นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล

Digital Technology Innovation

1.เพื่อศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
2.เพื่อศึกษาประวัติและวิวัฒนาการของนวัตกรรมเทคโนโลยี นวัตกรรมเทคโนโลยีใน ชีวิตประจำวัน
3.เพื่อศึกษานวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการศึกษา นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านธุรกิจ นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านสังคมออนไลน์ นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านอื่นๆ
4.เพื่อศึกษาวิเคราะห์นวัตกรรมที่ประสบความส าเร็จหรือ ล้มเหลวในรอบทศวรรษ
5.เพื่อศึกษาแนวโน้มนวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งอนาคต
6.ปฏิบัติการ ค้นคว้าและอภิปรายนวัตกรรมเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีในเชิงลบ ผลกระทบจากนวัตกรรมทางเทคโนโลยี จริยธรรมในการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล ประวัติและวิวัฒนาการของนวัตกรรมเทคโนโลยี นวัตกรรมเทคโนโลยีใน ชีวิตประจ าวัน นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการศึกษา นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านธุรกิจ นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านสังคมออนไลน์ นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านอื่นๆ วิเคราะห์นวัตกรรมที่ประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวในรอบทศวรรษ แนวโน้มนวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งอนาคต ปฏิบัติการ ค้นคว้าและอภิปรายนวัตกรรมเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีในเชิงลบ ผลกระทบจากนวัตกรรมทางเทคโนโลยี จริยธรรมในการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี
3 ชม ทุกวันพุธ ในช่วงชั่วโมงกิจกรรม
ข้อ 1 (1) มีความรู้ความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
บรรยายและฝึกปฏิบัติ
สังเกตุ และการมอบหมายงาน
การสอบ
โครงงานประจำวิชา
ข้อ 2 (2) มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอื่นที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านการบัญชีโดยสามารถบูรณาการและนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
บรรยายและฝึกปฏิบัติ
สังเกตุ และการมอบหมายงาน
การสอบ
โครงงานประจำวิชา
ข้อ 2 (1) มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการ
บรรยายและฝึกปฏิบัติ
สังเกตุ และการมอบหมายงาน
การสอบ
โครงงานประจำวิชา
ข้อ 3 (1) สามารถสืบค้นข้อมูล ประมวลข้อมูล และแนวคิดต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการระบุและวิเคราะห์ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ด้วยตนเอง
บรรยายและฝึกปฏิบัติ
สังเกตุ และการมอบหมายงาน
การสอบ
โครงงานประจำวิชา
ข้อ 5 (3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ        แก้ไข  ลบ ข้อ 4 (1) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
บรรยายและฝึกปฏิบัติ
สังเกตุ และการมอบหมายงาน
การสอบ
โครงงานประจำวิชา
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรม จริยธรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ข้อ 1 (1) มีความรู้ความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ ข้อ 2 (2) มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอื่นที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านการบัญชีโดยสามารถบูรณาการและนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ข้อ 2 (1) มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการ ข้อ 3 (1) สามารถสืบค้นข้อมูล ประมวลข้อมูล และแนวคิดต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการระบุและวิเคราะห์ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ด้วยตนเอง ข้อ 5 (3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ ข้อ 4 (1) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
1 BBAIS308 นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรมและจริยธรรม สังเกตุ และการมอบหมายงาน 1-17 10%
2 ความรู้ สังเกตุ และการมอบหมายงาน การสอบภลางภาค การสอบปลายภาค โครงงานประจำวิชา 1-17 40%
3 ปัญญา สังเกตุ และการมอบหมายงาน การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค โครงงาน 1-17 30%
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ สังเกตุ และการมอบหมายงาน 1-17 10%
5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สังเกตุ และการมอบหมายงาน 1-17 10%
สื่อดิจิทัลเและเทคโนโลยีสารสนเทศ. รศ.ดร.ยศระวี วายทองคำและคณะ พิมพ์ครั้งที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา. อ.ดร.ธนารักษ์ สารเถื่อนแก้ว. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การเอาต์ซอร์สเทคโนโลยีสารสนเทศ.รศ.ดร.ยศระวี วายทองคำและคณะ พิมพ์ครั้งที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง