การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรมหุ่นยนต์เคลื่อนที่

Computer Programming for Mobile Robotics Engineering

ศึกษาและปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการควบคุมหุ่นยนต์เคลื่อนที่ การสร้างฟังก์ชันโมดูล การใช้งานแบบลำดับ และใช้ซอฟต์แวร์งานแบบเรียงลำดับหลายโมดูล คลาสและออบเจก พื้นฐานของการโปรแกรมเชิงวัตถุ การโปรแกรมแบบขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์ส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ การนำ เสนอข้อมูล ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น ปัญญาประดิษฐ์ การแทนความรู้และการหาเหตุผล ตรรกศาสตร์คลุมเครือ ตัวกระทำ กลยุทธ์การค้นหา การวางแผน การหาขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม ต้นไม้ตัดสินใจ การเรียนรู้แบบเบย์ โครงข่ายประสาทเทียม การเรียนรู้แบบเสริมกำลัง การประยุกต์ใช้ปั ญญาประดิษฐ์ในหุ่นยนต์เคลื่อนที่เช่น รถไร้คนขับ เป็นต้น การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เคลื่อนที่ สร้างสมการการเคลื่อนที่แบบ 3 ล้อ และแบบ 4 ล้อ การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เคลื่อนที่ให้ทำตามพิกัดที่กำหนด การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในหุ่นยนต์เคลื่อนที่ในรถไร้คนขับ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
"Programming Robots with ROS: A Practical Introduction to the Robot Operating System" โดย Morgan Quigley, Brian Gerkey, และ William D. Smart
"Learning ROS for Robotics Programming" โดย Enrique Fernandez