วิศวกรรมการบำรุงรักษา

Maintenance Engineering

เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบำรุงรักษาแบบทวีผล สาเหตุของการเสื่อมสภาพ เครื่องจักรและอุปกรณ์ การตรวจสอบเครื่องจักรกล การประยุกต์ใช้หลักสถิติในการวิเคราะห์สาเหตุความเสียหายของเครื่องจักร วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของเครื่องจักร เป็นต้น การหล่อลื่น การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน หลักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการตรวจสอบและเฝ้าระวัง การวางแผนและการควบคุมในงานบำรุงรักษา การบริหารจัดการเพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร การออกแบบและจัดทำรายงานการบำรุงรักษา ดัชนีการวัดสมรรถนะในงานบำรุงรักษา ความปลอดภัยในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ การจัดองค์กรและการบริหารทรัพยากรในงานด้านการซ่อมบำรุง การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จัดการระบบบำรุงรักษา ตลอดจนการพัฒนาระบบการบำรุงรักษา เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ ความสามารถที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพทางด้านวิศวกร
เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้พื้นฐานในด้านวิศวกรรมการบำรุงรักษา ซึ่งเป็นความรู้ที่จำเป็นของวิศวกรการผลิต ทางอาจารย์ผู้สอนจึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการสอนเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทุกหัวข้อของรายวิชาและเป็นแนวทางให้นักศึกษาได้มีการเตรียมความพร้อมในการศึกษาล่วงหน้าและทางผู้สอนเองก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้ทันต่อเทคโนโลยีการผลิตซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการบำรุงรักษาแบบทวีผล สาเหตุของการเสื่อมสภาพ เครื่องจักรและอุปกรณ์ การตรวจสอบเครื่องจักรกล การประยุกต์ใช้หลักสถิติในการวิเคราะห์สาเหตุความเสียหายของเครื่องจักร วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของเครื่องจักร เป็นต้น การหล่อลื่น การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน หลักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการตรวจสอบและเฝ้าระวัง การวางแผนและการควบคุมในงานบำรุงรักษา การบริหารจัดการเพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร การออกแบบและจัดทำรายงานการบำรุงรักษา ดัชนีการวัดสมรรถนะในงานบำรุงรักษา ความปลอดภัยในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ การจัดองค์กรและการบริหารทรัพยากรในงานด้านการซ่อมบำรุง การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จัดการระบบบำรุงรักษา ตลอดจนการพัฒนาระบบการบำรุงรักษา
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
1. นักศึกษาต้องเข้าชั้นเรียน และส่งงานที่มอบหมายตามกำหนดเวลา 2. ชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการเรียนการสอน และกฎระเบียบข้อบังคับ 3. บรรยายเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมการบำรุงรักษา 4. มอบหมายงานประจำวิชา ค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และรายงาน
1. พิจารณาพฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งผลงานที่ได้รับมอบหมายตรงตามกำหนดเวลา 2. มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม 3. การร่วมกิจกรรมระหว่างเรียน การร่วมอภิปรายที่มีเหตุผลถูกต้องเหมาะสมและสร้างสรรค์
มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม
1. บรรยาย อภิปราย ยกตัวอย่าง  2. มีกิจกรรม ประเด็นปัญหาเพื่อการถาม–ตอบในระหว่างการเรียนการสอน 3. การนำเสนอผลงานและรายงาน การวิเคราะห์ผลงานที่นักศึกษาทำ
1. ทดสอบกลางภาคและสอบปลายภาคด้วยข้อสอบที่เน้นวัดหลักการและทฤษฎี 2. ประเมินผลจากงานที่มอบหมาย 3. นำเสนอสรุปผลจากรายงานที่มอบหมาย และการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
1. การบรรยาย/ฝึกปฏิบัติ/อภิปราย/ซักถาม 2. การทำงานกลุ่ม การนำส่งผลงาน 3. การสรุปบทเรียน
1. ตรวจผลการสอบกลางภาคและสอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิดในการประยุกต์ใช้เทคนิคหรือระบบการบำรุงรักษาในงานอุตสาหกรรม 2. วัดผลจากการทดสอบและการส่งผลงาน 3. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่มอบหมายและการแก้ไขปัญหา รวมถึงการทำงานกลุ่ม
รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสมสามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
1. มอบหมายงานกลุ่ม และรายบุคคล 2. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 3. การนำเสนอรายงาน
1. ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม 2. ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง   
มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรร
1. มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์สื่อการสอน E-Learning และทำรายงานโดยเน้นการขียน การใช้สัญลักษณ์ จากแหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 2. นำเสนอด้วยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
1. ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอ โดยใช้ทฤษฎีการเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้องทางวิศวกรรมศาสตร์ 2. ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจำกัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ การอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการนำเสนอในชั้นเรียน
1.มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
1.มอบหมายงานให้นักศึกษาและกำหนดระยะเวลาในการส่งงาน 2.การใช้เครื่องมืออุปกรณ์อย่างถูกวิธีและการบำรุงรักษา
1.นักศึกษาส่งงานตามระยะเวลาที่กำหนด 2.มีการกำหนดคะแนนในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
- Lindley R. Higgins, Maintenance Engineering Hand Book, Fifth Edition, Mc Graw Hill ,ISBN : 0-07-028811-9 , U.S.A., 1995 - ฟุคุนางะ อิจิโระ , เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลโรงงาน, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่ น), ISBN : 974-7873-17-6, 2541 - กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน, คู่มือการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับพื้นฐานทั่วไป, ISBN : 974-7873-17-6, 2541 - ไทยรัฐ กุศลธรรมรัตน์, การบำรุงรักษาด้วยตนเอง สำหรับพนักงานระดับปฏิบัติงาน, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่ น) ISBN : 974-8324-47-8, ดวงกลมสมัย, 2540 - พูลพร แสงบางปลา, การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยการบำรุงรักษา, สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ISBN : 974-331-134-3, , 2542  
-ไม่มี-
- ธานี อ่วมออ้ , การบารุงรักษาทวผี ลแบบทุกคนมีส่วนร่วม, สถาบนั เพิ่มผลผลิตแห่งชาติ., ซีเอ็ดยูเคชั่น , ISBN : 974-91709-4-6, 2546 - ไทยรัฐ กุศลธรรมรัตน์, การบำรุงรักษาด้วยตนเอง สำหรับพนักงานระดับปฏิบัติงาน, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่ น), ISBN : 974-8326-67-5, ดวงกลมสมัย, 2543  
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา - การสะท้อนคิด จากพฤติกรรมของผู้เรียน  
- ประเมินผลโดยคณะวิชาแต่งตั้ง คณะกรรมการประเมินตาม PM-14 - อาจารย์ผู้สอนประเมินผลการสอนของตนเองโดยดูพฤติกรรมการเรียนและผลการสอบของนักศึกษา  
- ประชุมผู้สอนเทอมละ 1 คร้ัง เพื่อสรุปประเด็นปัญหาเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอน - การวิจัยในชั้นเรียน  
- อาจารย์มีการประเมินข้อสอบและความเหมาะสมในการให้คะแนน - มีการทวนสอบการให้คะแนนในข้อสอบ รายงาน โดยอาจารย์ท่านอื่นที่สอนในรายวิชาเดียวกัน - จัดทำคลังข้อสอบมาตรฐานสำหรับรายวิชา  
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือ ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ - ทำการวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อหาค่าความยากง่าย