วิศวกรรมซอฟต์แวร์

Software Engineering

       1.1   ให้นักศึกษามีแนวคิดกับการออกแบบซอฟต์แวร์ให้เป็นเครื่องมือสนองความต้องการอย่าง
               มีประสิทธิภาพได้
       1.2 ให้นักศึกษาเข้าใจและเขียนลักษณะการทำงานของวิธีการทางการผลิตซอฟต์แวร์
       1.3 เพื่อให้นักศึกษาสามารถเอาหลักการที่ได้แก้ปัญหาการผลิตซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ได้
       1.4 ประยุกต์ใช้งานตามแนวคิดการวางแผนในการพัฒนาซอฟต์แวร์ทางระบบคอมพิวเตอร์ให้มี
             ประสิทธิภาพ
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญหาในการนำความรู้ ความเข้าใจในระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิง ให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้มีความก้าวหน้าไปตามยุคสมัย
ความหมายของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วงจรชีวิตของซอฟต์แวร์ การประเมินขนาดของซอฟต์แวร์ ผลผลิตของโปรแกรมเมอร์ การควบคุมคุณภาพของซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ความต้องการ การออกแบบโปรแกรมและแนวทางการเขียนโปรแกรม การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ การบริหารความเสี่ยง กลวิธีทดสอบซอฟต์แวร์ การควบคุมคุณภาพโครงการซอฟต์แวร์และการบำรุงรักษา
Study of software engineering concept, software development life cycle, size estimation, programmer productivity, software quality control, requirement analysis, programming design, software project management,  risk management, software testing, software quality control and maintenance.
3 ชั่วโมง
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล การไม่เปิดเผยข้อมูล การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางซอฟแวร์  และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา  มีความซื่อสัตย์ในการเขียนโปรแกรมอย่างมีคุณภาพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร  ดังนี้

ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื้อสัตย์สุจริต มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสงคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม

1.1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม
มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์   เช่น การเขียนโปรแกรมตามบริษัทเอกชน ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราระหว่างผู้ใช้กับผู้เขียนโปรกรม แล้วนำมาออกแบบการทำงานของการทำงานโปรแกรม โดยมีวัตถุประสงค์สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้ ผู้เขียนโปรแกรม และองค์กร

1.2.2 อภิปรายกลุ่ม/ทำงานเดี่ยว/กลุ่ม หรือ ทำงานเขียนโปรแกรมรายบุคคลตามใบงาน
กำหนดให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน
1.3.1   พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
1.3.2   มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
1.3.3   ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษาจากโปรแกรมที่นักศึกษาเขียนขึ้นตามแนวคิด
1.3.4   ประเมินผลการนำเสนอตามใบงานที่มอบหมาย
มีความรู้ในหลักการ ความสำคัญ องค์ประกอบของการเขียนโปรแกรม และมีความรู้เกี่ยวกับระบบการเขียนโปรแกรมโดยมีการคิดแบบอัลกอริทึม รู้ความเป็นมาของภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น รู้รูปแบบการเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง รู้ประเภทข้อมูลการกำหนดตัวแปร  นิพจน์  ตัวดำเนินการ  คำสั่งควบคุมแบบโครงสร้าง  ตัวแปรอาร์เรย์ ตัวชี้  การกำหนดลักษณะการทำงานโครงสร้างแบบฟังก์ชั่น  และการใช้งานแฟ้มข้อมูล  อย่างมีหลักการตามขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมอย่างมีจรรยาบรรณ จริยธรรม
บรรยาย  อภิปราย ฝึกปฏิบัติ การทำงานกลุ่ม  การนำเสนอใบงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษาจากงานการเขียนโปรแกรมตามที่มอบหมายหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปเป็นโปรแกรมและนำเสนอ โดยเป็นโครงงาน Problem – based Learning และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.3.1   ทดสอบปฏิบัติย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการทางปฏิบัติงานการเขียนโปรแกรมและทฤษฏีเนื้อหา
2.3.2   ประเมินจากการเขียนโปรแกรมตามที่มอบหมาย และนำเสนอผลการทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากกรณีศึกษาที่นักศึกษาค้นคว้าและสร้างเอง หรือมีโจทย์จาก Problem – based Learning จากชีวิตประจำวัน
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ ขั้นตอน มีการวิเคราะห์แนวคิดอย่งมีขั้นตอนตามมาตรฐานการเขียนโปรแกรม  เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากการใช้เทคโนโลยีให้ถูกต้อง
3.2.1   การมอบให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมงานที่ได้ให้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาจากการที่นักศึกษาได้ค้นคว้าเอง และนำเสนอผลงานของตนเอง
3.2.2   อภิปรายกลุ่ม
3.2.3   วิเคราะห์กรณีศึกษา  ในการนำเทคโนโลยีภาษาการเขียนโปรแกรมอย่างที่เหมาะสม
3.2.4   การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติและการปฏิบัติงานของนักศึกษาโดยออกในรูปผลงานนักศึกษา
3.3.1   สอบกลางภาคและปลายภาค  โดยเน้นข้อสอบที่มีการเขียนโปรแกรม แวคิดแก้ปัญหาทางการเขียนโปรแกรม  วิเคราะห์โจทย์  
3.3.2   วัดผลจากการประเมินงานการเขียนโปรแกรม  การนำเสนอผลงานของนักศึกษา
3.3.3   สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหาระหว่างปฏิบัติงาน
4.1.1   พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
4.1.2   พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
4.1.3   พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
4.2.1   จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
4.2.2   มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล เช่น การทำใบงาน และวิเคราะห์โจทย์นำมานำเสนอได้
4.2.3   การนำเสนอผลงานโปรแกรม
4.3.1   ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด
4.3.2  ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
4.3.3   ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง   
5.2.1   มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และสร้างโปรแกรมตามแนวคิดมาเป็นรูปแบบผลงานซอฟต์แวร์  และทำรายงานรูปเล่มรวบรวมผลงานโดยเน้นการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้องตามมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์
5.2.2   นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม
5.3.1   ประเมินจากรายงาน ผลงาน  และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
5.3.2   ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปราย  วิธีการตอบ และการเขียนวิธีการทำงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 2.ความรู้ 3. ทักษะทาง ปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 5. ทักษะการ วิเคราะห์เชิง ตัวเลข การ สื่อสาร และ การใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศ 1.คุณธรรม จริยธรรม
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6 7
1 BSCCT304 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1,1.6, 1.7, 2.1, 2.4 – 2.6, 3.2 ทดสอบย่อยครั้งที่ 1สอบกลางภาค ทดสอบย่อยครั้งที่ 2 สอบปลายภาค ตามลำดับ 4 8 12 16 10% 25% 10% 25%
2 1.1,1.6, 1.7,2.1, 2.4 – 2.6, 3.2,4.1 – 4.6,5.3-5.4 วิเคราะห์กรณีศึกษาค้นคว้า การนำเสนอผลงาน รายงานผลการเขียนโปรแกรมตามใบงาน การทำงานกลุ่ม/เดี่ยวและผลงาน การเขียนโปรแกรมและสรุปผลการทำงานโปรแกรม การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 20%
3 1.1 – 1.7, 3.1 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
     พนิดา  พานิชกุล ,วิศวกรรมซอฟต์แวร์ , กรุงเทพ : โปรวิชั่น, 2547 ,366 หน้า
     อรพิน  ประวัติบริสุทธิ์, คู่มือเรียนภาษาซี, กรุงเทพ : โปรวิชั่น, 2547 ,366 หน้า
         ไม่มี
         เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
              http://e-learning.tu.ac.th/cs284/cs284main.htm
                  http://ctsurin.no-ip.info/tablework/supichan/soft_eng/ch/ch1.html