การเงินธุรกิจ

Business Finance

 1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ แนวคิด ความหมายของการเงินธุรกิจ และ เป้าหมายของการจัดการทางการเงิน          ธุรกิจ       2. เพื่อให้รู้แล ะเข้าใจเครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงิน การพยากรณ์ และ การควบคุมทางการเงิน       3. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์งบการเงินและพยากรณ์ทางการเงินได้       4. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียน และ เข้าใจในการจัดการเงินทุนหมุนเวียน       5. เพื่อให้รู้และเข้าใจการจัดทำงบจ่ายลงทุน       6. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ วิธีการจัดหาเงินทุนข องธุรกิจ และ โครงสร้างทางการเงิน       7. เพื่อให้รู้แล ะเข้าใจการจัดทำต้นทุนข องเงินทุน       8. เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักศึกษา ให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดในมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง  5  ด้าน ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร 
 1. พัฒนาการเขียนวิเคราะห์ฝึกหัดการสรุปผล การเขียนอธิบาย การตีความ    2. เพิ่มการใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์งบการเงิน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล