การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์

Strategic Cost Management

1.1 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ แนวคิด หลักการวิธีการบริหารต้นทุนและการใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ วางแผนและควบคุมการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์ที่แน่ นอนและไม่แน่ นอน เช่น การงบประมาณ ความสัมพันธ์ละการวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ และกำไร การควบคุมสินค้าคงคลัง
1.2 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวบทบาทของคอมพิวเตอร์ในการบริหารจัดการต้นทุน
1.3 เพื่อให้นักศึกษาค้นคว้า ปัญหาพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการบริหารต้นทุน และเครื่องมือการบริหารต้นทุนสมัยใหม่
2.1 เพื่อพัฒนาความรู้ของนักศึกษาในการใช้ ทุนเพื่อการตัด สินใจ
2.2 เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารต้นทุน การนำกลยุทธ์การบริหารต้นทุนมาประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ บทบาทของคอมพิวเตอร์ในการบริหารต้นทุน ตลอดจนศึกษาถึงปัญหาพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการบริหารต้นทุน ตลอดจนศึกษาถึงปัญหาพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการบริหารต้นทุนสมัยใหม่
นักศึกษาสามารถเข้าพบได้ตามตารางเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ โดยประมาณ 3 ชัวโมงต่อสัปดาห์่ และ
สามารถขอคำปรึกษาได้ผ่านเฟสบุ๊คกลุ่ม Strategic Cost Management หรือทาง Message Facebook
 
(1) มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
(2) มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของ สถาบัน สังคม และพฤติกรรมที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วน ตนอย่างมีคุณธรรม
1. สนทนาเพื่อให้นักศึกษาทราบถึงจุดมุ่งหมายของหน่วยเรียน
2. ให้นักศึกษาสรุปความรู้เดิมที่มีอยู่ที่สามารถนำมาเชื่อมโยงเนื้อหารายวิชา
3. ยกตัวอย่างกรณีศึกษาการนำรายวิชาไปประกอบวิชาชีพทางการบัญชี
4. สนทนาและยกตัวอย่างเกี่ยวกับรูปแบบของการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันเพื่อแนะนำเข้าสู่บทเรียน
5. สอนแบบบรรยายโดยใช้ Power point เป็นสื่อประกอบการบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นในอุตสาหกรรมการผลิต
6. ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนโดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน
7. สรุปเนื้อหาและซัก-ถาม ความเข้าใจ
8. ทำคำถามท้ายบท
9. กิจกรรมการค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบและทิศทางการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน
สังเกตจากพฤติกรรมและบรรยากาศห้องเรียน เช่น ความตั้งใจ ความสนใจฟัง การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เป็นต้น การตอบข้อซักถามระหว่างเรียน การร่วมแสดงความคิดเห็นระหว่างเรียน ประเมินความรู้ของนักศึกษาจากแนวทางการตอบคำถามท้ายบทของนักศึกษา ประเมินจากการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของรายงานที่มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
 
(1) ความรู้และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลกั การ และวิธีการทางการบัญชี เกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อการตัดสินใจวางแผนและควบคุมการด าเนินงานภายใต้ สถานการณ์ที่แน่นอนและไม่แน่นอน เช่น การงบประมาณ ความสัมพนั ธ์และการวิเคราะห์ตน้ ทุน ปริมาณ และกำไร การควบคุมสินค้าคงคลัง ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม ระบบต้นทุนผันแปรการ กำหนดราคาสินค้า ราคาโอน การประเมินการปฏิบัติงาน
 
(2) ความรู้และความเข้า ใจในองค์ความรู้ด้านอื่นที่สัมพันธ์กับ องค์ความรู้ด้านการบญั ชี โดยสามารถบูรณาการและนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับ เครื่องมือ การบริหารแบบใหม่ เช่น การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กร (Enterprise Resource Planning: ERP) การใชแ้ นวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (Corporate Social Responsibility: CSR) เป็นตน้
(3) ความรู้เกี่ยวกบั เทคนิคการปฏิบตั ิงานดา้ นการบญั ชีตน้ ทุนเพื่อการตดั สินใจวางแผนและควบคุมการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์ที่แน่นอนและไม่แน่นอน
(4) เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีต้นทุนเพื่อการตดั สินใจอย่างต่อเนื่องจากข่าวสารทางวิชาชีพผ่านสื่อออนไลน์
(1) การเรียนการสอนที่เน้นสมรรถนะ เช่นการบรรยายให้ความรู้ การฝึกปฏิบัติและมุ่งเน้นวิธีการปฏิบัติที่ทำ ให้ผู้้รียนมีทักษะการปฏิบัติงานได้จริงจากการเรียนรู้
(2) การเรียนการสอนที่เน้น การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มุ่งเน้น วิธีการใหม่ ผู้เรียน ศึกษาและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากการมอบหมายงานให้ฝึกปฏิบัติ
(3) การสอนแบบบรรยายและอภิปราย มุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้จากผู้สอนและ เปิ ดโอกาสให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันมุ่งสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้เรียนโดยการตั้งคำถาม ให้คิดวิเคราะห์เพื่อการค้นหาคำตอบที่ผเู้รียนต้องการเรียนรู้และจำเป็นต่อการศึกษาความรู้ที่ทันสมัยด้วยตนเองเป็นหลัก
(1) ทดสอบย่อยสอบกลางภาค และสอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัด
หลักการทฤษฎีและการประยุกต์ใช้พื่อแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ
(2) ตรวจสอบงานที่ได้รับมอบหมายทั้งแบบฝึกหัดและกรณีศึกษาพิเศษ
(3) สังเกตพฤติกรรมการเรียนและการปฏิบตัิกิจกรรมต่างๆ ทั้งการถามตอบในชั้น เรียนและการทำแบบฝึกหัด
(1) สามารถสืบค้นข้อมูล ประมวลข้อมูล และแนวคิดต่างๆ จากสื่อทางออนไลน์เพื่อนำมาใช้ ในการระบุและวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของธุรกิจได้
(2) สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างงถูกต้อง ครบถ้วน
(1) การบรรยาย การยกตัวอย่างกรณีศึกษา และการถามตอบในชั้นเรียน
(2) มอบหมายให้นักศึกษาลงไปศึกษาการการจัดการต้นทุนของผู้ประกอบการตามโครงการวิจัย "การรูปแบบการบริหารการผลิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ โอทอป กลุ่มน้ำพริกแกงใน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย"
(3) เปิดโอกาสใหน้กศึกษาค้นคว้าและนำเสนอหน้าชั้นเรียน
(1) แบบฝึกหัดจากหนังสือและแบบฝึกหัดพิเศษ
(2) การสอบวัดผลในรายวิชา
(3) การประเมินจากผลงานของนักศึกษาที่นำเสนอหนา้ชั้นเรียน
(1) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
(2) มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์สามารถใหค้วามช่วยเหลือและอำนวยความสะดวก ในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้นำหรือในบทบาทของผู้ร่วมงาน และมีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
(1) กำหนดหัวข้อให้นักศึกษาทำงานกลุ่มเพื่อเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น
(2) ให้นักศึกษาจัดทำสื่อประกอบรายงานและการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
 
(1) ประเมินจากผลงานและการนำเสนอผลงานของนักศึกษา
(2) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาเป็นรายบุคคลและพฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ่ม
(1) สามารถสื่อสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกใช้ รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีการนา เสนอที่เหมาะสมตามงานที่ได้รับมอบหมาย
(2) สามารถใช้ทักษะการคิดคำนวณ เชิงตัวเลข วิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา
(3) พัฒนาทักษะในการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
(1) มอบหมายงานเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติและพัฒนาความรู้ ความสามารถใน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ที่จำเป็น เช่น การค้นคว้า ด้วยตนเองทางสื่อออนไลน์ หรือการจัดทำ และนำเสนอโดยการใช ้Power point
(2) จัดทำสื่อประกอบการรายงานและการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
(3) เพิมเติมการใช้โปรแกรม Excel ในการช่วยคำนวณและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเพื่อการตัดสินใจ
(1) ประเมินผลงานจากสื่อประกอบการรายงานและการนา เสนอหน้าชั้นเรียนโดย
ใช้รููปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัย
(2) ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในการนำเสนอและการอภิปรายผล
-
-
-
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะในการวิเคระห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
1 BACAC143 การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1 -การเข้าเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด -ประวัติการส่งงานตามที่มอบหมายตรงตามกำหนด ตลอดภาค การศึกษา 10%
2 1,2,3,4,5 การอภิปรายกรณีศึกษา 3,5,7,11,13,15 30%
3 2,3,5 สอบกลางภาค 9 25%
4 2,3,5 สอบปลายภาค 17 25%
5 1,2,3,4,5 การนำเสนอรายงาน 17 10%
สมนึก เอื้อจิระพงพันธ์ (2546) การบัญชีเพื่อการจัดการและบริหารต้นทุน. พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ ธรรมนิติเพรส.
ความเคลื่อนไหวทางวิชาชีพบัญชีที่
เว็บไซด์ของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูถัมป์ www.fap.or.th
บทความวิจัยด้านการจัดการต้นทุน
จดหมายข่าวของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูถัมป์ (FAP Newsletter)
1.1 การสังเกตุพฤติกรรมของผเู้รียนรายบุคคลและผเู้รียนรายกลุ่ม
1.2 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1.3 การทดสอบย่อยการสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค
1.4 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
2.1 ใช้แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของมหาวิทยาลัยเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ระบบออนไลน์
2.2 ผลการสอน การดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับแผนบริหารการสอน
2.3 สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการเรียนและการทำกิจกรรมในชั้นเรียน
2.4 ผลงานของนักศึกษาที่ได้มอบหมายในระหว่างเรียนและผลการสอบปลายภาคเรียน
3.1 แก้ไขเนื้อหาและยกตัวอย่างกรณีศกึษาที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ธุรกิจ กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ การตัดสินใจของธุรกิจให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
3.2 สอบถามนักศึกษาถึง การเพิมเติมในสิ่งที่ต้องการเรียนรู้
4.1 ให้กรรมการด้านวิชาการเป็นผู้ประเมินโดยพิจารณาจากข้อสอบและการตัดเกรด
4.2 มีการตรวจแบบฝึกหัดและงานกลุ่มของผเู้รียน โดยผู้สอนตรวจสอบคะแนนของนักศึกษาแต่ละ คนว่ามีการพัฒนาที่ผิดปกติหรือไม่ และมีการแจ้งผลของคะแนนที่ได้รับเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
4.3 ให้กรรมการด้านวิชาการเป็นผ้ประเมินโดยพิจารณาจากข้อสอบและการตัดเกรด
5.1 นำข้อมูลที่ได้จากผลจากการสังเกตพฤติกรรมของผเู้ รียนในรายวิชา การประเมินผู้สอนและนำผลการสอนมาใช้พัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไปให้ดีขึ้น
5.2 ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาทุกปี (เพิ่มเติมกรณีศึกษาให้ทันสมัยมากขึ้น)