อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม

Engineering Electronics

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ คุณลักษณะทางกระแส-แรงดัน และคุณลักษณะทางความถี่ การวิเคราะห์และออกแบบวงจรไดโอด การวิเคราะห์และการออกแบบของวงจรทรานซิสเตอร์แบบ บีเจที, MOS, CMOS และ BiCMOS, OPAMP และการประยุกต์ใช้งาน โมดูลแหล่งจ่ายไฟ ตลอดจนเพื่อการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปศึกษารายวิชาขั้นสูงอื่น ๆต่อไป
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ใหม่ เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญหาในการนำความรู้ ความเข้าใจในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิง ให้สอดคล้องกับกลุ่มผู้เรียนและสื่อทางสังคมที่ได้มีความก้าวหน้าไปตามยุคสมัย
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ คุณลักษณะทางกระแส-แรงดัน และคุณลักษณะทางความถี่ การวิเคราะห์และออกแบบวงจรไดโอด การวิเคราะห์และการออกแบบของวงจรทรานซิสเตอร์แบบ บีเจที, MOS, CMOS และ BiCMOS, OPAMP และการประยุกต์ใช้งาน โมดูลแหล่งจ่ายไฟ
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล การไม่เปิดเผยข้อมูล การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางซอฟแวร์ และการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา มีความซื่อสัตย์ต่อการเรียน โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้
1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ
4. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
5. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
6. สามารถวิเคราะห์ผลการทดลองปฏิบัติงานด้านอิเล็กทรอนิกส์และแก้ไขในปัญหาในการทำงาน
7. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1. กำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ
2. สอดแทรกและส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมในรายวิชา และส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ
สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ยกย่องและเชิดชูนักศึกษาที่ทำความดีและเสียสละ
1. การตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลา ที่มอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรม
2. ความมีวินัยและความใส่ใจของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3. ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
4. ความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงานที่ได้รับมอบหมายและการสอบ
มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ คุณลักษณะทางกระแส-แรงดัน และคุณลักษณะทางความถี่ การวิเคราะห์และออกแบบวงจรไดโอด การวิเคราะห์และการออกแบบของวงจรทรานซิสเตอร์แบบ บีเจที, MOS, CMOS และ BiCMOS, OPAMP และการประยุกต์ใช้งาน โมดูลแหล่งจ่ายไฟ การอ่านข้อมูลจาเพาะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากเอกสารข้อมูลของตัวอุปกรณ์ และโปรแกรมช่วยในการวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
ในรายวิชานี้การสอนความรู้แบ่งได้ 2 ส่วน คือ
1. การสอนในชั่วโมงทฤษฎี จำนวน 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ผู้สอนสามารถใช้กลวิธการสอน เทคนิคการสอนที่เห็นว่าเหมาะสมกับเนื้อหาและเรื่องที่จะทำการสอนในแต่ละสัปดาห์รวมถึงพิจารณาจากสภาพผู้เรียน ห้องเรียน สื่อ
2. การสอนในชั่วโมงปฏิบัติ จำนวน 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยผู้สอนมีใบงานที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาและมอบหมายให้ผู้เรียนต้องเขียนเนื้อหาประกอบใบงานก่อนการลงมือปฏิบัติ ส่วนการทดลองผู้สอนดูแลการปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ
1. ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
2. ประเมินจากการเข้าเรียนและการปฏิบัติการทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์ตามบทเรียนแต่ละบทในห้องเรียน
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์วงจรและประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะต่างๆได้ บนพื้นฐานและทฤษฎีทางไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง
1. บรรยายและแสดงตัวอย่างการวิเคราะห์และออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในแบบต่าง ๆ
2. ให้ผู้เรียนมีการปฏิบัติการทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์ตามบทเรียนแต่ละบทในห้องเรียน
3. วิเคราะห์กรณีศึกษาในการนำวงจรไฟฟ้าไปใช้ให้เหมาะสม
4. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น
1. สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์และต้องอาศัยความเข้าใจ
2. วัดผลจากการปฏิบัติการทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์ตามบทเรียนแต่ละบทในห้องเรียน
3. สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
1. พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
2. พัฒนาความเป็นผู้นำและการอธิบายความเข้าใจให้ผู้เรียนด้วยกัน
3. พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วน
1. มอบหมายการบ้านแก่ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้เพิ่มเติมนอกเวลาเพื่อให้เข้าใจเนื้อหามากขึ้น และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสปรึกษาและแบ่งปันความาเข้าใจระหว่างกลุ่มผู้เรียนวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยกัน
2. การนำเสนอรายงาน
1. ประเมินจากการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
2. ประเมินจากการปฏิบัติการทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์ตามบทเรียนแต่ละบทร่วมกันในห้องเรียน
3. ประเมินจากคะแนนสอบย่อย
1. ทักษะการคิดคำนวณ เชิงตัวเลข
2. พัฒนาทักษะในการสื่อสารด้าน การแปล ภาษาอังกฤษ โดยการใช้ตำราภาษาอังกฤษในกระบวนการเรียนการสอน
3. พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์และออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ตามตัวอย่างและแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน
4. พัฒนาทักษะการอธิบายวิธีการวิเคราะห์และออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์จากแบบฝึกหัดแต่ละบทเรียนในห้องเรียน
5. พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
6. ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งทางอีเมล์ และการใช้ โปรแกรมเพื่อช่วยการวิเคราะห์และออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้ เช่น PSpice และ MATLAB
1. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเอกสาร ตำราเรียน และอินเตอร์เน็ต
2. แสดงตัวอย่างการวิเคราะห์เชิงตัวเลขบนกระดานและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
1. ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย
2. ประเมินจากการปฏิบัติการทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์ตามบทเรียนแต่ละบทในห้องเรียนด้วยเทคโนโลยี
1. มีทักษะการวิเคราะห์และออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์จริง
2. มีทักษะในการเลือกใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์และออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
1. ให้ผู้เรียนคิดรูปแบบวิธีการวิเคราะห์และออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองจากกรณีศึกษา
2. มอบหมายงานให้ผู้เรียนจำลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในโปรแกรมเพื่อช่วยในการวิเคราะห์และออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
1. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
2. ประเมินจากการปฏิบัติการทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์ตามบทเรียนแต่ละบทในห้องเรียน
3. ประเมินจากการทดสอบย่อย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านความสัมพันธ์บุคคลและความรับผิดชอบ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
1 ENGEL105 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1, 1.6, 1.7, 2.1, 2.4 – 2.6, 3.2 ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 ทดสอบย่อยครั้งที่ 2 สอบกลางภาค ทดสอบย่อยครั้งที่ 3 ทดสอบย่อยครั้งที่ 4 สอบปลายภาค 3 6 9 11 15 17 5% 5% 25% 5% 5% 25%
2 1.1, 1.6, 1.7, 2.1, 2.4 – 2.6, 3.2, 4.1 – 4.6, 5.3-5.4 วิธีการวิเคราะห์ปัญหา การปฏิบัติการทดลองใบงาน ตลอดภาคการศึกษา 25%
3 1.1 – 1.7, 3.1 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 5%
1. Adel S. Sedra and Kenneth C. Smith (2011). Microelectronic Circuits, 6 edition Oxford University Press.
2. Donald A. Neamen (2009). Microelectronic Circuit Analysis and Design, 4 edition McGraw-Hill.
3. Muhammad H. Rashid (2011). Microelectronic Circuits Analysis & Design, 2 edition Cengage Learning.
4. Mitchel E. Schultz (2015). Grob’s Basic Electronics, 12th edition McGraw-Hill.
DATASHEET ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้ Download จาก Internet Data Base
    - เทคนิคการอ่าน DATASHEET ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
    - การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการนำมาวิเคราะห์ช่วยศึกษาการทำงานของอุปกรณ์
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
1. การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
2. แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
3. ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
1. การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2. ผลการเรียนของนักศึกษา
3. การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
1. สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
2. การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
1. การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
2. มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
1. ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
2. เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ