การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในงานควบคุม

Using Package Software in Process Control

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในงานควบคุม
เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน เกี่ยวกับโปรแกรมกราฟิกสำหรับระบบควบคุม
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการสร้างโปรแกรมควบคุม การเขียนโปรแกรมคำนวณทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน การสื่อสารผ่านโปรโตคอลต่างๆ การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อินพุต-เอาต์พุตผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์ ประยุกต์ใช้ในงานประมวลผลภาพ การควบคุมหุ่นยนต์เคลื่อนที่ และการควบคุมกระบวนการในงานอุตสาหกรรม เช่น การควบคุมระดับ การควบคุมอัตราการไหล และการควบคุมความดัน
3
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.2 วิธีการสอน
1.3 วิธีการประเมินผล
สอบวัดความรู้
ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการสร้างโปรแกรมควบคุม การเขียนโปรแกรมคำนวณทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน การสื่อสารผ่านโปรโตคอลต่างๆ การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อินพุต-เอาต์พุตผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์ ประยุกต์ใช้ในงานประมวลผลภาพ การควบคุมหุ่นยนต์เคลื่อนที่ และการควบคุมกระบวนการในงานอุตสาหกรรม เช่น การควบคุมระดับ การควบคุมอัตราการไหล และการควบคุมความดัน
บรรยายประกอบกับวิดีทัศน์
สอบ และมอบหมายงาน
3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา
3.2 วิธีการสอน
3.3 วิธีการประเมินผล
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล