โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี

Software Package for Accounting

1.   เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปประเภทต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับงานทางด้านบัญชี
 2.   เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี วิธีการบันทึกรายการค้าของธุรกิจประเภทต่าง ๆ รวมถึงวิธีการจัดเก็บและการรายงานข้อมูลทางการเงิน
3. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น รวมถึงหลักการของระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร
4.  เพื่อฝึกหัดให้นักศึกษาประยุกต์ใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านบัญชีกับธุรกิจประเภทต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
              
1 . เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 2 .  เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักศึกษา ให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดในมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน
ศึกษาและฝึกปฏิบัติลักษณะโดยทั่วไปและการใช้งานของโปรแกรมสำเร็จรูปทุกประเภทต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับงานทางด้านบัญชีโดยเฉพาะโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านบัญชีกรณีตัวอย่างการบันทึกรายการค้าของประเภทธุรกิจต่าง ๆ รวมถึงการจัดเก็บการรายงานข้อมูลทางการเงิน รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น  หลักการพื้นฐานของระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร  ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการนำระบบการบริหารจัดกการทรัพยากรภายในองค์กรมาใช้  การประยุกต์ใช้งานด้านบัญชีกับระบบการบริหารทรัพยากรองค์กรและศึกษาตัวอย่างจากธุรกิจ
อาจารย์ประจำรายวิชา ให้คำปรึกษาผ่าน Facebook ได้ตลอดเวลา อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล การไม่เปิดเผยข้อมูล การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางซอฟแวร์  และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา  มีความซื่อสัตย์ในการเขียนโปรแกรมอย่างมีคุณภาพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร  ดังนี้

1) มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ     2) มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม     3) สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม     4) มีจิตสำนึก และพฤติกรรมที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอย่างมีคุณธรรม
สอนหัวข้อจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และข้อกำหนดตามพรบ.การบัญชีพ.ศ.2543 เกี่ยวกับหน้าที่ในการจัดทำบัญชีของผู้ทำบัญชี กำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับการเรียน ได้แก่ ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียน การเข้าชั้นเรียน การสอบ งานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม และการแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ
ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพจากการอภิปรายของนักศึกษา ประเมินจากการเช็คชื่อเข้าชั้นเรียนก่อนการสอนทุกสัปดาห์ การประเมินผลการสอบกลางภาค โดยทดสอบความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี การติดตามการส่งรายงานเป็นช่วงเวลาที่กำหนดให้ และการตรวจเครื่องแต่งกายของนักศึกษา
แนวคิดและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ ได้แก่ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดทำบัญชี  โปรแกรมพื้นฐานทั่วไป เช่น MS Office  เป็นต้น  โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี เช่น Express for Windows มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอื่นที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านการบัญชีโดยสามารถบูรณาการและนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม มีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบัญชี ได้แก่ การใช้งานคอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูล  การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)  การส่งงานโดยใช้ cloud   Computing  เป็นต้น มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและอื่นๆ โดยใช้วิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์ สามารถเข้าใจ และดำเนินการตามกระบวนการจัดทำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ขั้นต้นไปจนถึงการจัดทำงบการเงินเพื่อเสนอต่อบุคคลภายนอกได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                      1) บรรยาย ยกตัวอย่าง และถาม – ตอบในชั้นเรียน
                      2) กรณีศึกษา
                      3) รายงานกลุ่ม
                      4) ให้นักศึกษาส่งงานด้วยรูปแบบต่างๆ ได้แก่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) และ การส่งงานโดยใช้ cloud   Computing
                       1) การตอบคำถามในชั้นเรียน
                      2) ผลงานจากการทำกรณีศึกษา  การรายงาน(งานกลุ่ม)
                      3) การทดสอบกลางภาค การสอบปลายภาค
                      4) คุณภาพของงานที่มอบหมาย
                      1) สามารถสืบค้น ประมวลข้อมูล หลักฐาน แนวคิดต่างๆ ในการระบุและวิเคราะห์ปัญหาได้ด้วยตนเอง
                           - สามารถสืบค้นข้อมูลทั้งจากอินเตอร์เน็ตและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อการใช้ในการวิเคราะห์ และการทำรายงานกลุ่มได้ เช่น การหาข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ รายงานทางการเงินของกิจการได้ เป็นต้น
                      2) สามารถประยุกต์ความรู้ทางการบัญชีและด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน ใช้ทักษะทางวิชาชีพ และดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
                           - สามารถจัดทำรายงานโดยใช้โปรแกรมอย่างเหมาะสม
                      3) สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
                           - สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผล เกี่ยวกับข้อมูลของกิจการ และนำเสนอได้
                      1) การบรรยาย ยกตัวอย่าง และการถาม – ตอบในชั้นเรียน
                      2) การอภิปรายเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย
                      3) การนำเสนอรายงาน (งานกลุ่ม)
                      1) การสอบปลายภาค
                      2) ผลงานจากการจัดทำรายงานและนำเสนองานกลุ่ม
                      1) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
                           - สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้ ตามข้อตกลงที่กำหนดไว้
                      2) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี       
                           - สามารถทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมกลุ่ม (การทำรายงานกลุ่ม) ได้โดยราบรื่น
                      3) สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมงาน
                           - สามารถช่วยเหลือกันในการแก้ปัญหาในการจัดทำรายงานได้ด้วยความสามัคคีร่วมมือร่วมใจ
                 มอบหมายงานกลุ่ม ตามประเภทธุรกิจ โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม โดยให้ตัวแทนกลุ่มจับฉลากธุรกิจ เพื่อจัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน สื่อประกอบการรายงาน และนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน โดยดำเนินการทำรายงานตามระยะเวลาที่กำหนด โดยมีการวางแผนการจัดทำรายงานและรายงานผลความก้าวหน้าของรายงาน
                      1) นักศึกษาประเมินสมาชิกในกลุ่มตนเอง
                      2) ระบบการจัดทำรายงาน คุณภาพของเล่มรายงาน และการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
                          1) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ
                           - สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมข้อมูลรายงาน และเทคนิคการนำเสนอรายงานได้อย่างเหมาะสม
ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มเลือกสถานประกอบการจริงมาเป็นต้นแบบในการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี ให้แต่ละกลุ่มเลือกโปรแกรมสำเร็จทางการบัญชีมาใช้ให้เหมาะสมกับกิจการต้นแบบพร้อมระบุถึงรายละเอียดของโปรแกรมและปัจจัยในการเลือกโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี (ห้ามใช้โปรแกรม Express) ให้แต่ละกลุ่มสมมติและออกแบบฐานข้อมูล แฟ้มข้อมูลหลักที่จำเป็น และรายการค้าขึ้นมาโดยให้สอดคล้องกับลักษณะการดำเนินงานของกิจการต้นแบบพร้อมบันทึกข้อมูลและรายการค้าลงในโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีที่เลือกใช้ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานรวมทั้งคลิปวิีดีสอนการใช้งาน โดยนำเสนอผ่าน Youtube
ระบบการจัดทำรายงาน คุณภาพของเล่มรายงาน และการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารการใช้เทคโนโลนีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3.
1 BACAC144 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2,3,5 ทดสอบกลางภาคเรียน ทดสอบปลายภาคเรียน 9 18 50%
2 2,3,4,5 งานที่มอบหมายในระหว่างเรียน งานกลุ่ม ทุกสัปดาห์ สัปดาห์ที่ 17 40%
3 1,2,3,4,5 การสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียนตามข้อตกลง ทุกสัปดาห์ 10%
การประยุกต์โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี ของ รศ.ดร.อุเทน เลานำทา
จรัสศรี โนมี (2565) เอกสารประกอบการสอนการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี
คู่มือการใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK http://peakaccount.com/blog 
 
 
 
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด  ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1  ผลการเรียนของนักศึกษา
2.2   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์