ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง

Artificial Intelligence and Machine Learning

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล