เทคโนโลยีทางการเงิน

Financial Technology

1.เพื่อศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ อุตสาหกรรมการให้บริการทางการเงิน
2.เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับ การให้บริการและการท าธุรกรรมทางการเงิน การจ่ายช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
3.เพื่อศึกษาเทคโนโลยีบล็อกเชน เงินตราดิจิทัล การให้กู้ยืมเงินและการระดมทุนทางเลือกใหม่ การให้บริการให้ค าปรึกษาทางการเงินด้วยระบบหุ่นยนต์
4.เพื่อศึกษาประโยชน์ โอกาสและความ เสี่ยงของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการเงินส าหรับผู้ประกอบการรายใหม่และ ธุรกิจ
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ อุตสาหกรรมการให้บริการทางการเงิน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับ การให้บริการและการท าธุรกรรมทางการเงิน การจ่ายช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีบล็อกเชน เงินตราดิจิทัล การให้กู้ยืมเงินและการระดมทุนทางเลือกใหม่ การให้บริการให้ค าปรึกษาทางการเงินด้วยระบบหุ่นยนต์ ประโยชน์ โอกาสและความ เสี่ยงของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการเงินส าหรับผู้ประกอบการรายใหม่และ ธุรกิจ
วันพุธ 3 ชม/สัปดาห์ ในช่วงกิจกรรมนักศึกษา
มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอื่นที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านการบัญชีโดยสามารถบูรณาการและนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
บรรยายและปฏิบัติ
สังเกตุ และการมอบหมายงาน
มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม
บรรยายและปฏิบัติ
สังเกตุ และการมอบหมายงาน
สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้และด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน ใช้ทักษะทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
บรรยายและปฏิบัติ
สังเกตุ และการมอบหมายงาน
สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
บรรยายและปฏิบัติ
สังเกตุ และการมอบหมายงาน
มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอื่นที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านการบัญชีโดยสามารถบูรณาการและนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
บรรยายและปฏิบัติ
สังเกตุ และการมอบหมายงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรม จริยธรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ข้อ 2 (2) มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอื่นที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านการบัญชีโดยสามารถบูรณาการและนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ข้อ 1 (2) มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม ข้อ 3 (2) สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้และด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน ใช้ทักษะทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ ข้อ 4 (1) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อ 2 (2) มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอื่นที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านการบัญชีโดยสามารถบูรณาการและนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
1 BBAIS303 เทคโนโลยีทางการเงิน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรมจริยธรรม สังเกตุและการมอบหมายงาน 1-17 10%
2 ความรู้ สังเกตุ และการมอบหมายงาน การสอบภลางภาค การสอบปลายภาค โครงงาน 1-17 40%
3 ทักษะทางปัญญา สังเกตุ และการมอบหมายงาน การสอบ การนำเสนอ 1-17 30%
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ การสังเกตุ และการมอบหมายงาน 1-17 10%
5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสังเกตุ และการมอบหมายงาน 1-17 10%