การจัดการทรัพยากรมนุษย์และทุนมนุษย์

Human Resource and Human Capital Management

1.1. รู้ความหมาย ความเป็นมา แนวความคิด และหน้าที่ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1.2. รู้และเข้าใจการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การกำหนดรายละเอียดของงานและคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน 1.3. รู้และเข้าใจแนวความคิดด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การปฐมนิเทศบุคลากร 1.4. รู้และเข้าใจแนวความคิดด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ 1.5. รู้และเข้าใจความหมายและความสำคัญของการบริหารค่าจ้างและเงินเดือน หลักการ รูปแบบและวิธีการจ่ายค่าตอบแทน 1.6. รู้และเข้าใจแนวความคิดด้านการบำรุงรักษาทรัพยากรมนุษย์ แรงจูงใจในการทำงาน แรงงานสัมพันธ์ และความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน 1.7. รู้และเข้าใจวัตถุประสงค์ วิธีการ เครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์
เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เข้าใจหน้าที่ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และนำความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมในปัจจุบัน  
ศึกษาถึงความหมายและโครงสร้างของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การกำหนดรายละเอียดของงานและคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร การเริ่มต้นงาน การปฐมนิเทศ การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนตำแนห่งและการโยกย้าย ขวัญและการจูงใจของพนักงาน  แรงงานสัมพันธ์ การจัดสวัสดิการต่าง ๆ ของพนักงาน การออกจากงาน อุบัติเหตุและความปลอดภัยจากการทำงาน จริยธรรมในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ และการวิจัยงานการจัดการทรัพยากรมนุษย์
1 ชั่วโมง/สัปดาห์ เฉพาะนักศึกษารายบุคคลหรือรายกลุ่มที่ต้องการคำปรึกษาทางวิชาการ 
 
1.1.1. มีความรู้ความเข้าใจหลักจริยธรรม คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ มีจิตสำนึกสาธารณะ ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรม เสียสละ ไม่เอารัดเอาเปรียบ ซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น 1.1.2. มีความพอเพียง มีวินัย ขยัน อดทน เพียรพยายาม ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ สังคมส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม มีความสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม 1.1.3. มีความเคารพต่อกฎระเบียบ และข้อบังค้บต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
1.2.1. ยกตัวอย่างสอดแทรกจริยธรรมและจรรยาบรรณในการทำหน้าที่ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เช่น การคัดเลือกบุคคล และการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าจะส่งกระทบต่อองค์กรและสังคมส่วนรวมอย่างไร 1.2.2. กำหนดให้นักศึกษาส่งงานหรือรายงานที่มอบหมาย และเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา 1.2.3. กำหนดให้นักศึกษาอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลในการทำงานหรือจัดทำรายงานทุกครั้ง และไม่ลอกเลียนแบบผลงานของผู้อื่น
1.3.1 ประเมินผลจากการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากการมีหรือไม่มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1.3.2 ประเมินผลจากผลงานและรายงานของนักศึกษา 1.3.3 ประเมินผลจากการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา
2.1.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติที่สำคัญในเนื้อหาของสาขาวิชาที่ศึกษา สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมราะสม และพัฒนาความรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง 2.1.2. มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ศึกษา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะและสามารถเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาและการดำรงชีวิตประจำวัน 2.1.3. มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจในด้านการวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ การควบคุมและผลการดำเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์
2.2.1. บรรยายเชิงอภิปราย บรรยายเชิงปฏิบัติการ บรรยายแบบตั้งคำถาม และอภิปรายกลุ่มแบบต่าง ๆ  2.2.2. ฝึกปฏิบัติการวางแผนกำลังคนในองค์การ จัดทำคำบรรยายลักษณะงานและคุณสมบัติของตำแหน่ง  2.2.3. มอบหมายให้ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การจัดทำคำบรรยายลักษณะงานขององค์การธุรกิจและภาครัฐ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2.2.4. ทำแบบฝึกหัด  แก้ไข
2.3.1 ประเมินผลจากการสอบกลางภาคเรียน และสอบปลายภาคเรียน 2.3.2 ประเมินผลจากผลงาน รายงานที่มอบหมาย 2.3.3 ประเมินผลจากการนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน
2.3.4 ประเมินผลจากแบบฝึกหัด
3.1.1. สามารถสืบค้น ตีความ วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินสารสนเทศจากหลายแหล่ง เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ตามสถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจและการตัดสินใจอย่างเหมาะสมด้วยตนเอง 3.1.2. สามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือก และผลกระทบจากทางเลือกอย่างรอบด้าน มีความสามารถในการตัดสนิใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทำให้เกิดการได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ 3.1.3. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
3.2.1 มอบหมายให้แบ่งกลุ่มทำรายงานโดยค้นคว้าเพิ่มเติมเนื้อหาที่กำหนด 3.2.2. มอบหมายให้นักศึกษาประยุกต์ความรู้ทางทฤษฎีมาฝึกปฏิบัติการวางแผนกำลังคนตามที่กำหนด จัดทำคำบรรยายลักษณะงานและคุณสมบัติของตำแหน่ง 3.2.3. อภิปรายกลุ่มและแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะการนำเสนองานของกลุ่มอื่น ๆ อย่างสร้างสรรค์
3.3.1 ประเมินผลจากรายงานที่มอบหมาย 3.3.2 ประเมินผลจากผลงานที่กำหนดให้ฝึกปฏิบัติ 3.3.3 ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมอภิปรายและเสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน  แก้ไข
4.1.1. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมอย่างมีความรับผิดชอบ ยอมรับฟังและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม และสามารปรับตัวเชิงวิชาชีพได้ 4.1.2. มีความสามารถในการแสดงความคิดริเริ่ม แสดงความคิดเห็นต่าง และแสดงความคิดเห็นใหม่ ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาของทีม สามารถใช้าความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 4.1.3. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.2.1. มอบหมายให้ร่วมกันทำงานเป็นทีม โดยสลับกันทำหน้าที่ผู้นำและผู้ร่วมทีมงาน 4.2.2. สอนแบบอภิปรายโดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ หลากหลาย และยอมรับความแตกต่างทางความคิด 4.2.3. มอบหมายให้ค้นคว้าความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และศึกษางานวิจัยด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพิ่มเติม
4.3.1 ประเมินผลจากผลงานของทีมงาน 4.3.2 ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลและภายในทีมงาน 4.3.3 ประเมินผลจากผลงานที่มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
5.1.1. สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจำวัน 5.1.2 สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจโดยใช้รูปแบบการเขียนรายงาน และการนำเสนอด้วยวาจาที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ 5.1.3. สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่จำเป็นต่อการทำธุรกิจได้ยอ่างมีประสิทธิภาพ 5.1.4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม และสามารถนำเทคโนโลยีไปใช้สนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2.1 มอบหมายให้ฝึกปฏิบัติการวางแผนกำลังคนในองค์การ 5.2.2. มอบหมายให้นำเสนอรายงานโดยใช้สื่อเทคโนโลยี 5.2.3. ทำแบบฝึกหัดและจัดทำรายงาน 5.2.4. มอบหมายให้ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมจากสื่อสารสนเทศ
5.3.1 ประเมินผลจากผลงานที่ฝึกปฏิบัติ  5.3.2 ประเมินผลจากการนำเสนอรายงาน 5.3.3 ประเมินผลจากแบบฝึกหัดและรายงาน 5.3.4 ประเมินผลจากผลงานที่ค้นคว้าเพิ่มเติม  
6.1.1 สามารถปฏิบัติงานโดยนำองค์ความรู้มาบูรณาการร่วมกับศาสตร์ที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม
6.2.1 จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์และทุนมนุษย์ รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์
6.3.1 การนำเสนอผลงาน หรือโครงงาน โดยการเลือกใช้ภาษา การสื่อสารในบริบทต่าง ๆเพื่อคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา อย่างเหมาะสม
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 มีความรู้ความเข้าใจหลักจริยธรรม คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ มีจิตสำนึกสาธารณะ ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรม เสียสละ ไม่เอารัดเอาเปรียบ ซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น 1.2 มีความพอเพียง มีวินัย ขยัน อดทน เพียรพยายาม ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ สังคมส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม มีความสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม 1.3 มีความเคารพต่อกฎระเบียบ และข้อบังค้บต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 2.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติที่สำคัญในเนื้อหาของสาขาวิชาที่ศึกษา สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมราะสม และพัฒนาความรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง 2.2 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ศึกษา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะและสามารถเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาและการดำรงชีวิตประจำวัน 2.3 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจในด้านการวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ การควบคุมและผลการดำเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 3.1 สามารถสืบค้น ตีความ วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินสารสนเทศจากหลายแหล่ง เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ตามสถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจและการตัดสินใจอย่างเหมาะสมด้วยตนเอง 3.2 สามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือก และผลกระทบจากทางเลือกอย่างรอบด้าน มีความสามารถในการตัดสนิใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทำให้เกิดการได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ 3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 4.1 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมอย่างมีความรับผิดชอบ ยอมรับฟังและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม และสามารปรับตัวเชิงวิชาชีพได้ 4.2 มีความสามารถในการแสดงความคิดริเริ่ม แสดงความคิดเห็นต่าง และแสดงความคิดเห็นใหม่ ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาของทีม สามารถใช้าความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 4.3 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 5.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจำวัน 5.2 สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจโดยใช้รูปแบบการเขียนรายงาน และการนำเสนอด้วยวาจาที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ 5.3 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่จำเป็นต่อการทำธุรกิจได้ยอ่างมีประสิทธิภาพ 5.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม และสามารถนำเทคโนโลยีไปใช้สนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6.1 สามารถปฏิบัติงานโดยนำองค์ความรู้มาบูรณาการร่วมกับศาสตร์ที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม
1 BBABA234 การจัดการทรัพยากรมนุษย์และทุนมนุษย์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1, 1.2, 1.3 1. ประเมินผลจากการแสดงความคิดเห็นและร่วมอภิปรายเกี่ยวกับการปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรมของผู้บริหาร 2. ประเมินผลจากการส่งงาน รายงาน และการเข้าชั้นเรียน 3. ประเมินจากงานและรายงานที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 10%
2 2.1, 2.2, 2.3 การสอบกลางภาคเรียน และการสอบปลายภาคเรียน สัปดาห์ที่ 9 และ 17 60%
3 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.4, 5.1, 5.2 และ 6.1 1. ประเมินผลจากแบบฝึกหัด และงานที่มอบหมายเป็นรายบุคคล 2. ประเมินผลจากรายงานที่มอบหมายให้ทำเป็นงานกลุ่ม 3. ประเมินผลจากการนำเสนองานและรายงานกลุ่ม ตลอดภาคการศึกษา 30%
สิริภาพรรณ ลี้ภัยเจริญ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์. อุบลราชธานี:หจก.วิทยาการพิมพ์ 1973. 2565 ตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์.  2558. จตุรงค์ นภาธร. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ : หลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2562. นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์.หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษ 21.กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2560. อนันต์ชัย คงจันทร์. การจัดการทรัพยากรมนุษย์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : หจก. ภาพพิมพ์. 2558 
-
เว็บไซต์ เพจ สื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และหัวข้อในรายวิชาที่กำหนด 
1.1. แบบประเมินผู้สอน 1.2. สนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
2.1. การสังเกตความสนใจของนักศึกษา  2.2. ผลการเรียนของนักศึกษา 2.3. การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากระดับค่าคะแนนจากการเรียนของนักศึกษาและการนำเสนอรายงาน พบว่า ควรให้ใช้วิธีการสอนที่หลากหลายมากขึ้น  แก้ไข
ระหว่างกระบวนการสอบรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชาจากการสอบถามนักศึกษา และการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา ภายหลังการตัดเกรดผลการเรียนในรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในรายวิชา โดยการทวนสอบจากการออกข้อสอบ การให้คะแนนสอบ งานที่มอบหมาย และการให้คะแนนพฤติกรรมระหว่างเรียนและร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้นโดยปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4