การประมวลผลภาพดิจิทัลและแมชชีนวิชั่น

Digital Image Processing and Machine Vision

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการประมวลผลภาพ การมองเห็น แบบจำลองคณิตศาสตร์ของภาพ การสุ่ม การควอนไตซ์ ระบบภาพ 2 มิติ ระบบภาพ 3 มิติ การแปลงสัญญาณภาพ การแปลงฟูเรียร์ การเพิ่มคุณภาพ ของภาพ การกรองสัญญาณภาพ การเข้ารหัสสัญญาณภาพเบื้องต้น การวิเคราะห์ภาพและการ ประยุกต์ใช้งาน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
"Digital Image Processing" โดย Rafael C. Gonzalez และ Richard E. Woods
"Computer Vision: Algorithms and Applications" โดย Richard Szeliski