พื้นฐานการทำแผนที่จากอากาศยานไร้คนขับในงานเหมืองแร่

UAV Photogrammetry in Mining

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล