ระบบการให้น้ำอัจฉริยะเพื่อการเกษตร

Automatic Irrigation System for Agricultural

1. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจระบบการให้น้ำพืชเบื้องต้น
2.เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจระบบควบคุมการให้น้ำพืชอัจฉริยะ
3. เพื่อให้นักศึกษาปฏิบัติการออกแบบและติดตั้งระบบการให้นำพืชอัจฉริยะได้
4. เพื่อให้น้กศึกษาใช้และบำรุงรักษาระบบการให้น้ำพืชแบบอัจฉริยะได้
เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการให้น้ำพืชแบบอัจฉริยะได้เพื่อใช้ในระบบโรงเรือนสมัยใหม่ได้เป็นอย่างดี
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้น้ำของพืชและสัตว์ ระบบการให้น้ำพืชและสัตว์ องค์ประกอบของอุปกรณ์ที่จำเป็นในการติดตั้งระบบให้น้ำอัจฉริยะ การกำหนดชุดคำสั่งในการสั่งงานอุปกรณ์ระบบ IOT การวางระบบน้ำให้เหมาะสมต่อการให้น้ำ และระบายน้ำอัตโนมัติ การใช้เซ็นเซอร์มาตรฐานเพื่อความแม่นยำ การต้งค่าการเชื่อต่อระบบสกหรับรับส่งข้อมูล การสร้างชุดควบคุมผ่านโทรศัพท์ การบำรุงรักษาอุปรกรณ์และเครื่องมือการให้น้ำอัจฉริยะเพื่อการเกษตร
2 คาบ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล