กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง

Anatomy and Physiology of Farm Animals

รู้และเข้าใจโครงสร้าง และหน้าที่ของอวัยวะในระบบต่างๆของร่างกายสัตว์เลี้ยง   
 
ศึกกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้าง และหน้าที่ของอวัยวะในระบบต่างๆของร่างกายสัตว์เลี้ยง   
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล