การค้นคว้าอิสระ

Independent Study

การศึกษาค้นคว้าเพื่อกำหนดประเด็นปัญหา สำหรับการทำวิจัย ตามความสนใจ โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา ประกอบด้วยการศึกษาค้นโดยการออกแบบเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูลการประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ วิจารณ์ และการสรุปผล แล้วเรียบเรียงเป็นรายงาน ภายใต้การดำแลของอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับการแต่งตั้ง
ศึกษาตามความสนใจของนักศึกษา เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป
การศึกษาค้นคว้าเพื่อกำหนดประเด็นปัญหารสำหรับการทำวิจัย ตามความสนใจ โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา ประกอบด้วยการศึกษาค้นโดยการออกแบบเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูลการประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ วิจารณ์ และการสรุปผล แล้วเรียบเรียงเป็นรายงาน ภายใต้การดำแลของอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับการแต่งตั้ง
30 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 การศึกษาค้นคว้าเพื่อกำหนดประเด็นปัญหารสำหรับการทำวิจัย ตามความสนใจ โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา ประกอบด้วยการศึกษาค้นโดยการออกแบบเครื่องมือ การเก็บรวบรวม โครงร่าง 3 บท 8 50
2 ข้อมูลการประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ วิจารณ์ และการสรุปผล จากเล่มรายงานผล 15 30
3 การศึกษาค้นคว้าเพื่อกำหนดประเด็นปัญหารสำหรับการทำวิจัย ตามความสนใจ โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา ประกอบด้วยการศึกษาค้นโดยการออกแบบเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูลการประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ วิจารณ์ และการสรุปผล แล้วเรียบเรียงเป็นรายงาน การนำเสนอ 17 20
หนังสือ ตำรา วิจัยธุรกิจ ทุกเล่ม
เวบไซด์ต่างๆ
เวบไซด์ต่างๆ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ประเมินประสิทธิภาพของรายวิชาในแต่ละครั้งที่จัดการเรียนการสอนเมื่อเรียนจบ รายวิชาโดยการสอบถามในชั้นเรียน
ประเมินการสอนโดยนักศึกษาเป็นผู้ประเมินผ่านระบบการประเมินพฤติกรรมการสอนของสำนักส่งเสริม วิชาการฯ
นำผลการประเมินการสอนมาวิเคราะห์และปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความถนัด ความ สนใจและความต้องการของผู้เรียนให้เหมาะสมกับบริบทของสังคม
4.1 การทวนสอบโดยอาจารย์ผู้สอน ทวนสอบจากผลการสอบย่อย และ/หรือสอบกลางภาค และ/หรืองาน ที่มอบหมาย และ/หรือสอบปลายภาค 
4.2 การทวนสอบโดยนักศึกษาประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และสิ่ง สนับสนุนการเรียนรู้ และประเมินตนเองต่อผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา
นำผลการประเมินประสิทธิภาพของรายวิชามาวิเคราะห์กำหนดประเด็นการปรับปรุงรายวิชาและการ จัดการเรียนการสอน เพื่อดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงต่อไป