เครือข่ายคอมพิวเตอร์

Computer Networks

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานองค์ประกอบ ประโยชน์การใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผลกระทบ    การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายต่อสังคม
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความพร้อมในการแก้ปัญหาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และนําความรู้ความเข้าใจในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นส่วนหนึ่งในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาอาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ ควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิงให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านเทคโนโลยีเครือข่าย ที่ได้มีความก้าวหน้าไปตามยุคสมัย
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมข่ายงานเจ็ดชัน เปรียบเทียบกับโปรโตคอล TCP/IP การอ้างแอดเดรสแบบ IP การทําซับเนต การค้นหาเส้นทาง (routing) แบบต่างๆ การใช้อุปกรณ์เครือข่ายประเภท สวิทซ์ชิ่ง ในหลายๆระดับ เช่น ระดับเชื่อมข้อมูล ระดับเครือข่าย เป็นต้น การเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายแบบวงกว้าง เช่นFrame Relay ISDN เป็นต้น เน้นโปรโตคอล HDLC ออกแบบเครือระดับ campus โดยอาศัยโปรแกรมซิมมูเลท
- อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
          พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล การไม่เปิดเผยข้อมูล การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางซอฟแวร์ และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญามีความซื่อสัตย์ในการดูแล จัดการเครือข่ายอย่างมีคุณภาพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้
1.1.1    ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
1.1.2    มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.1.3    มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อ
1.1.4    เคารพสิทธิและรับฟ้งความคิดเห็นผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.1.5    เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.1.6    สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้เครือข่ายต่อบุคคลองค์กรและสังคม
1.1.7    มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2.1 บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น การลักลอบข้อมูลจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และการเข้าใช้เครือข่ายโดยมีวัตถุประสงค์ไม่สุจริต การฟ้องกันตนเอง
1.2.2    อภิปรายกลุ่ม
1.2.3    กําหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง หรือกําหนดบทบาทสมมุติ
1.3.1    พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
1.3.2    มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นํามาทํารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
1.3.3    ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
1.3.4    ประเมินผลการนําเสนอรายงานที่มอบหมาย
2.1 ความรู้ ที่ต้องได้รับ
          มีความรู้ในหลักการโมเดล TCP/IP (Transportation Control Protocol) และ มาตรฐานระบบเปิด OSI (Open System Interconnection) เห็นความสําคัญองค์ประกอบของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น โทโปโลยี(topology) สื่อกลางการรับส่ง (Medium) และโปรโตคอล (Protocol)ออกแบบไอพี ซับเนต จากโทโปโลยีของเครือข่ายที่กําหนดให้ สร้างแบบจําลองการทํางานขอเครือข่ายท้องถิ่น(Local Area Network) จากอุปกรณ์เชื่อมต่อพื้นฐาน เช่น ฮับ(Hub) กับ เร้าเตอร์(router) เป็นต้น สร้าง VLAN บนสวิทช์เครือข่ายระดับ 2 (data link layer) เชื่อมต่อกันหลายซับเนตผ่านเร้าเตอร์หรือ สวิทช์เครือข่ายระดับ 3 (Network layer) สามารถคอนฟิกเร้าติงโปรโตคอลแบบไดนามิกเช่น RIP (Routing Information Protocol) และ OSPF (Open shorted Path First Protocol)สามารถขยายเครือข่ายจากระดับท้องถิ่นไปยังเครือข่ายวงกว้าง(Wide Area Network) ด้วยการใช้เฟรมรีเลย์(Frame Relay) หรือโปรโตคอลอื่นสําหรับเครือข่ายวงกว้าง การทําเส้นทางสํารองแบบใดนามิกด้วย STP(Spanning Tree          Protocol)การเชื่อมต่อสู่อินเตอร์เน็ต การแปลงไอพีบนอุปกรณ์เครือข่ายระดับ 3(Network  Address Translation)จําลองเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระดับแคมปิส(Campus Network)
เช่น Packet tracer เป็นต้น กําหนดทํางานกลุ่ม การนําเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษาสถานการณ์ด้วยซอฟแวร์แบบจําลองและเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
2.3.1    ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี
2.3.2    ประเมินจากการออกแบบและจําลองการทํางานของเครือข่ายด้วยซอฟแวร์
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากการใช้เครือข่าย
3.2.1    การมอบให้นักศึกษาทําใบงานที่ตองออกแบบซับเนต
3.2.2    สาธิตจากแบบจําลองในปัญหารูปแบบต่างๆ
3.2.3     วิเคราะห์กรณีศึกษา ในการใช้เครือข่ายที่เหมาะสม
3.2.4     การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ
3.3.1    สอบแต่ละใบงาน ด้วยการลงมือสร้างแบบจําลองเป็นรายบุคคล โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิดในการประยุกต์ใช้เครือข่าย
3.3.2    วัดผลจากการทํางานตามแบบจําลองเครือข่าย
3.3.3    สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
4.1.1    พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
4.1.2    พัฒนาความเป็นผู้นําและผู้ตามในการทํางานเป็นทีม
4.1.3    พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกําหนดเวลา
4.2.1    จัดกลุ่มในการใบงานและวิเคราะห์กรณีศึกษา
4.2.2    มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล เช่น การค้นคว้าความก้าวล้ำของเทคโนโลยีเครือข่าย หรือ อ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
4.2.3    การน่าเสนอรายงาน
4.3.2 ประเมินจากรายงานที่นําเสนอ พฤติกรรมการทํางานเป็นทีม
4.3.3    ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง
5.1.1    ทักษะการคิดคํานวณเชิงตัวเลข
5.1.2    พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทํารายงาน
5.1.3    พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา
5.1.4    พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
5.1.5    ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งทางอีเมล์
5.1.6    ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2.1    มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากเว็บไซต์ และทํารายงานโดยเน้นการน่าตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
5.2.2    น่าเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1    ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการน่าเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
5.3.2    ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ทดสอบย่อยครั้งที 1 สอบกลางภาค สอบปฏิบัติกลางภาค ทดสอบย่อยครั้งที่ 2 สอบปลายภาค สอบปฏิบัติปลายภาค 4 8 12 16 5% 10% 20% 5% 10% 20%
1.เทเนบาม อแนดรูว์. Computer Networks คอมพิวเตอร์เน็่ตเวิร์ก กรุงเทพ เพียรสัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า 2542
2.เอกสิทธวิริยจารี เรียน!ระบบเน็ตเวิร์กจากอุปกรณ์ของ Cisco ภาคปฏิบัติกรุงเทพซีเอ็ดยูเคชั่น
2548
3.MIT Lecture note in Computer Network Department of Electrical Engineering and Computer Science 2002
1.Alvaro Ratana, Advanced IP network design Cisco Press 1999
2.Fred HalSall Data Communications,Computer Networks and OpenSystems 4th ed
Addison-Wesley 1996
3.Geoff Haviland Designing High Perfonnance Campus Intranets with Multilayer Switching Ciscosystem 1998
4.William Stallings Data and Computer Communications 3rd ed Macmillan New York 1991
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ที่จัดทําโดยนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
2.1 ผลการเรียนของนักศึกษา
2.2 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2 การวิจัยนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารพาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ