แคลคูลัสสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร

Calculus for Agro - Industry

1. นำฟังก์ชัน ฟังก์ชันหลายตัวแปร  ลิมิตและความต่อเนื่องไปใช้ 2. นำอนุพันธ์ของฟังชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัยไปใช้ 3. นำอนุพันธ์ย่อยและการประยุกต์อนุพันธ์ไปใช้ 4. นำปริพันธ์และเทคนิคการหาปริพันธ์ไปใช้ 5. นำปริพันธ์จำกัดเขตทางอุตสาหกรรมเกษตรไปใช้ 6. เป็นการส่งเสริมประสบการณ์ของผู้เรียนในด้านการฝึกสมองอันเป็นแนวทางทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และ แก้ปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง
เพื่อจัดทำรายวิชาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2565
ศึกษาเกี่ยวกับฟังก์ชัน ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์ของฟังชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย อนุพันธ์ย่อยและการประยุกต์อนุพันธ์ ปริพันธ์ และเทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์จำกัดเขตทางอุตสาหกรรมเกษตร
ตามตารางว่างของอาจารย์ผู้สอน
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1. มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 1.1.2. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 1.1.3. มีคุณธรรมของความเป็นผู้นำและผู้ตาม เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมทั้งเคารพใน คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 1.1.4. ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต
1.2.1. บอกข้อปฏิบัติในการเรียน เกี่ยวกับการเข้าห้องเรียนและเช็คชื่อเข้าเรียน การส่งงานที่มอบหมาย 1.2.2. กำหนดกฎระเบียบ การแต่งกาย การใช้ห้องเรียนและอุปกรณ์ ตลอดจนการช่วยดูแลสภาพแวดล้อมรอบๆ ห้องเรียน และบริเวณอาคารเรียน
1.3.1. เช็คชื่อหรือตรวจสอบการเข้าเรียน และตรวจสอบการส่งงานของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 1.3.2. บันทึกพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา ขณะที่เรียน 1.3.3 สังเกต การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตน ในข้อตกลงที่กำหนดไว้
มีความรู้ในฟังก์ชัน ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์ของ ฟังชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย อนุพันธ์ย่อยและการประยุกต์อนุพันธ์ ปริพันธ์ และเทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์จำกัดเขตทางอุตสาหกรรมเกษตร
2.2.1บรรยาย 2.2.2 การใช้อุปกรณ์ และสื่อการสอน 2.2.3 นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยสอนหรือประกอบบทเรียน
2.3.1. การสอบ 2.3.2. การตรวจงานที่มอบหมาย 2.3.3. ซักถามงานที่ได้รับมอบหมาย
3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา
3.1.1. เข้าใจปัญหา และรูปแบบทางคณิตศาสตร์ 3.1.2. มีลำดับขั้นตอนในการคิด คำนวณ อย่างมีระบบ
3.2.1. อธิบาย นิยาม ความหมาย กฎและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 3.2.2. การยกตัวอย่างในเนื้อหารายวิชาให้แสดงการคิด แก้ปัญหาอย่างมีระบบ 3.3.3. มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
3.3.1. ประเมินผลงานนักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 3.3.2. นักศึกษารายงานที่มอบหมาย
4.1.1 พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 4.1.2 พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม 4.1.3 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
4.2.1. ในขั้นตอนนำเข้าสู่บทเรียน แทรกด้วยการแนะน 4.2.2 สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ตามโครงการสอนรายวิชา ที่ผู้สอนจัดทำ) 4.2.3 จัดกลุ่มเรียนเพื่อมอบหมายงานค้นคว้าเพิ่มเติม
4.3.1 ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด 4.3.2 ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม 4.3.3 ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง
5.1.1 ทักษะการคิดคำนวณ และการแก้โจทย์ปัญหาได 5.1.2 การใช้โปรแกรมการคำนวณทางคณิตศาสตร์
 
5.2.1 บรรยาย และยกตัวอย่างการคำนวณ 5.2.2 สาธิตการใช้อุปกรณ์ในการคำนวณ และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์
5.3.1 ตรวจงานทุกหน่วยเรียน 5.3.2 ติดตามงานที่มอบหมายให้ค้นคว้าเพิ่มเติม
-
-
-
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคล และความรับผิดชอบ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2
1 FUNMA121 แคลคูลัสสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
1. แคลคูลัส 1
2. แคลคูลัส 2