จุลชีววิทยาทั่วไป

General Microbiology

1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางจุลชีววิทยา  เทคนิคพื้นฐานทางจุลชีววิทยา  สัณฐานวิทยาและโครงสร้างของจุลินทรีย์  การจำแนกจุลินทรีย์ การดำรงชีพและเมทาบอลิซึมของจุลินทรีย์  การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ฟังใจ ไวรัส ริคเก็ตเซียและแคลมาเดีย  โรคและภูมิคุ้มกัน 2. ประยุกตใช้และบูรณาการความรู้ทางจุลชีววิทยาในวิชาชีพ 3. มีทักษะการปฏิบัติเทคนิคทางจุลชีววิทยา 4. มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 5. สามารถสืบค้นและศึกษาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับจุลชีววิทยา
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจทางด้านจุลชีววิทยา  เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ด้วยวิทยาการเทคโนโลยีปัจจุบันได้มีความก้าวหน้าตลอดเวลา จึงควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิงให้สอดคล้องตามยุคสมัยและทันเหตุการณ์ปัจจุบัน
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสำคัญทางจุลชีววิทยา  สัณฐานวิทยา และโครงสร้างของจุลินทรีย์ การจำแนกจุลินทรีย์ การดำรงชีพและเมทาบอลิซึมของจุลินทรีย์  การสืบพันธุ์และเจริญเติบโตการของแบคทีเรีย ฟังไจ ไวรัส ริคเก็ตเซียและแคลมายเดีย  โรคและภูมิคุ้มกัน จุลชีววิทยาประยุกต์     Study and practice about the important in microorganism, morphology and structure of microorganisms, classification, living and metabolism, reproduction and growth of bacteria, fungi, virus, rickettsia and clamydia, diseases and immunity, applied microbiology.
1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
1) มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม  2) มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ  3) มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบ และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม  4) เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1) การกำหนดข้อตกลงกฎเกณฑ์ร่วมกัน เช่น การแต่งกาย อุปกรณ์การเรียน  การกำหนดเกณฑ์คะแนน และการให้เกียรติอาจารย์  2) ให้มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย และมีความซื่อสัตย์ในการสอบ  3) ให้มีความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์ในการเรียน การสอบและการรายงานผล    4) การเน้นย้ำการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่ถูกต้อง
1) ให้คะแนนจิตพิสัยด้าน เครื่องแต่งกาย  และอุปกรณ์การเรียนครบ  2) สังเกตพฤติกรรมในการเรียนและการทำงานมอบหมาย  3) ติดตามถึงผลสัมฤทธิ์ของงาน  ไม่มีการทุจริตในการสอบ  4) ตรวจความสมบูรณ์ ความถูกต้องของการเขียนรายงานผลการปฏิบัติและการอ้างอิง
1) มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฏีและแนวทางปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา  3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1)  บรรยาย  ยกตัวอย่างกรณีศึกษา หรือผลงานวิจัยที่แสดงให้เห็นการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจุลชีวิทยา  2)  มอบหมายงานค้นคว้า  ที่แสดงถึงการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจุลชีววิทยา 3) การนำเสนอหน้าชั้นเรียน และการร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นร่วมกันในห้องเรียน  4) ร่วมกันอภิปรายผลปฏิบัติการ  
1) ทดสอบย่อย  สอบกลางภาคและปลายภาค  2) ประเมินจากประสิทธิผลของการค้นคว้ารายงาน  3) ประเมินจากการเขียนรายงานผลการปฏิบัติการของนักศึกษา 
1) มีทักษะการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ  2) มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
1)  บรรยาย  ยกตัวอย่างกรณีศึกษา หรือผลงานวิจัยที่แสดงให้เห็นการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจุลชีวิทยา  2)  มอบหมายงานค้นคว้า  ที่แสดงถึงการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจุลชีววิทยา
1) การนำเสนอหน้าชั้นเรียน และการร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นร่วมกันในห้องเรียน  2) ร่วมกันอภิปรายผลปฏิบัติการ 
1) มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี  2) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ  3) สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม  4) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
1)  กำหนดงานให้ทำเป็นกลุ่ม 
1) ประเมินตนเองและเพื่อนจากกระบวนการทำงาน พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม และผลงานที่ทำเป็นกลุ่ม  2) สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน
1) สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม  2) สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม  3) สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1)  มอบหมายงานการค้นคว้าจากอินเตอร์เน็ต รวมถึงการส่งงาน ติดต่อการเรียนการสอน ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์
1)  ตรวจงานที่มอบหมาย  รวมไปถึงการสังเกตพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการค้นคว้าข้อมูล 
ใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องเบื้องต้นในการทำปฏิบัติการได้
สาธิตและปฏิบัติการทดลองจริง
สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน และตรวจผลการปฏิบัติการทดลอง และส่งรายงานผลเป็นลายลักษณ์อักษร 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา สามารถติดตามความก้าวหน้า ใฝ่รู้ ทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา มีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ และมีความริเริ่มสร้างสรรค์ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี สืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
1 FUNSC302 จุลชีววิทยาทั่วไป
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1-2.3 - ทดสอบย่อย - สอบกลางภาค - สอบปลายภาค - ทดสอบย่อยระหว่างเรียน - สอบกลางภาค สัปดาห์ที่ 8 - สอบปลายภาคสัปดาห์ที่ 17 - ทดสอบย่อยระหว่างเรียน 10% - สอบกลางภาค 22% - สอบปลายภาค 23%
2 2.1-2.3, 3.1-3.2, 5.1 - รายงาน งานค้นคว้า และนำเสนอในห้องเรียน - ตรวจการเขียนรายงานผลปฏิบัติการ ตลอดภาคการศึกษา - รายงาน งานค้นคว้า และนำเสนอในห้องเรียน 5% - ความตั้งในการเรียนปฏิบัติการ การเขียนรายงานผลปฏิบัติการ และการสอบทักษะปฏิบัติการ 30%
3 1.1-1.3, 4.1-4.2 - การเข้าชั้นเรียน ความสนใจร่วมมือในการเรียน - กิจกรรมส่วนกลาง และพฤติกรรมของนักศึกษา ตลอดภาคการศึกษา 10%
1) นงลักษณ์ สุวรรณพินิจ และปรีชา สุวรรณพินิจ. 2541. จุลชีววิทยาทั่วไป.พิมพ์ครั้งที่ 2.  สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ, 735 น.       2) ยุพา ผึ้งน้อย. 2542. จุลชีววิทยาทั่วไป. โปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฎนครราชสีมา  3) วสุ ปฐมอารีย์. 2561. จุลชีววิทยาและการประยุกต์. พิมพ์ครั้งที่ 1. ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่, 240 น.      4) Lansing  M.  Presscott,  John P. Harley,  Donald  A.  Klein.  1999. Microbiology. 4 ed. The  McGraw-Hill  Companies, Inc., U.S.A., 932 p. 5) Tortora, G. J., Funke, B. R. and Case, C. L. 1997. Microbiology : an introduction. California: Addison Wesley Longman, Inc. 
วารสารงานวิจัย  รายงานวิจัย  เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในหัวข้อจุลชีววิทยา
- วารสารงานวิจัย  รายงานวิจัย  เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในการบรรยาย - ภาควิชาจุลชีววิทยา.2542. จุลชีววิทยาปฏิบัติการ.คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  - จุรีรัตน์ ลีสมิทธิ์. 2548. ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป. คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน  1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา  1.3 ข้อเสนอแนะผ่านสื่อออนไลน์
2.1   การสังเกตการณ์โดยผู้สอน  2.2   สังเกตผลการเรียนและพัฒนาการด้านทักษะการปฏิบัติการของนักศึกษา  
การประชุมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
- การทำแบบทดสอบย่อยระหว่างเรียนภาคทฤษฎี - การสอบทักษะปฏิบัติทางจุลชีววิทยาปลายภาคการเรียน
5.1  ปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชาทุก 1 ปี หรือตามข้อเสนอแนะ  5.2  ค้นคว้า มอบงาน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ  5.3  ปรับปรุงเทคนิคการสอนบางหัวข้อเพื่อสร้างความน่าสนใจในการเรียน