ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

Academic English

ศึกษาคำศัพท์ สำนวน โครงสร้างภาษาอังกฤษ โดยเน้นหลักการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การสรุปความ และการนำเสนอในบริบททางวิชาการ Study vocabulary, expressions, and structures of English emphasized on principles of listening, speaking, reading, and writing. Practice summarizing and giving presentation in an academic context.
1.ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับความต้องการกำลังคนของสังคมและตลาดแรงงาน
2.ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ สื่อการสอนต่างๆ ให้สอดคล้องและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ศึกษาคำศัพท์ สำนวน โครงสร้างภาษาอังกฤษ โดยเน้นหลักการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การสรุปความ และการนำเสนอในบริบททางวิชาการ Study vocabulary, expressions, and structures of English emphasized on principles of listening, speaking, reading, and writing. Practice summarizing and giving presentation in an academic context.
3.1 อาจารย์ประจำรายวิชา กำหนดเวลาในการให้คำปรึกษา วันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 15.00 - 16.30 น. ห้องพักอาจารย์ โทร 130-131 e-mail; ทุกวัน
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา(Ethics and Moral) 
1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 
1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1. สอดแทรกและส่งเสริมด้าน คุณธรรม จริยธรรมระหว่างการเรียนการสอน
2. ปลูกฝังให้มีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา
3. ใช้กิจกรรมในการปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
1. สอดแทรกและส่งเสริมด้าน คุณธรรม จริยธรรมระหว่างการเรียนการสอน
2. ปลูกฝังให้มีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา
3. ใช้กิจกรรมในการปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
2.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
1. Lecture, Mind Mapping
2. Think Pair Share
3. Brainstorming
4. Collaborative Team Learning
5. Simulation
6. Peer to Peer
7. Online Mobile and Balance Learning
1. งานที่มอบหมาย 2. สถานการณ์จำลอง 3. การสอบ 4. ผลงาน 5. การนำเสนอผลงาน
3.1 มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
3.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
1. Lecture, Mind Mapping
2. Think Pair Share
3. Brainstorming
4. Collaborative Team Learning
5. Simulation
6. Peer to Peer
7. Online Mobile and Balance Learning
1. งานที่มอบหมาย 2. สถานการณ์จำลอง 3. การสอบ 4. ผลงาน 5. การนำเสนอผลงาน
 4.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 4.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 4.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
1. Lecture, Mind Mapping 2. Think Pair Share 3. Brain Storming 4. Collaborative Team Learning 5. Simulation 6. Peer to Peer 7. Online Mobile and Balance Learning
1. การแสดงออกและการมีส่วนร่วม 2. งานที่มอบหมาย 3. สถานการณ์จำลอง 4. ผลงาน 5. การนำเสนอผลงาน
5.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
5.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่าง เหมาะสม
5.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. Lecture, Mind Mapping 2. Think Pair Share 3. Brain Storming 4. Collaborative Team Learning 5. Simulation 6. Peer to Peer 7. Online Mobile and Balance Learning
1. การแสดงออกและการมีส่วนร่วม 2. สถานการณ์จำลอง 3. ผลงาน 4. การนำเสนอผลงาน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 หน่วยที่ 1-4 สอบกลางภาค 8 25%
2 หน่วยที่ 4-8 สอบปลายภาค 17 25%
3 หน่วยที่ 1-8 แบบฝึกหัด / กิจกรรม / งานมอบหมาย/Final Performance Performance ตลอดภาคการศึกษา 40%
4 จิตพิสัย ตลอดภาคการศึกษา 17 10%
National Geographic, World link Diveloping english fluency 1B
-Adams, Carl R. and Toyama, Setsuko J. (1997). Journeys: Listening and Speaking 1. -Prentice Hall Asia ELT: Singapore. -Adelson-Goldstein,Jayme.(1991).Listening First: Focused Listening Tasks for Beginners. Hong Kong: Oxford University -Arnold Schwarzenegger.2009). Governor Arnold Schwarzenegger [Online]. Available - Greenall, Simon and Garton-Sprenger, Judy. (1991). Flying Colours Workbook. London: Heinemann. -Benz, Cheryl & Dworak,Kara.(2000).Tapestry Listening &Speaking 1. U.S.A.: Heinle & Heinle Thomson Learning
เนื่องจากสถารการณ์ โควิด 19 จึงมีการประเมินที่เปลี่ยนรูปแบบตามสถานการณ์ - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียนในระหว่างการเรียนการสอน แบบ onsite และ online
การสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล - ผลการสอบ- การทบทวนผลประเมินการเรียนรู้ จากการตอบสนองในการเรียนรู้
เพิ่มการจัดกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน โดยจัดให้ชาวต่างชาติจากภายนอกมาให้สันทนาการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน จัดการสอนนอกห้องเรียนโครงการเสริมสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาระดับภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ของกระทรวงศึกษาธิการ
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการสอบทวนผลสัมฤทธิ์ ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในรายวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการสอบทวนผลสัมฤทธิ์ โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ท่านอื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
อธิบายกระบวนการในการนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินจากข้อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพจากผลการประเมิน และทวนผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ - ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ตามข้อ 4 - เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้ในมุมมองต่างๆ