วิศวกรรมระบบควบคุม

Control Systems Engineering

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานพื้นฐานของระบบควบคุม การแปลงลาปลาส การจ าลองระบบ การตอบสนองระบบอันดับหนึ่งและสอง เสถียรภาพ ความคลาดเคลื่อนของสถานะคงตัว รูทโลคัส การตอบสนองความถี่ การออกแบบ และปรับแต่งการควบคุมพีไอดี บทน าสู่การควบคุมดิจิทัล
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการพื้นฐานของระบบควบคุม การแปลงลาปลาส การจ าลองระบบ การตอบสนองระบบอันดับหนึ่งและสอง เสถียรภาพ ความคลาดเคลื่อนของสถานะคงตัว รูทโลคัส การตอบสนองความถี่ การออกแบบ และปรับแต่งการควบคุมพีไอดี บทน าสู่การควบคุมดิจิทัล
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการพื้นฐานของระบบควบคุม การแปลงลาปลาส การจ าลองระบบ การตอบสนองระบบอันดับหนึ่งและสอง เสถียรภาพ ความคลาดเคลื่อนของสถานะคงตัว รูทโลคัส การตอบสนองความถี่ การออกแบบ และปรับแต่งการควบคุมพีไอดี บทน าสู่การควบคุมดิจิทัล
1 ชั่วโมง/สัปดาห์
1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร และสังคม 
บรรยายหลักการ ละสอนวิธีการพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา ใบงาน อภิปรายกลุ่ม กิจกรรมกลุ่ม
1.3.1   ประเมินจากวินัย และ พฤติกรรมการเข้าเรียนและการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตาม ขอบเขตให้ตรงเวลา  1.3.2   ประเมินผลจากคุณภาพของงานทีรับมอบหมาย และมีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม  1.3.3   ปริมาณการกระทำทุจริตในการสอบ
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐานเพื่อกระประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องและการสร้างนวัตกรรมด้านทางวิศวกรรม      2.1.2   มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ ทั้งในเชิง ทฤษฎีแบะปฏิบัติ ในเนื้อหาสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม      2.1.3   สามารบูรณการความรู้สาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง      2.1.4 สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม 
บรรยาย อภิปรายเกี่ยวกับหลักทางทฤษฎี และประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยสอดคล้องกับเนื้อหา การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ค้นคว้าเพิ่มเติม ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
2.3.1  ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นหลักการและทฤษฎี  2.3.2  ประเมินจากการทำแบบฝึกหัด หรือการตอบคำถามนั้นเรียน
3.1.1  มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี  3.1.2  สามารถรวบรวมศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ  3.1.3   สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรม ได้อย่างเนระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลการัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  3.1.4   มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้เดิมได้อย่างสร้างสรรค์  3.1.5   สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาองค์ความรู้และเทคโนโลยี
3.2.1  สอนการคิดอย่างเป็นระเบียบ โดยการยกตัวอย่างจากสภาพต่างๆ  3.2.2  วิเคราะห์ศึกษาการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านทฤษฏีลอจิก เพื่อ ออกแบบระบบอัตโนมัติ  3.2.3  การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติของนักศึกษา  3.2.4   การมอบให้นักศึกษาทำการวิเคราะห์และเขียนขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา
3.3.1  สอบย่อย สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีมีความเข้าใจ วิเคราะห์และการประยุกต์ใช้ทฤษฎี                                                                                                                                                                                            3.3.2  วัดผลจากการนำเสนอผลงานตามที่ได้รับมอบหมาย  3.3.3  สัมภาษณ์ และสังเกตพฤติกรรม การแก้ไขปัญหา 
4.1.1  พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน  4.1.2  พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม  4.1.3  พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง รับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบตามกำหนดเวลา
4.2.1   จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา  4.2.2   มีการมอบหมายงาน และให้ส่งตามกำหนดเวล
4.3.1  ประเมินจากรายงานกลุ่มที่นำเสนอ พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม  4.3.2  ประเมินจากงานที่มอบหมา
5.1.1  ทักษะการคำนวณเชิงตัวเลข            5.1.2  พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน การฟัง การแปล ระหว่างการสอนภาคทฤษฎี และรายงานกลุ่ม             5.1.3  พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา            5.1.4  พัฒนาทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร            5.1.5  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
5.2.1  มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้ากรณีศึกษาด้วยตนเองจากเว็บไซต์
5.2.2  อภิปรายในห้องเรียนตามเวลาและจังหวะที่เหมาะสมกับเนื้อหาแต่ละเรื่อง
5.2.3  นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1  ประเมินจากคุณภาพของงานที่มอบหมาย  5.3.2  ประเมินจากการนำเสนองานกลุ่ม
6.1.1  สามารถให้เครื่องมือ อุปกรณ์ ทั้งฮาร์ดแวร์แบะซอร์ฟแวร์ทางคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาโปรแกรมได้อย่างถูกต้อง  6.1.2  มีทักษะในการปฎิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
6.2.1   อธิบายและสาธิตการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือในการพัฒนาระบบออโตเมชั่นและวิธีการให้เข้าใจและปฏิบัติถูกต้องตามหลักวาการ  6.2.2  มอบหมายให้ลงมือปฏิบัติทดลองตามกำหนดเวลา  6.2.3  ให้มีการแบ่งกลุ่มในการปฏิบัติงาน มีการแบ่งความรับผิดขอบกัน  6.2.4 นำเสนอโดยใช้รูปแบบโจทย์ปัญหาและโทคโนโลยีที่เหมาะสม
6.3.1  สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติการใช้เครื่องมือ ในเรื่องเวลา วิธีการและผลงานที่ได้รับ การทำงานร่วมกัน  6.3.2  พิจารณาผลการปฏิบัติการทดลอง รวมทั้งงานที่มอบหมาย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล