กฎหมายก่อสร้าง

Construction Law

1. เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง
2. เข้าใจกฏหมายแรงงาน
3. เข้าใจระเบียบว่าด้วยการพัสดุ
4. เข้าใจสัญญาก่อสร้าง
5. เข้าใจเอกสารประกอบการเขียนสัญญาก่อสร้าง และรายการก่อสร้าง
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง กฏหมายแรงงาน ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ สัญญาก่อสร้าง และเอกสารประกอบสัญญาก่อสร้าง
ศึกษาเกี่ยวกับกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง กฏหมายแรงงาน ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ สัญญาก่อสร้าง เอกสารประกอบการเขียนสัญญาก่อสร้าง สัญญาและรายการก่อสร้าง
อาจารย์จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะราย ที่ต้องการ)
1.1.1 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ สิ่งแวดล้อม
1.2.1 บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง 1.2.2 ปฏิบัติการคํานวณหาแรงต่าง ๆ ที่กําหนด 1.2.3 กําหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง 
1.3.1 พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 1.3.2 สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาในชั้นเรียน 1.3.3 มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นํามาทํารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม 1.3.4 พฤติกรรมการเข้าเรียน การส่งงาน 1.3.5 ประเมินผลจากความรับผิดชอบในการมอบหมายงาน
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 2.1.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา 2.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2.1 บรรยาย อภิบาย ยกตัวอย่างประกอบการสอน 2.2.2 มอบหมายงานเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 2.2.3 สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
2.3.1 สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี 2.3.2 ประเมินจากการนําเสนอผลการค้นคว้าข้อมูล รายงาน 2.3.3 ผลงานที่มอบหมายมีความก้าวหน้าทางวิชาการ
3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา
3.1.1. มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 3.1.2 มีทักษะในการนําความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
3.2.1 บรรยายโดยเน้นความเข้าใจ ให้นักศึกษาร่วมคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 3.2.2 อภิบายให้เห็นความเป็นจริงเกี่ยวกับงานทางด้านโครงสร้าง 3.2.3 มอบหมายงานให้ทําและค้นคว้า
3.3.1 สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่วัดความเข้าใจ การคิดวิเคราะห์ เชิงเหตุผล 3.3.2 สังเกตพฤติกรรมในการทํางาน และการแก้ปัญหาในการทํางาน
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา
4.1.1 สามารถทํางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4.2.1 การมอบให้นักศึกษาทํารายงานที่ให้วิเคราะห์และการแก้ปัญหา และการนําเสนอ ผลงาน 4.2.2 วิเคราะห์กรณีศึกษา โดยการนําเสนอด้วยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่ เหมาะสม 4.2.3 การสะท้อนแนวคิดจากการนําเสนอผลงาน
4.3.1 สังเกตพฤติกรรมการศึกษาและการอยู่ร่วมกันของนักศึกษาในชั้นเรียน 4.3.2 ประเมินจากรายงานที่นําเสนอ 4.3.3 ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง
5.1.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อแก้ไขปัญหา อย่างเหมาะสม
5.2.1 มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์ จากแหล่งที่มาข้อมูล ที่น่าเชื่อถือ 5.2.2 ให้นักศึกษานําเสนอผลงานด้วยวิธีการและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1 ประเมินทักษะการใช้เครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสมจากผลงานและวิธีการนําเสนอ 5.3.2 ประเมินทักษะการสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไข ปัญหาอย่างเหมาะสม
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2. 3. 4. 1 2. 3. 1 2. 3. 4. 5. 1 2. 3. 4. 1 2. 3. 4. 5. 1 2. 3.
1 TEDCV022 กฎหมายก่อสร้าง
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม การเข้าเรียน ความตรงเวลา ฝึกคุณธรรม บรรยายพร้อม ยกตัวอย่าง ตลอดภาคการศึกษา 10%
2 ด้านความรู้ -สอบกลางภาค -สอบปลายภาค 10 17 30% 30%
3 ด้านทักษะทาง ปัญญา -ให้นักศึกษาร่วมคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล อธิบายให้เห็น ความเป็นจริงเกี่ยวกับงานทางด้านโครงสร้าง -วิเคราะห์และการแก้ปัญหา ตลอดภาค การศึกษา 15%
4 ด้านทักษะ ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล และความ รับผิดชอบ -ทํางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม -ทํางานที่ได้รับมอบหมายและมีการนําเสนอ ตลอดภาค การศึกษา 10%
5 ด้านทักษะการ วิเคราะห์เชิง ตัวเลข การ สื่อสารและการ ใชhเทคโนโลยี สารสนเทศ -วิเคราะห์กรณีศึกษา นําเสนอด้วยการนําเทคโนโลยี สารสนเทศที่เหมาะสม -แสดงผลลัพธ์ให้ปรากฏและน่าเชื่อถือ แสดงแหล่งที่มา ตลอดภาคการศึกษา 5%
- รวมกฏหมายก่อสร้าง สำนักพิมพ์ พ.ศ. พัฒนา กรุงเทพฯ
- การจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ร.ศ.กวี หวังนิเวศน์กุล
เอกสารประกอบการสอนวิชากฏหมายก่อสร้าง
เว็ปไซด์ ที่เกี่ยวกับหัวห้อในประมวลรายวิชา
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทําโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็นจาก นักศึกษาได้ดังนี้ 1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 1.3 ขอเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่สาขาฯ ได้จัดทําเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษ
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 2.1 การสังเกตการณ์สอน 2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา 2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนร
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม สมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจําหลักสูตร 4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจําหลักสูตร 4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม