วิศวกรรมงานหล่อโลหะ

Foundry Engineering

๑.๑. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและกรรมวิธีการหล่อโลหะต่างๆ แบบหล่อทราย  การทดสอบคุณสมบัติของทราย การทำแบบหล่อ  และไส้แบบทรายชนิดต่างๆ กลไกการแข็งตัวของน้ำโลหะ ระบบจ่ายน้ำโลหะ  การออกแบบรู้ล้น   วัสดุที่ใช้ในงานหล่อ การหลอมและเทน้ำโลหะ  การทำความสะอาดและตรวจคุณภาพงานหล่อ
๑.๒. มีเจตคติที่ดีและใช้ความรู้ทางวิศวกรรมงานหล่อ ไปประยุกต์ในงานวิศวกรรมได้
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษาทางด้านวิศวกรรมงานหล่อ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปแก้ปัญหาและประยุกต์กับวิชาชีพและเทคโนโลยีใหม่ในด้านงานหล่อได้
               ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกรรมวิธีการหล่อ การทำกระสวนแบบงานหล่อ ทรายแบบหล่อและการทดสอบคุณสมบัติทราย การทำแบบหล่อและไส้แบบหล่อด้วยทราย การออกแบบระบบป้อนจ่ายน้ำโลหะ การเย็นตัวและแข็งตัวของชิ้นงานหล่อ โครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกลของชิ้นงานหล่อ การหลอมและหล่ออลูมิเนียม การหลอมเหล็กหล่อและเทน้ำโลหะ การปรับปรุงและตรวจสอบส่วนผสมทางเคมีของเหล็กหล่อ เทคโนโลยีการหลอมและเตาหลอมโลหะ สาเหตุจุดบกพร่องในงานหล่อและการป้องกันการตัดแต่งชิ้นงานและการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานหล่อ เทคโนโลยีการหล่อสมัยใหม่
- อาจารย์ประจำรายวิชาประกาศเวลาให้คำปรึกษาในชั่วโมงว่างของการเรียน
- อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  (เฉพาะรายที่ต้องการ)
๑.๑.๑ มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบวินัยและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
๑.๑.๒มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
๑.๒.๑ อาจารย์บรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับนักศึกษา
๑.๒.๒ มอบหมายงานรายบุคคลและรายกลุ่ม
๑.๒.๓ สอดแทรกแนวคิดเรื่องระเบียบวินัย ปลูกฝังให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงการเคารพระเบียบข้อบังคับ โดยยกตัวอย่างจริงจากพฤติกรรมนักศึกษาในห้องเรียน เช่นการเข้าเรียนตรงต่อเวลา มารยาทการใช้อุปกรณ์สื่อสาร เป็นต้น
๑.๓.๑ ประเมินผลจากการเข้าเรียน
๑.๓.๒ ประเมินผลการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตและตรงเวลา
๑.๓.๓ สังเกตพฤติกรรมการตอบข้อซักถามและการยกตัวอย่างเปรียบเทียบใน ด้านการรักษากฎระเบียบวินัยในการอยู่ร่วมกันในสังคมองค์กรให้เห็นความมีคุณค่า มีเกียรติ รู้สึกภูมิใจในตนเองและสถาบัน
๒.๑.๑ มีความรู้และความเข้าใจในเชิงทฤษฏีทางด้านงานหล่อโลหะ เพื่อการประยุกต์ใช้กับทางด้านวิศวกรรมงานหล่อชั้นสูง
๒.๑.๒ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญในเชิงปฏิบัติด้านทางวิศวกรรมงานหล่อ
๒.๒.๑ บรรยายหลักการ ทฤษฎี ตามคำอธิบายรายวิชา อภิปรายระหว่างอาจารย์และนักศึกษา
๒.๒.๒ ยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานโลหะเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น
๒.๒.๓ มอบหมายงานตามใบปฏิบัติงาน
๒.๒.๔ สรุปเนื้อหาบทเรียนร่วมกับนักศึกษา
๒.๓.๑ งานที่มอบหมาย สอบกลางภาค และสอบปลายภาคด้วยข้อสอบ
๓.๑.๑ มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
๓.๑.๒ สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
๓.๒.๑ บรรยายประกอบกับการแลกเปลี่ยนความคิดร่วมกัน
๓.๓.๑ พิจารณาจากผลงานที่มอบหมาย
๓.๓.๒ สอบกลางภาค และสอบปลายภาค
๔.๑.๑ รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานที่มอบหมายทั้งบุคคลและกลุ่ม สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะกับความรับผิดชอบ
๔.๒.๑ มอบหมายงานให้ทำร่วมกันเป็นกลุ่ม, รายบุคคล และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
๔.๓.๑ ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้รับมอบหมาย
๔.๓.๒ สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาระหว่างการเรียน
๕.๑.๑ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพประยุกต์ ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
๕.๒.๑ โดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
๕.๒.๒ อภิปรายกลุ่มในชั้นเรียน โดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
๕.๒.๓ อธิบายวิธีการใช้เครื่องคำนวณในส่วนของเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
๕.๓.๑ ผลจากการประเมินการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
๕.๓.๒ ผลจากการสังเกตพฤติกรรม ในการทำงานรายบุคคลและกลุ่ม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค การส่งงานตามที่มอบหมายตลอดภาคการศึกษา การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมในการเสนอแนวความคิดและอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียนตลอดภาคการศึกษา การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค การส่งงานตามที่มอบหมายตลอดภาคการศึกษา การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมในการเสนอแนวความคิดและอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียนตลอดภาคการศึกษา สัปดาห์ที่ 9 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2566 สัปดาห์ที่ 17 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2566 การสอบกลางภาค ( 20 คแนน ) การสอบปลายภาค ( 20 คแนน ) การส่งงานตามที่มอบหมายตลอดภาคการศึกษา ( 50 คแนน ) การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมในการเสนอแนวความคิดและอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียนตลอดภาคการศึกษา (
ธวัชชัย   ทรงปัญญาวุฒิ, เทคโนโลยีการหล่อโลหะ,2554
- ไม่มี
ประยูร เกตุกราย, หล่อโลหะภาคผลิต, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น), 2523.  Nagoya International Traning Center Japan Internation Cooperation Agency (JICA)., FOUNDRY ENGINEERING
๑.๑ แบบประเมินอาจารย์ผู้สอนและแบบประเมินนักศึกษา             
๒.๑  การสังเกตจากการเรียนการสอน
 ๒.๒ ผลการสอบ
๓.๑ การวิจัยในชั้นเรียน
๔.๑ การประเมินผลการเรียนของนักศึกษาโดยออกระดับผลการเรียนให้กับนักศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
๔.๒ รายงานผลการเรียนต่อฝ่ายทะเบียนและวัดผล
๕.๑ ปรับปรุงแนวการสอนจากผลการเมินของนักศึกษาทุกๆปี