เทคโนโลยีชาและผลิตภัณฑ์

Tea Technology and Products

1.1 มีความรู้เบื้องต้นในเรื่องสายพันธุ์ชาที่ปลูกทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
1.2 มีความรู้ เข้าใจ และสามารถอธิบายองค์ประกอบทางเคมีที่สำคัญในใบชาได้
1.3 มีความรู้ เข้าใจ กรรมวิธีการผลิตชาประเภทต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่สำคัญในระหว่างกระบวนการผลิต
1.4 มีทักษะในการผลิตและการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ชาในระดับเบื้องต้นได้
1.5 มีความรู้ในเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ชาประเภทต่างๆ
มีการปรับปรุงโดยการนำความรู้จากงานวิจัยชา มาเพิ่มในเนื้อหาการสอนเพื่อให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล