ปัญหาพิเศษ

Special Problems

1. ฝึกด้านการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง 
2. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกวิจัยงานด้านธุรกิจอาหารและโภชนาการ
3. ฝึกเขียนรายงานการวิจัยภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการค้นคว้าวิจัยทางด้านธุรกิจอาหารและโภชนาการ
ฝึกปฏิบัติการศึกษาค้นคว้า และวิจัยงานด้านธุรกิจอาหารและโภชนาการ เรียบเรียงเขียนเป็นรายงานเชิงวิชาการภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
วันพุธ  เวลา 15.00– 16.30 น. ห้องพักครูสาขาอุตสาหกรรมเกษตร 
- คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
- มีวินัย ตรงต่อเวลา ขยัน และความรับผิดชอบต่อตัวเอง วิชาชีพและสังคม
- มีมนุษยสัมพันธ์ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ปฏิบัติตามกฏระเบียบของสถานประกอบการและองค์กรได้
- ให้ความสำคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานตามเวลาที่กำหนด
- พฤติกรรมการเข้าเรียน และการแต่งกาย
- ส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในงานที่ทำและสามารถค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง
- แนะนำนักศึกษาเรื่องแหล่งค้นคว้าอ้างอิง
- ผลงานวิจัยและรูปเล่มปริญญานิพนธ์
- มีทักษะภาคปฏิบัติทางด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการ  ตลอดสามารถนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้
- สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสาขามาประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง
- ศึกษาค้นคว้า ทำวิจัย เขียนรายงานการวิจัย
- ผลงานการวิจัยที่ได้รับมอบหมาย
- มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทในการปฏิบัติงานด้านธุรกิจอาหารที่เกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการ
- มีภาวะผู้นำและผู้ตามในงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหารและโภชนาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สอนโดยให้นักศึกษาทำงานเป็นกลุ่ม
-  การทำงานกลุ่มและผลงานที่มอบหมาย
- มีทักษะในการใช้เครื่องมือหรือโปรแกรมที่เกี่ยวกับธุรกิจอาหารและโภชนาการได้
- สามารถสื่อสาร นำเสนอ และติดตามความก้าวหน้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหารและโภชนาการได้อย่างเหมาะสม
- ค้นคว้าและทำงานวิจัย ตลอดจนสามารถนำเสนองานวิจัยได้
- สังเกตุ การทำงาน ผลงานที่มอบหมาย และการนำเสนอ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 3 2 1 3 1
1 BSCFN127 ปัญหาพิเศษ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรมจริยธรรม การทำงานตรงเวลา การรับผิอชอบงานที่มอบหมาย 1-16 5 %
2 ความรู้ งานที่มอบหมาย 1-16 20 %
3 ทักษะทางปัญญา การรับผิดชอบงานที่มอบหมาย 1-16 20 %
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ การรับผิดชอบงานที่มอบหมาย 1-16 5 %
5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การเขียนรายงานการวิจัย และการนำเสนองานวิจัย 2-17 10 %
6 ด้านทักษะ การศึกษาค้นคว้า รายงานการวิจัยและการนำเสนองานวิจัย 1-16 40 %
- คู่มือการเขียนปริญญานิพนธ์สาขาธุรกิจอาหารและโภชนาการ
- ค้นเอกสารและงานวิจัยจากสื่อในห้องสมุดและสื่อออนไลน์
การเรียนและการฝึกปฏิบัติของนักศึกษา ผลการประเมินของนักศึกษา
ผลงานวิจัยของนักศึกษา การนำเสนองานวิจัย
ผลการประเมิน จะนำมาปรับปรุงใน มคอ 3 ในปีถัดไป
ทวนสอบจากผลงานของนักศึกษา
นำผลการประเมินไปปรับปรุงในการสอนครั้งต่อไป