาสตรในสาขาวิชาที่ศึกษา
(1)สามารถค้นคว้า รวบรวมและประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างมีวิจารณญาน  
(2)สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ (ไม่มีการประเมิน)   (3)สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพได้ (ไม่มีการประเมิน)
(4)มีความคิดสร้างสรรค์และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน 
 
(1)มีภาวะผู้นำเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 
(2)มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(3)สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง (ไม่มีการประเมิน)
(1)สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียนในการสื่อสารโดยทั่วไปตลอดจนใช้วิธีการสื่อสารทางศิลปกรรมและนำเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
(2)สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานหรือการนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(3)มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงตัวเลข หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับงานศิลปกรรม (ไม่มีการประเมิน)
(1)มีทักษะในการทำตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ

(2)มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง

(3)มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2 ด้านความรู้ 3 ด้านทักษะทางปัญญา 4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา (1) ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม (2) มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น (3) มีจิตอาสา จิตสำนึกสาธารณะ (1) รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรม และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง (2) มีความสามารถในการค้นคว้าแก้ปัญหา และพัฒนาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์อย่างเป็นระบบ (3) มีความรู้ในทางศิลปะที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม (4) มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพด้านศิลปกรรมศาสตร์ในสาขาวิชาที่ศึกษา 1) สามารถค้นคว้า รวบรวมและประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่่หลากหลายอย่างมีวิจารณญาน (2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ปัญหาได้อย่าง สร้างสรรค์ (3) สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ และวิชาชีพได้ (4) มีความคิดสร้างสรรค์และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน (1) มีภาวะผู้นำเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี (2) มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ (3) สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพใน ความคิดเห็นที่แตกต่าง 1) สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียนในการสื่อสารโดยทั่วไป ตลอดจนใช้วิธีการสื่อสารทางศิลปกรรม และนำเสนองานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ (2) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการ สร้างสรรค์ผลงานหรือการนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (3) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงตัวเลข หรือเทคโนโลยีที่ เหมาะสมสำหรับงานศิลปกรรม (1) มีทักษะในการทำตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ (2) มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง (3) มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน
1 BFAVA184 จิตรกรรมทิวทัศน์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ชิ้นที่ 1 มีทักษะในการวาด ทิวทัศน์ต้นไม้ วาดทิวทัศน์ต้นไม้โดยคำนึงถึงระยะไกล้ไกล สีสัน องค์ประกอบและการจัดภาพ 2-5 7.5
2 ชิ้นที่ 2 มีทักษะในการวาดทิวทัศน์ต้นไม้และแม่น้ำ ภาพวาดมีระยะไกล้ไกล้ ความสมจริงของต้นไม้และเงาในน้ำตามแบบสถานที่จริง 2-5 7.5
3 ชิ้นที่ 3 สามารถวาด ทิวทัศน์ต้นไม้ แม่น้ำและภูเขา ภาพวาดมีระยะไกล้ไกล้ ความสมจริงของต้นไม้และเงาในน้ำ และภูเขา ตามแบบสถานที่จริง 2-5 7.5
4 ชิ้นที่ 4 สามารถเรียนรู้คัดลอกผลงานของศิลปิน ยุคอิมเพรสชั่นนิสม์ สามารถเรียนรู้คัดลอกผลงานของศิลปิน lสีสันภาพทิวทัศน์ยุคอิมเพรสชั่นนิสม์ 6-9 7.5
5 ชิ้นที่ 5 สามารวาดภาพ ทิวทัศน์สีสันสวนดอกไม้ สามารถวาดภาพมีระยะไกล้ไกล้ มีความสมจริงของสีสันต้นไม้ ดอกไม้ ความสดใสของสี 6-9 7.5
6 ชิ้นที่ 6 สามารถวาดภาพหัวข้อ ทิวทัศน์ทุ่งนา หรือทุ่งหญ้าโล่งกว้าง สามารถวาดภาพมีระยะไกล้ไกล้ มีสัดส่วนสมจริง ใช้สีตรงตามแบบในสถานที่จริง มีองค์ประกอบภาพที่มีความลงตัวทางความงามด้านศิลปะ 9-10 7.5
7 ชิ้นที่ 7 สามารถวาดภาพ ทิวทัศน์ชนบท แปลงเกษตร ผักสวนครัว สามารถวาดภาพมีระยะไกล้ไกล้ มีสัดส่วนสมจริง ใช้สีตรงตามแบบในสถานที่จริง มีองค์ประกอบภาพที่มีความลงตัวทางความงามด้านศิลปะ 9-10 7.5
8 ชิ้นที่ 8 สามารถวาดภาพ ทิวทัศน์น้ำตก สามารถวาดภาพมีระยะไกล้ไกล้ มีสัดส่วนสมจริง ใช้สีตรงตามแบบในสถานที่จริง มีองค์ประกอบภาพที่มีความลงตัวทางความงามด้านศิลปะ 13-14 7.5
9 ชิ้นที่9 สามารถวาดภาพ โบราณสถาน วัดเก่า สามารถวาดภาพมีระยะไกล้ไกล้ มีสัดส่วนสมจริง ใช้สีตรงตามแบบในสถานที่จริง มีองค์ประกอบภาพที่มีความลงตัวทางความงามด้านศิลปะ 13-14 7.5
10 ชิ้นที่ 10 สามารถวาดภาพ ศาลเจ้าจีน สามารถวาดภาพมีระยะไกล้ไกล้ มีสัดส่วนสมจริง ใช้สีตรงตามแบบในสถานที่จริง มีองค์ประกอบภาพที่มีความลงตัวทางความงามด้านศิลปะ 13-14 7.5
11 ชิ้นที่ สามารถวาดภาพ บ้านสถาปัตยกรรมล้านนา สามารถวาดภาพมีระยะไกล้ไกล้ มีสัดส่วนสมจริง ใช้สีตรงตามแบบในสถานที่จริง มีองค์ประกอบภาพที่มีความลงตัวทางความงามด้านศิลปะ 16-17 7.5
12 ชิ้นที่ 12 สามารถวาดภาพ ทิวทัศน์สถาปัตยกรรมเมืองปัจจุบัน สามารถวาดภาพมีระยะไกล้ไกล้ มีสัดส่วนสมจริง ใช้สีตรงตามแบบในสถานที่จริง มีองค์ประกอบภาพที่มีความลงตัวทางความงามด้านศิลปะ 16-17 7.5
13 จิตพิสัย การเข้าชั้นเรียน การส่งผลงานครบทุกชิ้น และตรงเวลาที่กำหนด 2-17 10
 - กำจร สุนพงษ์ศรี. ศิลปะสมัยใหม่. สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554  - กำจร สุนพงษ์ศรี. สุนทรียศาสตร์ หลักปรัชญาศิลปะ ทฤษฎีทัศนศิลป์ ศิลปวิจารณ์.  กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556  - จิระพัฒน์ พิตรปรีชา. โลกศิลปะศตวรรษที่20. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์เมืองโบราณ, 2552  - ชลูด นิ่มเสมอ. องค์ประกอบของศิลปะ : Composition of art. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์อมรินทร์, 2557  - อิทธิพล ตั้งโฉลก. แนวทางการสอนและสร้างสรรค์จิตรกรรมขั้นสูง. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์อัมรินทร์ ปริ้นติ้ง, 2550
หนังสือศิลปะรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่9,พิมพ์ครั้งที่2 .กรุงเทพ:อัมรินทร์ปริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง,2540 
ศาสตราจารย์ กำจร สุนพงษ์ศรี. หนังสือศิลปะสมัยใหม่ .สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2554 
ชลูด นิ่มเสมอ.องค์ประกอบของศิลปะ.กรุงเทพ:สำนักพิมพ์ ไทยวัฒนาพานิช จำกัด,2534
- https://www.google.com/culturalinstitute/beta/  - https://en.wikipedia.org/wiki/Composition_(visual_arts  - https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_art   - http://www.rama9art.org/     www.fineart-magazine.com  www.American painting  www. Art Now
นักศึกษาประเมินผ่านระบบประเมินรายวิชาผ่านเวปไซด์ของมหาวิทยาลัย
- ความเข้าใจในเชิงทฤษฎี หลักการใช้สีในการวาดภาพทิวทัศน์
- นักศึกษามีทักษะปฏิบัติงานได้ตามแผนการเรียนรู้
- นักศึกษาประเมินวิธีการสอน หรือคำแนะนำต่ออาจารย์ได
-
นักศึกษาสามารถวากภาพทิวทัศน์จากแบบในสถานที่จริงอย่างมีหลัการ องค์ความรู้ทางด้านจิตรกรรมการวาดภาพทิวทัศน์
การคัดสรรสถานที่ที่น่าสนใจให้กับนักศึกษาเพื่อเป็นแบบในการปฏิบัติการวาดภาพทิวทัศน์