เคมีสำหรับงานจักรกลเกษตร

Chemistry for Agricultural Machinery

 
เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษามีสมรรถนะที่ต้องการในด้านต่าง ๆ  ดังนี้

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในหลักการพื้นฐานทางเคมี หน่วยทางการวัด เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และเข้าใจธาตุและสารประกอบ ปฏิกิริยาเคมี ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ เคมีไฟฟ้า  ปุ๋ย ธาตุอาหารพืช  วัตถุอันตราย สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะเกษตร 
ปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสมกับผู้เรียน
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการทางเคมี หน่วยการวัด ธาตุและสารประกอบ ปฏิกิริยาเคมี ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ เคมีไฟฟ้า ปุ๋ย ธาตุอาหารพืช  วัตถุอันตราย สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร
1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
1.1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
1.1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
1.1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
1.1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
 
- สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมระหว่างการสอน - กำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้นักศึกษามีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เคารพกฎ ระเบียบและข้อบังคับ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
- ตรวจเช็คการแต่งกายถูกระเบียบ มหาวิทยาลัยฯ ทุกครั้งที่มาเรียน - เช็คชื่อเข้าห้องเรียน - ตรวจผลงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
2.1.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
2.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- สอนโดยบรรยาย - การทำแบบฝึกหัดท้ายชั่วโมงเรียน - การทำงานกลุ่ม การนำเสนอรายงาน
 ประเมินผลจากการสอบกลางภาคและปลายภาคด้วยข้อสอบที่เน้นหลักการและทฤษฎี - ประเมินผลจากแบบฝึกหัดท้ายชั่วโมงเรียน
3.1.1 มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
3.1.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
- สอนโดยบรรยาย - การทำแบบฝึกหัดท้ายชั่วโมงเรียน - การทำงานกลุ่ม การนำเสนอรายงาน
- ประเมินผลจากแบบฝึกหัด - สังเกตพฤติกรรมการทำแบบฝึกหัด
4.1.1  มีความรับผิดชอบต่องานและหน้าที่ของตนเอง
4.1.2  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
- ให้ทำแบบฝึกหัด - ค้นคว้านอกเวลาเรียน
- ประเมินจากผลงานที่ทำและรายงานที่นำเสนอ  - ประเมินจากการตรงต่อเวลาในการส่งงาน
5.1.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
5.1.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่าง เหมาะสม
5.1.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มอบหมายให้สืบค้นความรู้เพิ่มเติมในบางหัวข้อ และนำเสนอโดยใช้สื่อเทคโนโลยี - ให้สืบค้นข้อมูลและนำเสนอเกี่ยวกับสมดุลแร่ธาตุในธรรมชาติหรือในศาสตร์ของตน
 ประเมินจากการนำเสนอโดยใช้รูปแบบ  เครื่องมือ  และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ทักษะการทดลองในห้องปฏิบัติการ
นักศึกษาทำการทดลองในห้องปฏิบัติการ
สังเกตการทำการทดลอง ตรวจผลการทดลอง การอภิปรายผลการทดลอง
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 2 ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 1.3มีภาวะผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ 1.4เคารพและรับฟังความคิดเห็นจองผู้อื่นรวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักศรีขอความเป้นมนุษย์ 1.5เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม 1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระบทจากการใช้เครื่องจักรกลเกษตรต่อบุคคลองค์กรและสังคม 1.7มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่กสำคัญในเนื้อหาสาขาวิชา 2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางด้านเครื่องจักรกลเกษตร รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 2.3 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/ประเมินระบบองค์ประกอบต่างๆของระบบทางด้านเครื่องจักรกลเกษตรให้ตรงตามข้อกำหนด 2.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าและวิวัฒนาการทางด้านเครื่องจักรกลเกษตรรวมทั้งการนำไปประยุกต์ 2.5 รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชำนาญทางด้านเครื่องจักรกลเกษตรอย่างต่อเนื่อง 2.6 มีความรู้แนวกว้างของสาขาวิชาเครื่ื่องจักรกลเกษตร เล็งเห้นการเปลี่ยนแปล และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ 2.7 มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือประยุกต์งานทางด้านเครื่องจักรกลเกษตรที่ใช้งานได้จริง 2.8 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตรกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอยางเป็นระบบ 3.2 สามารถสืบค้น ตีความและประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการอย่างสร้างสรรค์ 3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกัแการแก้ไขปัญหาทางด้านเครื่องจักรกลเกษตรไ้ด้อย่างเหมาะสม 4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 4.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่การแก้ปัยหาสถานการ์ต่างๆในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นำหรือบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน 4.3 สามารถใช้ความรุ้ในศาสตร์ม่ชี้นำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 4.4 มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานกลุ่ม 4.5 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 4.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องคุณสมบัติต้่งๆนี้สามารถวัดระหว่างทำกิจกรรมร่วมกัน 5.1 ทักษาะการใชเครื่อมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 5.2 สามารถแนะนำประเด้นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 5.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเหล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนออย่างเหมาะสม 5.4 สามารถใช้สารสนเทศละเทคโนโลยีสื่ออย่างเหมาะสม
1 FUNSC209 เคมีสำหรับงานจักรกลเกษตร
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.2 การเข้าชั้นเรียน การส่งรายงานตรงเวลา การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน การมีส่วนร่วมกิจกรรมใน/นอกชั้นเรียน ทุกสัปดาห์ 10%
2 2.1 , 2.2 , 2.4 ทดสอบระหว่างหน่วยเรียน / สอบกลางภาค / สอบปลายภาค / ผลงาน 9 และ 17 50%
3 3.1,3.4,4.5,5.1 สังเกตุ แบบทดสอบ สัมภาษณ์ ตลอดภาคการศึกษา 40 %
1. กฤษณา  ชุติมา.  2539.  หลักเคมีทั่วไป  เล่ม 1.  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  กรุงเทพฯ.
2 กฤษณา  ชุติมา.  2539.  หลักเคมีทั่วไป  เล่ม 2.  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  กรุงเทพฯ.
3. ทบวงมหาวิทยาลัย.  2533.  เคมีเล่ม 1.  อักษรเจริญทัศน์,  กรุงเทพฯ.
4. ทบวงมหาวิทยาลัย.  2533.  เคมีเล่ม 2.  อักษรเจริญทัศน์,  กรุงเทพฯ. 
5. นภดล  ไชยคำ.  2543.  เคมี เล่ม 1.  แมคกรอ-ฮิล,  กรุงเทพฯ. 
6. นภดล  ไชยคำ.  2543.  เคมี เล่ม 2.  แมคกรอ-ฮิล,  กรุงเทพฯ.
7. ประเสริฐ  ศรีไพโรจน์.  2545.  เคมีพื้นฐานเล่ม 1.  สุพีเรียพริ้นติ้งเฮาส์,  กรุงเทพฯ.
      8.    วิโรจน์  ปิยวัชรพันธุ์.  2541.  เคมีทั่วไป 1.  โอเดียนสโตร์,   กรุงเทพฯ.       9.    ลัดดา  มีศุข.  2545.  เคมีทั่วไป เล่ม 1 ฉบับรวบรัด.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  กรุงเทพฯ.      10.    สุนันทา  วิบูลย์จันทร์.  2545.  เคมี: วิชาแกนทางวิทยาศาสตร์.  เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า,  
ค้นคว้าจากเว็ปไซต์ ตารางธาตุ ตารางลอการิทึม
บทความและคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเคมีในด้านต่างๆ จากเว็บไซต์ต่างๆ  ตามความเหมาะสมของเหตุการณ์และความเป็น ปัจจุบัน
1.1  แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา  1.2  ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด  ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ผลการเรียนของนักศึกษา
แผนกวิชากำหนดให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา  มีการประชุมอาจารย์ในแผนกวิชาเพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
หลักสูตรมีคณะกรรมการประเมินการสอนทำหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  โดยการสุ่มประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนน ของรายวิชา 25% ของรายวิชาทั้งหมดในความรับผิดชอบของหลักสูตร ภายในรอบเวลาหลักสูตร
หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา เสนอต่อหลักสูตร เพื่อนำเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสำหรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป