การจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม

Food and Beverage Service

1.1 เข้าใจความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
1.2 เข้าใจประเภทวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการประกอบอาหารและเครื่องดื่ม
1.3 หลักการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
1.4 เข้าใจรายการอาหารและเครื่องดื่มแต่ละประเภท
 
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ประเภทวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการประกอบการบริการอาหารและเครื่องดิ่ม หลักการบริการอาหารและเครื่องดื่ม และวิธีการประกอบอาหารเพื่อการจัดตกแต่งอาหารและเครื่องดื่ม
ให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามความต้องการ ประมาณ 1-2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
     มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
     มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
1. ปลูกฝังจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพในการสอนในชั้นเรียน เช่น อ้างอิงเอกสารในการจัดทำรายงาน หรือจรรยาบรรณอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
2. ให้ความสำคัญในเรื่องวินัย การแต่งกาย การตรงต่อเวลา และการส่งงานตามเวลาที่กำหนด
1. ตรวจสอบการเขียนอ้างอิงในรายงานที่ถูกต้อง และผลงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณ
2. พฤติกรรมการเข้าเรียนตรงเวลา การแต่งกายที่เหมาะสม และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้ตรงเวลา
มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
1.ใช้การสอนแบบบรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบัติ รายงาน โดยนำหลักการทฤษฏีมาประยุกต์ใช้แปลกใหม่สร้างสรรค์มากขึ้น
การสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย
มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
ให้นักศึกษาฝีกปฏิบัติการจากผลงานจริง
จากผลงานสำเร็จและจากรายงาน
มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.กำหนดการทำงานเป็นกลุ่ม
2.ส่งเสริมการเป็นหัวหน้ากลุ่มเพื่อฝึกการเป็นผู้นำและรับฟังความคิดเห็น
สังเกตการทำงานกลุ่ม สังเกตการทำงานเป็นผู้นำผู้ตามในกลุ่ม
สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
มอบหมายงานให้ออกแบบงานจัดตกแต่งสถานที่โดยค้นคว้าทาง อินเตอร์เน็ต
สังเกตการค้นคว้าเพื่อจัดทำรายงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1 คุณธรรม จริยธรรม 2 ความรู้ 3 ทักษะทางปัญญา 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 3 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3
1 BSCFN155 การจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรมจริยธรรม การเข้าชั้นเรียน การส่งงานตรงเวลา การรับผิดชอบงานที่มอบหมาย 1-16 5%
2 ความรู้ ทดสอบกลางภาค ทดสอบปลายภาค 9 17 40%
3 ทักษะทางปัญญา การปฏิบัติงาน และรายงานที่มอบหมาย ทุกสัปดาห์ 10%
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การทำงานเป็นกลุ่ม ทุกสัปดาห์ 5%
5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ การเขียนบันทึกปฏิบัติงานและรายงานที่มอบหมาย ทุกสัปดาห์ 10%
6 ด้านทักษะ พิสัย ผลงานการฝึกปฏิบัติ ทุกสัปดาห์ 30%
ชลธิชา บุนนาค. 2558. งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฉลองศรี พิมลสมพงค์. 2556. การจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปิยพรรณ กลั่นกลิ่น. 2549. อาหารเครื่องดื่มและการบริการในภัตตาคาร. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.
อุสาสวรรค์ ชูหา. 2554. ศิลปะการผููกผ้าในงานพิธี. กรุงเทพฯ: ส.พิจิตรการพิมพ์.
เวปไซด์เกี่ยวกับการบริการอาหารและเครื่่องดื่ม
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษา ดังนี้
1.1 รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม
1.2 ความสนใจและตั้งใจในการทำงาน
1.3 แบบประเมินผู้สอน
 
กลยุทธ์ในการประเมินการสอนในรายวิชานี้ ดูผลจากการเรียน ผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินผู้สอนของนักศึกษาแล้วนำข้อมูลที่ได้มาดำเนินการปรับปรุงการสอนต่อไป
หลังจากได้ผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน นำมาปรับปรุงการสอนในครั้งต่อไป
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา การตรวจผลงานของนักศึกษา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนในครั้งต่อไป