สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

Cooperative Education in Information Technology

เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงในสายวิชาชีพที่ได้เรียนรู้มา (Action Learning)  พร้อมกับการเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการ แนวความคิด ตลอดจนมีความสามารถสอดแทรกกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงานร่วมกับหน่วยงานหรือสถานประกอบการที่นักศึกษาเข้าฝึกงาน    การฝึกงานช่วยให้นักศึกษาได้นำทฤษฎีที่เรียนมาตรวจสอบในภาคปฏิบัติ   พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์   แก้ไขปัญหาแบบเป็นระบบ   มีเครือข่ายจากหลายวิชาชีพซึ่งเป็นนักศึกษาต่างสถาบัน   อีกทั้งนักศึกษาได้ค้นหาตนเอง ฝึกจิตใจเป็นสาธารณะ มีความเสียสละ อดทน มองปัญหาสังคมได้ซับซ้อนมากขึ้นเพื่อเติบโตต่อไปในอาชีพอย่างคนมีคุณภาพ ไม่ก่อปัญหาให้เกิดขึ้นในสังคม นำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้กับชีวิตและสังคมต่อไป    การฝึกงานเป็นรายวิชาบังคับในหลักสูตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและสมรรถนะบัณฑิตนักปฏิบัติ   ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาประกอบวิชาชีพแบบใช้ฐานความรู้เป็นหลักในการประกอบอาชีพ
ผลประเมินการฝึกงานของนักศึกษา และนำข้อมูลการประเมินของสถานที่ฝึกงาน  มาปรับปรุงการฝึกงานของนักศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานที่ฝึกงาน  รวมทั้งพัฒนาการสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานและ/หรือสถานประกอบการเพื่อพัฒนาการฝึกงานและวางแนวทางสหกิจศึกษาของสาขาวิทยาศาสตร์
ให้นักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ตรงกับสาขาวิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ หรือหนึ่งภาคการศึกษา นักศึกษาจะต้องผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยบูรณาการความรู้ที่ได้จากการศึกษาในหลักสูตรกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดทำโครงงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงงาน และการนำเสนอโครงงานแบบปากเปล่าและรายงานเป็นรูปเล่ม  มีการประเมินผลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และสถานศึกษา และพัฒนาตนเองไปสู่การประกอบอาชีพ การประเมินผลในรายวิชาเป็นระดับคะแนน พอใจ (S) และไม่พอใจ (U)
Students must conduct on-the-job training as temporary employee under supervisory of approved enterprises in Information Technology field for not less than 16 weeks or 1 semester. Student must pass the preparation training before attending in this cooperative program. Students should integrate knowledge from study with work operation, as well as do a project assignment, report results of works, prepare written report, and present the project assignment both in oral and written forms. Students will be co-assessed by the participated enterprises and the program directors for career improvement. Achievement of the course will be either S (Satisfactory) or U (Unsatisfactory).
2
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล การไม่เปิดเผยข้อมูล การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางซอฟแวร์  และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา  มีความซื่อสัตย์ในการเขียนโปรแกรมอย่างมีคุณภาพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร  ดังนี้

ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื้อสัตย์สุจริต มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสงคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม

1.1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม
มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
การฝึกงานในสถานประกอบการ
1.3.1   พฤติกรรมการเข้าทำงาน การตรงเวลา และมีชั่วโมงการทำงานที่เพียงพอ
1.3.2   มีผลประเมินเป็นผ่านจากผู้ดูแลนักศึกษา หรือผู้มอบหมายงาน และอาจารย์
1.3.3  ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงในสายวิชาชีพที่ได้เรียนรู้มา (Action Learning)  พร้อมกับการเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการ แนวความคิด ตลอดจนมีความสามารถสอดแทรกกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงานร่วมกับหน่วยงานหรือสถานประกอบการที่นักศึกษาเข้าฝึกงาน    การฝึกงานช่วยให้นักศึกษาได้นำทฤษฎีที่เรียนมาตรวจสอบในภาคปฏิบัติ   พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์   แก้ไขปัญหาแบบเป็นระบบ   มีเครือข่ายจากหลายวิชาชีพซึ่งเป็นนักศึกษาต่างสถาบัน
การฝึกงานในสถานประกอบการและมีโครงงานร่วมกับสถานประกอบการ
2.3.1  การประเมินงานจากหน่วยงานที่นักศึกษาเข้าฝึกงาน
2.3.2  การประเมินจากผู้สอนระหว่าง และหลังฝึกงาน
2.3.3  การประเมินผลงาน  ยึดพื้นฐานขึ้นอยู่กับหลักฐานการปฏิบัติงานต่างๆ ของนักศึกษา
        ที่แสดงต่อผู้สอน
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์โจทย์ และแก้ไขปัญหาโดยใช้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างสร้างสรรค์ นอกจากนี้ นักศึกษาจะมีทักษะทางปัญหาสอดคล้องกับคุณสมบัติของหลักสูตร ดังนี้
(1)   คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
(2)   สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
(3)   สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
       (4)   สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
นักศึกษาได้รับมอบหมายงานจากสถานประกอบการ
3.3.1   การประเมินงานจากหน่วยงานที่นักศึกษาเข้าฝึกงาน
3.3.2   การประเมินจากผู้สอนระหว่าง และหลังฝึกงาน
3.3.3   การประเมินผลงาน  ยึดพื้นฐานขึ้นอยู่กับหลักฐานการปฏิบัติงานต่างๆ ของนักศึกษาที่แสดงต่อผู้สอน
4.1.1   พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
4.1.2   พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
4.1.3   พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
ภาระงานที่ได้รับมอบหมายจากสถานที่ฝึกงาน
4.3.1   ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด
4.3.2  ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
4.3.3   ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง   
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา
5.1.1   ทักษะการคิดคำนวณ เชิงตัวเลข
5.1.2   พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทำรายงาน และนำเสนอในชั้นเรียน
5.1.3   พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา
5.1.4   พัฒนาทักษะในการสืบค้น  ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
5.1.5   ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งทางอีเมล์ การสร้างห้องแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ เช่น Wed Board Blog การสื่อสารการทำงานในกลุ่มผ่านห้องสนทนา Chat Room
5.1.6   ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2.1   มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์สื่อการสอน E- Learning และทำรายงานโดยเน้นการนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
  นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1   ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
5.3.2  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
ฝึกงานตามการเรียนเชิงทักษะสายอาชีพ
ทำโครงงานร่วมกับสถานประกอบการ
ประเมินร่วมกับสถานประกอบการ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1..คุณธรรมจริยธรรม 2.. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
1 BSCCT901 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 การเข้าทำงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
หางานอย่างทำ MOU กับสถานประกอบการ