เทคโนโลยีเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์

Sensor and Transducers Technology

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเซนเซอร์ชนิดต่างๆ
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้งานเซนเซอร์ได้
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการวัดทางไฟฟ้าเบื้องต้น โครงสร้างและคุณสมบัติของเซนเซอร์ชนิดต่างๆ การอ่านดาต้าชีสของเซนเซอร์ การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์แสดงผลทั้งชนิดอะนาล็อกและดิจิตอล ปฏิบัติการเกี่ยวกับการทำงานของเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ หาลักษณะสมบัติของทรานสดิวเซอร์แบบต่างๆ
3 ชั่วโมง
1.1.1 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 1.1.2 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
1.2.1 สอดแทรกในการบรรยาย 1.2.2 การเข้าเรียนตรงเวลา ส่งงานที่มอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
1.3.1 พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 1.3.2 ปริมาณการทุจริตในการสอบ 1.3.3 ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาสาขาวิศวกรรม 2.1.2 nสามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกำหนด
บรรยาย และซักถาม การฝึกปฏิบัติ
การทดสอบย่อย การสอบกลางภาค และปลายภาค รวมไปถึงตรวจสอบกระบวนการคิดจากโจทย์การบ้านและผลของงานที่มอบหมาย
3.1.1 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 3.1.2 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล