เทคโนโลยีขนมหวาน

Confectionery Technology

เข้าใจคุณสมบัติและองค์ประกอบของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมหวาน เข้าใจกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมหวานประเภทต่าง ๆ เช่นลูกกวาด ช็อกโกแลต หมากฝรั่ง เจลลี่ เป็นต้น เข้าใจการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมหวาน เข้าใจสาเหตุการเสื่อมเสียของผลิตภัณฑ์และการเก็บรักษา มีทักษะในการปฏิบัติการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมหวานประเภทต่าง ๆ สามารถนำความรู้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน หรือเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต
เพื่อประยุกต์ความรู้พื้นฐานที่มีอยู่ให้มีความสอดคล้องกับความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ตลอดจนความก้าวหน้าต่าง ๆ ในวงการอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ขนมหวานที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
คุณสมบัติ และบทบาทหน้าที่ของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมหวาน  กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมหวานประเภทต่างๆ    รวมทั้งการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมหวาน  สาเหตุการเสื่อมเสียของผลิตภัณฑ์ขนมหวาน  บรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
    อาจารย์ประจำรายวิชาให้คำปรึกษาตามตารางผู้สอน และสามารถให้คำปรึกษาได้เพิ่มเติมเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการของนักศึกษา (เฉพาะรายที่ต้องการ) 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยอาจารย์จะแจ้งวันเวลาให้นักศึกษาทราบ หรือติดต่อกับอาจารย์ทางโทรศัพท์ ทางไลน์ หรือทาง
email : tukkatafay@gmail.com
1.1  มีจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.2   แสดงออกอย่างสม่ำเสมอถึงความซื่อสัตย์สุจริต
˜1.3 มีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.4  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
˜1.5 เคารพสิทธิและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
1.1 บรรยายเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมหวานชนิดต่าง ๆ  การควบคุมคุณภาพ การบรรจุ  การเก็บรักษา  การเปลี่ยนแปลงและการเสื่อมเสียของผลิตภัณฑ์ขนมหวานแต่ละประเภทระหว่างการเก็บรักษา
1.2 มอบหมายให้ทำรายงานบทปฏิบัติการเป็นรายบุคคล โดยให้ยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับข้อ 1.1 รวมถึงโครงการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมหวานที่ใช้วัตถุดิบภายในท้องถิ่น ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความแปลกใหม่ น่าสนใจ  ผลิตภัณฑ์มีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมอาหารหรือขนมไทย
1.3 อธิบายข้อปฏิบัติที่ดี ข้อควรระวังในระหว่างกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมหวาน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สามารถบริโภคได้ และไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ
1.4 มีการสอดแทรกหรือยกตัวอย่างประกอบในขณะที่สอนเนื้อหา รวมทั้งสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งข้อปฏิบัติในการฝึกปฏิบัติทำผลิตภัณฑ์
 
1.1     สอบข้อเขียนความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมหวานชนิดต่าง ๆ  การควบคุมคุณภาพ การบรรจุ  การเก็บรักษา  การเปลี่ยนแปลงและการเสื่อมเสียของผลิตภัณฑ์ขนมหวานแต่ละประเภทระหว่างการเก็บรักษา
1.2   ประเมินการส่งรายงานบทปฏิบัติการและโครงการ ตามที่ได้รับมอบหมายตามกำหนดเวลา
1.3 ประเมินวิธีการปฏิบัติที่ดีในระหว่างกระบวนการผลิต ในภาคปฏิบัติ
1.4   ประเมินพฤติกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา เช่นการเข้าชั้นเรียน (เข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอและตรงต่อเวลา)  การส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา รวมทั้งต้องไม่มีการทุจริตการสอบ
ด้านความรู้ที่ต้องได้รับ(Knowledge)
˜2.1  มีความรู้ความเข้าใจหลักการและ
ทฤษฎีที่สัมพันธ์กัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจด้านเคมีอาหาร จุลชีววิทยาทางอาหาร การแปรรูปอาหาร การประกันคุณภาพและสุขาภิบาล และการทำวิจัย  โดยสามารถบูรณาการความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมหวาน  
2.2 มีความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้
  ˜   2.3 มีความคุ้นเคยกับความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้
      2.4 ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อกำหนดทางวิชาการ ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
 
2.1 บรรยายเกี่ยวกับโครงสร้างทางเคมี-กายภาพของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมหวาน การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ภายหลังการเก็บรักษา  การเสื่อมเสียของผลิตภัณฑ์ขนมหวานแต่ละประเภท
2.2  มอบหมายงานให้มีการค้นคว้าความรู้ใหม่หรือโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องทางเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมหวาน
 
2.1 สังเกตความสนใจและการซักถามของนักศึกษาระหว่างการบรรยาย
2.2สอบข้อเขียนเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมหวานชนิดต่าง ๆ  การควบคุมคุณภาพ การบรรจุ  การเก็บรักษา  การเปลี่ยนแปลงและการเสื่อมเสียของผลิตภัณฑ์ขนมหวานแต่ละประเภทระหว่างการเก็บรักษา
2.3 ประเมินผลการนำเสนอความรู้ใหม่หรือโครงงานวิจัยทางเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมหวาน เช่น ตอบข้อซักถามความเข้าใจและการประยุกต์ความเข้าใจกับวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
3.  ด้านทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา (CognitiveSkills)
3.1 มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ทำความเข้าใจและประเมินข้อมูลสารสนเทศแนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อมูลที่ได้ในการแก้ไขปัญหาหรืองานอื่นๆ ได้ด้วยตนเอง
3.2 สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงความรู้ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ และผลกระทบที่ตามมาจากการตัดสินใจนั้น  
3.3 สามารถใช้ทักษะและความรู้ความเข้าใจอันถ่องแท้ ในกลุ่มเคมีอาหาร จุลชีววิทยาอาหาร การแปรรูปอาหาร วิศวกรรมอาหาร การประกันคุณภาพและสุขาภิบาล และการวิจัย ในบริบททางวิชาชีพและวิชาการ ได้แก่ การดูแลจัดการกระบวนการการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร การตรวจวิเคราะห์อาหาร การควบคุมและประกันคุณภาพ การวิจัย และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
˜3.4 มีทักษะปฏิบัติตามที่ได้รับการฝึกฝน จากเนื้อหาสาระสำคัญของสาขาวิชา
3.1 มีปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนมหวานควบคู่กับหัวข้อภาคบรรยาย
 
3.2 อธิบายวิธีการฝึกเป็นลำดับขั้นตอน แบ่งกลุ่มนักศึกษา แนะนำเทคนิคระหว่างการฝึกปฏิบัติ คอยกำชับนักศึกษาให้ติดตามการควบคุมกระบวนการที่มีผลต่อการผลิตผลิตภัณฑ์ และวิจารณ์คุณภาพผลิตภัณฑ์ร่วมกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษา
 
3.3 มอบหมายงานให้มีการค้นคว้าความรู้ใหม่หรือโครงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมหวาน
3.1 สอบปฏิบัติ
 
3.2 ประเมินทักษะและการแก้ไขปัญหาระหว่างปฏิบัติ และคุณภาพผลิตภัณฑ์สุดท้าย
 
3.3 ประเมินผลการนำเสนอความรู้ใหม่หรือโครงงานวิจัยทางเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมหวาน เช่น การตอบข้อซักถามความเข้าใจและการประยุกต์ความเข้าใจกับวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา (Interpersonal Skills and Responsibility)
˜ 4.1   มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม
4.2 สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและสมาชิกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพและแก้ไขข้อขัดข้องได้อย่างเหมาะสม
4.3 วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
4.4 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
 
 
 
4.1  มอบหมายงานทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม
4.2   อธิบายข้อปฏิบัติในการเข้าชั้นเรียนทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ
4.3 แบ่งกลุ่มนักศึกษาในภาคปฏิบัติ กำหนดหัวหน้ากลุ่มหมุนเวียนภายในกลุ่มทุกสัปดาห์อธิบายบทบาทและหน้าที่ของผู้นำและผู้ตามภายในกลุ่ม
 
 
4.1  ทำงานเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด และคุณภาพของงานเป็นไปตามที่กำหนด
4.2 ตรวจสอบความสม่ำเสมอในการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา การแต่งกายที่เหมาะสม และการทำความสะอาดหลังปฏิบัติการ
4.3 สังเกตและประเมินการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม
5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา (Numerical  Analysis, Communication and Information Technology Skills)
5.1  สามารถระบุและนำเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง มาใช้ในการวิเคราะห์ แปลความหมาย และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
5.2 สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบของการนำเสนอที่เหมาะสมสำหรับเรื่องและผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 สามารถระบุ เข้าถึง และคัดเลือกแหล่งข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
5.4 มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม และใช้อย่างสม่ำเสมอ  เพื่อการรวบรวมข้อมูล แปลความหมาย และสื่อสารข้อมูลข่าวสารและแนวความคิด
5.5 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการกับข้อมูลต่างๆ อย่างเหมาะสม
˜5.6 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลก โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.7 สามารถใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง และภาษาอังกฤษในระดับใช้งานได้และเหมาะสม
 
5.1  บรรยายวิธีการคำนวณ เช่น สัดส่วนของวัตถุดิบที่ใช้ในสูตรการผลิต  ร้อยละของอัตราการผลิตและคำนวณต้นทุนการผลิต
5.2 มอบหมายงานค้นคว้างานวิจัยใหม่ ๆ ทางเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมหวานที่มีการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ที่ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงประกอบโครงงานวิจัยที่ได้รับมอบหมาย  และมีการนำเสนอในชั้นเรียนในรูปแบบโครงงานวิจัยที่ได้รับมอบหมาย
5.1 ทดสอบการคำนวณสัดส่วนของวัตถุดิบที่ใช้ในสูตรการผลิต  ร้อยละของอัตราการผลิตและต้นทุนการผลิต
5.2 ประเมินผลการนำเสนอความรู้ใหม่หรือนำเสนอโครงงานวิจัยทางเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมหวาน เช่น การใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง รูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสม ความต่อเนื่องของเนื้อหาที่นำเสนอ การใช้สื่อที่เหมาะสมในการนำเสนอ
˜6.1 มีทักษะการบริหารเวลาในการปฏิบัติและการนำเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสม
6.2 มีทักษะในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ที่เหมาะสม
6.3 มีทักษะในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนมหวานที่เหมาะสม
6.1 อธิบายวิธีการปฏิบัติ และลำดับขั้นตอนการปฏิบัติ
6.2 อธิบายวิธีการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ที่เหมาะสม และข้อควรระวังของการใช้เครื่องมือ
6.3 สาธิตและแนะนำทักษะการปฏิบัติ กำชับการควบคุมระหว่างกระบวนการปฏิบัติ
6.1 ประเมินความสำเร็จของงาน ตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างเหมาะสม
6.2 ประเมินการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์อย่างเหมาะสม
6.3 ประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์สุดท้ายของแต่ละปฏิบัติการและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการทำโครงการวิจัยที่ได้รับมอบหมาย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา (Ethics and Moral) 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะและการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1
1 BSCFT112 เทคโนโลยีขนมหวาน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 หน่วยเรียนที่ 1-4 หน่วยเรียนที่ 4-7 สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 9 และ 18 60 %
2 งานมอบหมาย การนำเสนอโครงงานวิจัย รายงาน และผลิตภัณฑ์ การทำงานกลุ่มและผลงาน การส่งรายงานบทปฏิบัติการ ตลอดภาคการศึกษาและสอบนำเสนอผลงานในสัปดาห์ที่ 16 35%
3 หน่วยเรียนที่ 1-7 การเข้าชั้นเรียน การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 5%
รุ่งทิวา  กองเงิน. 2558. เอกสารประกอบการสอนวิชาเทคโนโลยีขนมหวาน สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง. 269 น.
รุ่งทิวา  กองเงิน. 2558. เอกสารประกอบการสอนบทปฏิบัติการวิชาเทคโนโลยีขนมหวาน สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง. 80 น.
วรนุช  ศรีเจษฎารักษ์.2535 เอกสารประกอบการสอนวิชาเทคโนโลยีธัญญาหาร  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร  คณะเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
 ศิริลักษณ์  สินธวาลัย. 2535. ทฤษฎีอาหาร เล่ม 3.  หลักการทดลองอาหาร. สงวนกิจการพิมพ์. 
กรุงเทพฯ
สุวรรณา  สุภิมารส. 2543. เทคโนโลยีการผลิตลูกกวาดและช็อกโกแลต. พิมพ์ครั้งที่ 1  กรุงเทพฯ :  สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Cakeebread  S, 1975.  Sugar and chocolate Confectionery, Oxford  University Press.
 Jackson, E.B., 1990. Sugar  Confectionery  Manufacture.  Technical  Service Manager, Confectionery  Industries,  Cerester, UK.
Justin  J. Alikonis. 1979. Candy  Technology. AVI Publishing  Company, INC.  Westport,  Connecticut, USA
Minific, B.W. 1980, Chocolate  Cocoa  and  Confectionery. Science  and  Publishing  Company, Inc. Westport,  Connecticut, USA
 
วารสารอาหาร, Journal of Food Science,   Journal of Food Technology, Food Technology
เวปไซต์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหาร มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน   E-learning ของมหาวิทยาลัยต่างๆ  และ เวปไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ขนมหวาน
 
เวปไซต์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหาร มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน อย. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ E-learning ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของรายวิชา
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

 
2.1 การสังเกตการณ์สอนของผู้สอน
2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้จากการสอบนำเสนอ
 
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
3.1 การจัดสัมมนาความรู้ใหม่ๆ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  การพัฒนาผลิตภัณฑ์
3.2 การแทรกตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในบทเรียน
 3.3 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
 3.4 การบรรยายความรู้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมหวานจากวิทยากร          ภายนอกหน่วยงานตามโอกาส
  3.5 การศึกษาดูงานนอกสถานที่ตามโอกาส
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้

ปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 จากผู้ทรงคุณวุฒิและนักศึกษา