สหกิจศึกษาในงานวิศวกรรมเหมืองแร่

Co-operative Education in Mining Engineering

หลักสูตรสหกิจศึกษามุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติปรัชญา มาตรฐานและการประกันคุณภาพ การดำเนินงานสหกิจศึกษาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพของสาขาวิชานั้น ๆ โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้อบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบหมั่นแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีรวมทั้งให้เป็น ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม
ปฏิบัติการฝึกงาน โดยนาความรู้จากสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการ ทางด้านวิศวกรรมเหมืองแร่อย่างมีระบบโดยมีวิศวกรที่ปรึกษา หรือผู้ชานาญการ ของสถานประกอบการจริงทาหน้าที่ควบคุมดูแลและนักศึกษาจะต้องมีโครงงานและหน้าที่รับผิดชอบที่แน่นอน
ปฏิบัติการฝึกงาน โดยนาความรู้จากสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการ ทางด้านวิศวกรรมเหมืองแร่อย่างมีระบบโดยมีวิศวกรที่ปรึกษา หรือผู้ชานาญการ ของสถานประกอบการจริงทาหน้าที่ควบคุมดูแลและนักศึกษาจะต้องมีโครงงานและหน้าที่รับผิดชอบที่แน่นอน ตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาปกติหรือไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องสามารถสรุปโครงการและหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อสถานประกอบการนั้นๆ อย่างเป็นรูปธรรม และมีการจัดทารายงานการปฏิบัติงาน มีการประเมินผลงานร่วมกัน จากทางสถานประกอบการและคณาจารย์เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์จริงก่อนสาเร็จการศึกษาหมายเหตุ : นักศึกษาต้องฝึกงาน ณ สถานประกอบการตลอดระยะเวลาการศึกษา 1 ภาคการศึกษาปกติ การวัดผลการศึกษา ให้การประเมิน วิชาระดับคะแนนเป็น
s (Satisfagtory) – พ.จ. (พอใจ)
u (Unsatisfactory) – ม.จ. (ไม่พอใจ)
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล