การจัดการเชิงกลยุทธ์

Strategic Management

1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนกลยุทธ์  
2. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ  
3. เพื่อให้สามารถกำหนดกลยุทธ์ระดับต่าง ๆ
4. เพื่อให้สามารถควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ 
5. เพื่อให้สามารถประยุกต์ความรู้กับกรณีศึกษาหรือสถานการณ์จำลอง
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนกลยุทธ์   สามารถวิเคราะห์ พยากรณ์สภาพแวดล้อมที่องค์กรเผชิญอยู่ในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจได้   และสามารถนำมาตัดสินใจในการกำหนดกลยุทธ์ระดับต่าง ๆ ของธุรกิจ  ตลอดจนสามารถควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ที่ใช้ว่าจะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้  ทำให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้ศึกษาไปใช้กับกรณีศึกษาหรือสถานการณ์จำลองได้จริง
ศึกษาแนวคิดในการจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ การกำหนดกลยุทธ์ในระดับต่าง ๆ ขององค์การ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ และการควบคุมกลยุทธ์ รวมถึงแนวทางการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่ทันสมัย โดยกรณีศึกษาประกอบการศึกษา
 
To study the principles of strategic management, analyses of business contexts among national and international organizations, processes of strategic planning, processes and techniques of business planning, setting business policies and goals, setting different levels of strategies in organizations, application of business strategies in practice, evaluation, assessment and control of the planned strategies, and methods of recent strategic management using case studies
1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เฉพาะรายที่ต้องการ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1-3, 4-5 สอบกลางภาค และสอบปลายภาค 9 และ 17 50%
2 1-6 การนำเสนอโครงการ การนำเสนอรายงาน และนำส่งรายงานฉบัยสมบูรณ์ 14 - 15 40%
3 1-5 กการเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
อัจฉรา จันทร์ฉาย. 2550. สู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ คู่มือการวางแผนกลยุทธ์และการจัดทำ BSC (Balanced Scorecard). พิมพ์ครั้งที่ 10 (ฉบับปรับปรุง). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. 2541. นโยบายธุรกิจและการบริหารเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพฯ : บริษัท ธีระฟิลม์ และไซเท็กซ์ จำกัด.
สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์. 2542. การบริหารเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน).
แบบประเมินประสิทธผลของรายวิชาที่จัดทำโดยมหาวิทยาลัย
แบบประเมินผการเรียนการสอนจากการสังเกตุการณ์สอน และผลการเรียนของนักศึกษา และการทดสอบผลประเมินการเรียนรู้
การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่งกลุ่มผู้สอน
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ การสอบถามจากนักศึกษา การทวนสอบจากคะแนนสอบ และการตรวจรายงานที่เสร็จสิ้น
ควรปรับปรุงรายวิชาทุก 2 ปี