ธรณีวิทยาทั่วไป

General Geology

2.1. รู้ความหมายธรณีวิทยาและลักษณะและการกาเนิดของโลก
2.2. เข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก
2.3. สามารถแปลความหมายโครงสร้างทางธรณีวิทยาได้
2.4. เข้าใจภูมิสัณฐานของเปลือกโลก
2.5. เข้าใจหลักการทาแผนที่ธรณีวิทยา
2.6. เข้าใจการสารวจทางธรณีวิทยา
2.7. สามารถตรวจสอบชนิดแร่และหิน
2.8. สามารถจัดทารูปด้านตัดของภูมิประเทศและรูปด้านตัดทางธรณีวิทยาได้
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติที่เกี่ยวกับขอบเขต และความหมายของธรณีวิทยา จักรวาลและโลก ภูมิสัณฐานของเปลือกโลก เข้าใจกระบวนการทางธรณีบนเปลือกโลก การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเปลือกโลก โครงสร้างของหิน รวมไปถึงมีความเข้าใจด้านการใช้แผนที่ธรณีวิทยาและภาพตัดขวาง เทคนิคในการจัดทาแผนที่ทางธรณีวิทยา การเก็บตัวอย่างภาคสนาม การหยั่งธรณี และการเจาะแท่งหิน การจัดเตรียมแผนที่และการจัดทำรายงานสำรวจ
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับขอบเขต และความหมายของธรณีวิทยา จักรวาลและโลก ภูมิสัณฐานของเปลือกโลก และกระบวนการทางธรณีบนเปลือกโลก การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเปลือกโลก โครงสร้างของหิน แผนที่ธรณีวิทยาและภาพตัดขวาง เทคนิคในการจัดทาแผนที่ทางธรณีวิทยา การเก็บตัวอย่างภาคสนาม การหยั่งธรณี และการเจาะแท่งหิน การจัดเตรียมแผนที่และการจัดทำรายงานสำรวจ
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
 
 
1.1.1. เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย   ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม  จริยธรรม   เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.1.2. มีวินัย ตรงต่อเวลา   รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม    เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.1.3. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ     สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น   รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.1.4. สามารถวิเคราะห์ และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล  องค์กร  สังคมและสิ่งแวดล้อม
1.1.5. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ   รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
1.2.1. บรรยายพร้อมยกประเด็นตัวอย่างเกี่ยวกับจริยธรรม ความรับผิดชอบในการประกอบวิชาชีพด้านเหมืองแร่และธรณี การนำเอาวิชาชีพไปใช้อย่างซื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช้ วิชาชีพในการแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง โดยไม่คำนึงถึงสังคมและผู้ประกอบการที่อาจจะได้รับความเสียหายได้
1.2.2. ให้มีการอภิปรายแสดงความเห็น ความรับผิดชอบต่อสังคม
1.2.3. ให้นักศึกษาค้นคว้าปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ในการใช้วิชาชีพและนำมาเสนออภิปรายกลุ่ม
1.2.4. ให้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการประกอบวิชาชีพและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
1.3.1   ประเมินผลการนำเสนออภิปรายตามที่มอบหมาย
1.3.2   ประเมินผลพฤติกรรมความรับผิดชอบ ในการรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
1.3.3   ประเมินผลจากการตรงเวลา วินัย การปฏิบัติตนตามกฏระเบียบของสถาบันฯ
1.3.4   ประเมินการทุจริตในการสอบ
2.1.1. มีความรู้และความเข้าใจพื้นฐานของธรณีวิทยา การนำไปใช้ประโยชน์ และมีทักษะในการปฏิบัติได้จริงในภาคสนาม
2.1.2. สามารถนำความรู้ด้านธรณีวิทยาไปใช้ในกิจกรรมการเหมืองแร่ และยังช่วยในการผลิตแร่และหินได้อย่างดี
2.1.3. สามารถนำความรู้เกี่ยวกับธรณีวิทยา ในการออกสำรวจหาแร่เพื่อการทำเหมือง  และการวิเคราะห์ประเมินแหล่งแร่จากหลักการทางธรณีวิทยาได้
2.1.4. สามารถนำความรู้เกี่ยวกับธรณีวิทยา ช่วยในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในประเมินแหล่งแร่ และโครงสร้างการวางตัวของสายแร่ การประเมินคุณภาพแร่ ตลอดจนการนำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.2.1. บรรยายพร้อมยกตัวอย่างเกี่ยวกับพื้นฐานธรณีวิทยา มีการยกตัวอย่างจริงของแร่และหินชนิดต่างๆที่มีคามสำคัญทางด้านธรณีวิทยา มาประกอบการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติให้เข้าความเข้าใจและทักษะ
2.2.2.   มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับธรณีวิทยา หรืองานวิชาชีพด้านธรณีวิทยาและการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านธรณีวิทยาในงานเหมืองแร่
2.2.3. ให้นักศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับธรณีวิทยา และประโยชน์และปัญหาด้านธรณีวิทยาในปัจจุบัน
2.2.4  ให้โจทย์ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับธรณีวิทยา ทั้งด้านทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติ
2.3.1. ทดสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค
2.3.2   ประเมินจากการตอบโจทย์ปัญหาที่มอบหมายให้
2.3.3  ประเมินจากการอภิปรายแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาต่างๆ
2.3.4  ประเมินจากผลการค้นคว้าข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับเนื้อหาในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
3.1.1  มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดีและรอบคอบในการตัดสินใจปัญหาด้านธรณีวิทยากับอุตสาหกรรมเหมืองแร่
3.1.2  สามารถรวบรวมศึกษาวิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเกี่ยวกับงานด้านธรณีวิทยาที่เกี่ยวข้องกับกิจการเหมืองแร่
3.1.3  สามารถใช้องค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาได้อย่างเหมาะสม  ในการนำมาใช้ในงานด้านเหมืองแร่  เพื่อลดการเกิดปัญหาและป้องกันการเกิดข้อขัดข้องและอุปสรรคในการงานกิจการเหมืองแร่
3.2.1   มอบหมายให้ค้นคว้าเกี่ยวกับพื้นฐานด้านธรณีวิทยา ศึกษาของโลกและจักรวาล แร่ หิน ดิน และกระบวนการทางธรณีวิทยาต่างๆ
3.2.2   ให้อภิปรายเสนอประเด็นทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้านธรณีวิทยา และการปฏิบัติงานด้านธรณีวิทยาในภาคสนาม
3.2.3   ให้วิเคราะห์กรณีศึกษาต่างๆ เกี่ยวกับธรณีวิทยา
3.3.1   สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน  โดยมีการวิเคราะห์ปัญหา รวบรวมข้อมูล และใช้วิจารณญาณในการหาสาเหตุและการแก้ไขปัญหา
3.3.2   ประเมินจากการอภิปรายและนำเสนอกรณีศึกษา
3.3.3   ประเมินจากการตอบโจทย์ปัญหา
4.1.1   รู้จักบทบาทหน้าที่ และมีความรับผิดชอบงานที่มอบหมาย สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้นำและผู้ตาม
4.1.2   สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองและสอดคล้องกับวิชาชีพ
4.1.3   สามารถริเริ่มแสดงการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
4.2.1   มอบหมายงานและค้นคว้ารายกลุ่มและรายบุคคล
4.2.2   ให้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
4.2.3   มอบหมายโจทย์ปัญหาของบทเรียน
4.3.1   ประเมินจากรายงานที่นำมาเสนอทั้งรายบุคคลและกลุ่ม
4.3.2  ประเมินจากการอภิปรายแสดงความคิดเห็น
4.3.3   ประเมินจากความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเพื่อน  
5.1.1   มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียนและการสื่อความหมาย
5.1.2   สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม
5.2.1   มอบหมายงานให้ค้นคว้ากรณีศึกษาจากเว็บไซต์
5.2.2   นำเสนอกรณีศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
5.3.1   ประเมินจากการเสนอกรณีศึกษาจากการค้นคว้า
5.3.2   ประเมินจากรายงานข้อมูลที่ได้จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
6.1.1   มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.1.2  มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
6.2.1   อธิบายและสาธิตการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และวิธีการให้เข้าใจและปฏิบัติถูกต้องตามหลักวิชาการ
6.2.2   มอบหมายให้ลงมือปฏิบัติทดลองตามกำหนดเวลา โดยมิให้เกิดปัญหากับอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ที่นำมาใช้ในการปฏิบัติ และทดลอง
6.2.3  ให้มีการรับผิดชอบอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ที่นำมาใช้ในการปฏิบัติ และทดลอง
6.2.4  ให้มีการแบ่งกลุ่มในการปฏิบัติงาน มีการแบ่งความรับผิดชอบกัน
6.3.1   สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบในเรื่องเวลา  วิธีการ และผลงานที่ได้รับ  การทำงานร่วมกัน
6.3.2   สอบปฏิบัติย่อยในแต่ละเรื่องที่ได้ฝึกปฏิบัติ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
- กิจการ พรหมมา, 2555, ธรณีวิทยาสาหรับวิศวกร, สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.
- ธงชัย พึ่งรัศมี, 2531, ธรณีวิทยาทั่วไป, โอเดียนสโตร์, กรุงเทพฯ.
- ทวีศักดิ์ ระมิงวงศ์, 2525, ธรณีวิทยาสาหรับวิศวกร, ภาควิชาธรณีวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- กองเศรษฐกิจและเผยแพร่, 2526, แร่, กรมทรัพยากรธรณี, กรุงเทพฯ.
- สุจิตร พิตรากูล, 2528, แหล่งแร่และแร่ในอุตสาหกรรม, ภาควิชาธรณีวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- ธีรพงศ์ ธนสุทธิพิทักษ์, 2528, การทาเหมืองแร่, ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- Jensen, M.L. & Bateman, A.M., 1981, Economic mineral deposits III Ed. John Wiley & Sons, New York.
- M.kuzavart and M.Bohmer, 1986, Prospecting and Exploration of mineral deposits, John Wiley & Sons, New York, U.S.A.
- Flint, RF and Skinner, B.J., 1977, Physical Geology, John Wiley and Sons, New York.
- LJ Thomas, 1973, Introduction to Mining, Hick Smith and Sons, Sydney, U.S.A.
- Allison, I.S., 1974, Geology: The Science of a changing earth, 6th ed. : McGraw-Hill Book Co., New York.
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด  ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลัง
การออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ