การสำรวจงานก่อสร้าง

Construction Surveying

การวางผังอาคารด้วยเครื่องมือสำรวจ การกำหนดเบสไลน์ (Base line) การกำหนดตำแหน่งเสาและเสาเข็ม การกำหนดตำแหน่งสิ่งก่อสร้างที่เป็นรูปทรงอิสระ การให้ระดับความสูงของอาคาร การสำรวจการเอียงของอาคาร งานระดับท่อระบายน้ำ
2 ชั่วโมง/สัปดาห์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล