วงจรดิจิทัลและการออกแบบลอจิก

Digital Circuits and Logic Design

เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาทฤษฎีระบบจำนวน เลขรหัส ลอจิกเกต ฟลิบฟลอบ การลดรูปสมการด้วยพีชคณิตบลูลีนและแผนผังคาร์นอจห์ การออกแบบวงจรคอมไบเนชั่น วงจรซีเควนเชียล  รวมถึงเทคนิคและวิธีการออกแบบวงจรที่ใช้อุปกรณ์ที่สามารถโปรแกรมได้ การใช้คู่มือและการประยุกต์ใช้ไอซีดิจิทัลในการออกแบบและเห็นความสำคัญของการออกแบบวงจรดิจิทัล
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับรหัสและระบบตัวเลขที่ใช้ในวงจรดิจิทัล การออกแบบวงจรคอมไบเนชั่น วงจรซีเควนเชียล วิธีการออกแบบวงจรดิจิทัลโดยใช้ซีพีแอลดี ตรวจสอบการทำงานของวงจรดิจิทัล การใช้คู่มือและประยุกต์ใช้ไอซีดิจิทัลในการออกแบบ ทั้งนี้ ควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิง ให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลที่ได้มีความก้าวหน้าไปตามยุคสมัย และ เพิ่มสาระที่ช่วยปรับความรู้พื้นฐานของผู้เรียนให้ทัดเทียมกันก่อนเรียน และปรับปรุงรูปแบบการสอน ให้เหมาะสมกับผู้เรียน เป็นกลุ่มตามสาระความรู้ เน้นสร้างบรรยากาศช่วยเหลือกันในการเรียนรู้ โดยยังคงมีเนื้อหาทั้งหมดครอบคลุมคำอธิบายรายวิชา
Study and practice od code and numbers; Boolean algebra; attenuation function logic; the design of Combinational Logic Circuit; the design of Sequential logic Circuit; Calculations and digital Logic; Digital to Analog Convertion and analog to digital convertion; application of digital circuits in industrial applications; Modern Digital Equipment ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับระบบตัวเลขและรหัส พีชคณิตบูลีน การลดทอนฟังก์ชันลอจิก การออกแบบวงจรลอจิกคอมไบเนชัน การออกแบบ วงจรซีเควนเชียล หน่วยคำนวณและลอจิกด้านณิตศาสตร์ในระบบดิจิทัล  การแปลงสัญญาณดิจิทัลเป็นสัญญาณแอนะล๊อค และแอนะล๊อคเป็นดิจิทัล การประยุกต์ใช้ไวงจรในงานอุตสาหกรรม อุปกรณ์ดิจิทัลสมัยใหม่
1 - 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ตระหนักในคุณค่าของความจริง ความดีงาม และความมีเหตุผล มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพกฏระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในการสอน กำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย เน้นการเข้าชั้นเรียนตรงเวลาและการแต่งกายให้เป็นตามระเบียบของมหาวิทยาลัย มอบหมายให้นักศึกษาทำงานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็นผู้นำ สมาชิกกลุ่ม ฝึกความรับผิดชอบ
พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม พฤติกรรมระหว่างการทำงานกลุ่ม และการอภิปราย ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย ประเมินผลจากพฤติกรรมการเรียนและการสอน
มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับระบบตัวเลขและรหัส พีชคณิตบูลีน การลดทอนฟังก์ชันลอจิก การออกแบบวงจรลอจิกคอมไบเนชัน การออกแบบ วงจรซีเควนเชียล หน่วยคำนวณและลอจิกด้านณิตศาสตร์ในระบบดิจิทัล  การแปลงสัญญาณดิจิทัลเป็นสัญญาณแอนะล๊อค และแอนะล๊อคเป็นดิจิทัล การประยุกต์ใช้ไวงจรในงานอุตสาหกรรม อุปกรณ์ดิจิทัลสมัยใหม่
บรรยายและแบบฝึกหัด การทำงานเดี่ยว และงานกลุ่ม และศึกษาค้นคว้าทฤษฎีที่เรียน เน้นการเรียนการสอนที่เป็น active learning การศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem – based Learning)
ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค นำเสนอสรุปผลจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ประเมินผลจากคะแนนที่นักศึกษาได้รับ ประเมินผลการปฏิบัติการของนักศึกษา ประเมินผลจากพฤติกรรมการทำงานอื่น ๆ
พัฒนาความสามารถในกระบวนการคิด การแก้ปัญหา และการมีทักษะทางการวิเคราะห์ สังเคราะห์
มอบหมายโจทย์คำถามเพื่อให้นักศึกษาหาคำตอบ ในคาบตามเรื่องที่เรียน การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – Based Learning : PBL ) ฝึกตอบปัญหาในชั้นเรียน และการแสดงความคิดเห็น กระตุ้นโดยวิธีการซักถาม การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ
ทดสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์ วัดผลจากการประเมินผลการปฏิบัติการของนักศึกษา สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา 
พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษาด้วยกัน พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนทันเวลา มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การเข้าเรียนตรงเวลา
จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคาะห์กรณีศึกษา มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล การนำเสนอรายงาน แทรกประสบการณ์ของอาจารย์ในระหว่างสอนโดยผ่านการเล่าเรื่องต่างๆ สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ฯลฯ เช็คชื่อทุกครั้งเข้าชั้นเรียน  แก้ไข
นักศึกษาประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียนในเรื่องความรับผิดชอบ กระตือรือร้น การเข้าใจเนื้อหาที่เรียน และความพึงพอใจ ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ทักษะการคิดคำนวณ เชิงตัวเลข พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทำรายงาน และนำเสนอในชั้นเรียน พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา พัฒนาทักษะในการหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง โดยการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ทางเว็บไซต์ แล้ววิเคราะห์พร้อมกับนำเสนอ ทั้งการบรรยาย และตารางตัวเลข พร้อมกับบอกแหล่งอ้างอิง นำเสนอผลการศึกษาข้อมูล พร้อมการวิเคราะห์และนำเสนอในรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม ฝึกปฏิบัติการ
ประเมินผลจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย ประเมินจากแบบฝึกหัดและผลงานที่นักศึกษาทำ
พัฒนาทักษะการต่อวงจรตามที่ออกแบบ ทักษะการแก้ไขปัญหา เมื่อต่อวงจรตามที่ออกแบบ แล้วไม่ทำงานตามที่ต้องการ ทักษะการประยุกต์วงจรที่ออกแบบ ให้สอดคล้องกับการนำไปใช้งานจริง
มอบหมายงานให้ศึกษาเพื่อทำการออกแบบ สังเคระห์ วงจรให้ทำงานได้ตามที่โจทย์กำหนด อธิบบายการทำงานของวงจรที่ได้ออกแบบ และสร้างขึ้นมาได้ด้วยตัวเอง ฝึกปฏิบัติการ สรุปผลที่ได้จากการปฏิบัติ  แก้ไข
ประเมินผลจากการทำงานงานของวงจะที่นักศึกษาได้สร้างขึ้น  ประเมินจากแบบฝึกหัดและผลงานที่นักศึกษาทำ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านความสัมพันธ์บุคคลและความรับผิดชอบ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
1 ENGEE161 วงจรดิจิทัลและการออกแบบลอจิก
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 หัวข้อที่ 3.1-3.3, 5.1-5.2 7.1-7.3 ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 สอบกลางภาค ทดสอบย่อยครั้งที่ 2 สอบปลายภาค 6 8 12 17 10% 20% 10% 20%
2 หัวข้ 3.1-3.3 5.1-5.2 6.1-7.1 9.1-9.3 วิเคราะห์กรณีศึกษาค้นคว้า การนำเสนอ รายงาน การทำงานกลุ่มและผลงาน การส่งงานตามที่มอบหมาย การส่งแบบฝึกหัดท้ายบท ตลอดภาคการศึกษา 20%
3 หัวข้อ 2.1-2.3 7.1-7.3 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วมร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 20%
Ronald J. Tocci Monroe Community College, Digital Systems Principles and Applications, Perrson Education, Inc 2011. John F.Wakerly, Digital Design Principles and Practices, Printice-Hall International Editions. Milos Ercegovac Tomas Lang Janie H. Moreeno, Introduction to Digital Systems, John Wiley & Sons, Inc,USA, 1999. Victro P. Nelson, H. Troy Nagle, Bill D. Carroll,J. David Irwin, Digital Logic Circuit Analysis & Design, Prentice-Hall, New Jersey,1998.
สไลด์ประกอบการสอน ตัวอย่างแบบฝึกหัด ใบเนื่อหา ใบประลอง 
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
การทำแบบฝึกหัดของนักศึกษา ผลการสอบ การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากทราบผลการประเมินการสอนและการสอบแต่ละครั้งของนักศึกษา แล้วจึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการสอนที่เกิดขึ้นและหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในรายวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ การทำแบบฝึกหัดท้ายบท การทดสอบย่อย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค การพิจารณาให้คะแนนจิตพิสัย 
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และรายละเอียดรายวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น เพื่อให้นักศึกษาสามารถเกิดกระบวนการเรียนรู้และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ต่อไป  แก้ไข