ศิลปนิพนธ์สิ่งทอและเครื่องประดับ

Textile and Jewelry Thesis

1. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะเกี่ยวกับการเขียนและเสนอหัวข้อศิลปนิพนธ์ด้านสิ่งทอและเครื่องประดับ 
2. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะเกี่ยวกับกระบวนการวางแผน การศึกษาค้นคว้าเพื่อหาประเด็นปัญหา การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอและการจัดทำรายงานศิลปนิพนธ์สิ่งทอและเครื่องประดับ
3. เพื่อให้นักศึกษาได้มีการเผยแพร่ผลงานศิลปนิพนธ์สิ่งทอและเครื่องประดับสู่สาธารณชน
ไม่มี
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนและเสนอหัวข้อศิลปนิพนธ์ด้านสิ่งทอและเครื่องประดับ กระบวนการวางแผนศิลปนิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าเพื่อหาประเด็นปัญหา การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอศิลปนิพนธ์ การรายงานศิลปนิพนธ์ รวมถึงการเผยแพร่ผลงานศิลปนิพนธ์สิ่งทอและเครื่องประดับ
Practice writing and presenting the thesis of textile and jewelry topic, thesis planning process, the problems and issues researching, analyzing and synthetic, thesis presentation, publishing of textile and jewelry porfolio.
1.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
1.1.1  ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.1.2  มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น
1.1.3  มีจิตอาสา จิตสำนึกสาธารณะ
สอดแทรกเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ความมีวินัย ความรับผิดชอบ การยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น และการมีจิตสำนึกสาธารณะ
ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรม
2.1.1  รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรมและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
2.1.2  มีความสามารถในการค้นคว้าแก้ปัญหา และพัฒนาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์อย่างเป็นระบบ
2.1.3  มีความรู้ในทางศิลปะที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคม ภูมิปัญญา และวัฒนธรรม
ใช้การเรียนการสอนโดยเน้นการนำความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานศิลปนิพนธ์สิ่งทอและเครื่องประดับ 
ประเมินผลจากแผนการดำเนินงานศิลปนิพนธ์ที่นำเสนอและผลงานที่ปฏิบัติ
3.1.1  สามารถค้นคว้า รวบรวมและประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างมีวิจารณญาณ
3.1.2  สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเสนอแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
3.1.3  สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพได้
มอบหมายให้นักศึกษาจัดทำศิลปนิพนธ์สิ่งทอและเครื่องประดับ
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน การปฏิบัติงานของนักศึกษา และการนำเสนองาน
4.1.1  มีภาวะผู้นำเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
4.1.2  มีความรับผิดชอบต่องานของตนเองและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สอดแทรกเรื่องภาวะผู้นำ การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ความรับผิดชอบและการทำงานร่วมกับผู้อื่น การให้นักศึกษาแบ่งหน้าที่ในการปฏิบัติงานเพื่อการนำเสนอผลงาน โดยหมุนเวียนการทำหน้าที่ผู้นำและผู้ตาม การประสานงานกับบุคคลภายนอก
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกในการนำเสนองาน พฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรม
5.1.1 สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียนในการสื่อสารโดยทั่วไป ตลอดจนใช้วิธีการสื่อสารทางศิลปกรรมและนำเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.1.2 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานหรือการนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.1.3 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงตัวเลขหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับงานศิลปกรรม
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักศึกษาวิเคราะห์และนำเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอ
ประเมินจากการนำเสนองาน การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
6.1.1 มีทักษะในการทำตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ
6.1.2 มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง
6.1.3 มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน
 
ใช้วิธีการสอนด้วยการดำเนินงานศิลปนิพนธ์สิ่งทอและเครื่องประดับ การสร้างสรรค์ผลงานตามแนวทางของการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง
ประเมินจากการปฏิบัติงานและผลงานจริง
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2.ด้านความรู้ 3.ด้านทักษะทางปัญญา 4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 BAATJ119 ศิลปนิพนธ์สิ่งทอและเครื่องประดับ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ความซื่อสัตย์สุจริต ความมีวินัย ความรับผิดชอบ การยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น และการมีจิตสำนึกสาธารณะ การสังเกตพฤติกรรม 1-17 10
2 2.1.1  รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรมและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 2.1.2  มีความสามารถในการค้นคว้าแก้ปัญหา และพัฒนาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์อย่างเป็นระบบ 2.1.3  มีความรู้ในทางศิลปะที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคม ภูมิปัญญา และวัฒนธรรม ประเมินจากผลงานศิลปนิพนธ์สิ่งทอและเครื่องประดับ 1-17 20
3 3.1.1  สามารถค้นคว้า รวบรวมและประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างมีวิจารณญาณ 3.1.2  สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเสนอแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 3.1.3  สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพได้ ประเมินจากผลงานศิลปนิพนธ์ 1-17 20
4 4.1.1  มีภาวะผู้นำเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 4.1.2  มีความรับผิดชอบต่องานของตนเองและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ การนำเสนอผลงานศิลปนิพนธ์สิ่งทอและเครื่องประดับ 3,9,16 20
5 5.1.1 สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียนในการสื่อสารโดยทั่วไป ตลอดจนใช้วิธีการสื่อสารทางศิลปกรรมและนำเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5.1.2 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานหรือการนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5.1.3 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงตัวเลขหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับงานศิลปกรรม การนำเสนอผลงานศิลปนิพนธ์สิ่งทอและเครื่องประดับ 3,9,16 10
6 6.1.1 มีทักษะในการทำตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ 6.1.2 มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง 6.1.3 มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน ผลงานศิลปนิพนธ์สิ่งทอและเครื่องประดับ 1-17 20