ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต

Sufficiency Economy and Wisdom of Living

1.  เพื่อให้เข้าใจหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9 
2.  เพื่อให้เข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
3.  เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่า เห็นความสำคัญ และร่วมส่งเสริม อนุรักษ์ ภูมิปัญญาไทย 
4.  เพื่อให้เข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
5.  เพื่อให้เข้าใจหลักธรรมาภิบาล และการนำไปใช้เพื่อบริหารองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการเตรียมความพร้อมในการนำความรู้ที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ทั้งนี้ควรมีการเปลี่ยนแปลงด้านเนื้อหาให้มีความทันสมัยอยู่ตลอด เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคม  เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา
ศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ หลักธรรมาภิบาล ภูมิปัญญา การคิดและการบริหารจัดการชีวิตอย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและกระแสสังคมโลก การบูรณาการวัฒนธรรมที่ หลากหลายสู่การดําเนินชีวิต การมีจิตสาธารณะและรักษาสิ่งแวดล้อม การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขบน พื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม และหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
ให้นักศึกษาติดต่อโดยตรง ติดต่อผ่านทาง e-mail  เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษานอกชั้นเรียน และสื่อสาร-นัดหมายงานต่างๆ  โดยเฉลี่ย 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
พัฒนาผู้เรียนเข้าใจถึงการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในระดับครอบครัว  ระดับชุมชน  และระดับรัฐ  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตน  บนพื้นฐานของทางสายกลางโดยคำนึงถึงความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว  ตลอดจนใช้ความรู้  ความรอบคอบ  และคุณธรรมประกอบการวางแผน  การตัดสินใจ  และการกระทำ  อีกทั้งเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงสภาพปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบัน  และทราบถึงวิธีการปรับตัวเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน  และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  
-  บรรยายพร้อมซักถามแนวคิดเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง  หลักเศรษฐกิจพอเพียง  การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง
-  อภิปรายกลุ่มเรื่องโครงการตามแนวพระราชดำริ
-  อภิปรายกลุ่มเรื่องหมู่บ้านพอเพียง  ชุมชนพอเพียง  โดยให้ผู้เรียนยกกรณีตัวอย่างหมู่บ้าน หรือชุมชนที่ประสบความสำเร็จในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้  โดยให้ผู้เรียนวิเคราะห์ความแตกต่างในชุมชนก่อนนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้  หมู่บ้าน หรือชุมชนเป็นอย่างไร  และหลังนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้แล้วหมู่บ้าน  หรือชุมชนเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร 
-  แบ่งกลุ่มลงพื้นที่จัดทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  และโครงการนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเผยแพร่ผลงานที่ได้ลงพื้นที่ศึกษารวมถึงการได้รับประสบการณ์และองค์ความรู้ในด้านต่างๆ
-  ดำเนินการทำการวิจัยในชั้นเรียน  และการวิจัยเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อนำมาปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
-  ใช้สื่อการสอน เช่น power-point, clip วีดีโอ, ภาพยนต์, โฆษณา, สารคดี และอื่น ๆ
-   การเข้าชั้นเรียน
-   ส่งงานตามที่กำหนด
-   การมีส่วนร่วมในกิจกรรมระหว่างเรียน
-   ประเมินผลจากการวิเคราะห์บุคคลต้นแบบพอเพียง  และการออม
-   ประเมินจากการนำเสนอและอภิปรายหน้าชั้นเรียน โดยใช้สื่อที่เหมาะสม เช่นโปรแกรม Power point  และอื่น ๆ
-  ประเมินจากคะแนนสอบกลางภาคและปลายภาค
-  มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
-  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
-  สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-  มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
-  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในระดับต่างๆ
-  ตระหนักและเห็นความสำคัญของการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และปรับใช้ให้เหมาะสมกับตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บรรยาย การทำงานกลุ่ม การนำเสนอหน้าชั้น การอภิปรายกลุ่ม การวิเคราะห์ โดยมอบหมายให้นักศึกษาต้องติดตามข่าว  สารคดี  เศรษฐกิจพอเพียงตามหัวข้อที่เรียน โดยมุ่งการสอนแบบเน้นนักศึกษาเป็นศูนย์กลางการเรียน (Student Center) และการเรียนโดยการแก้ปัญหา (Problem base Learning)
-  ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและ ทฤษฏี และการประยุกต์ใช้
-  ประเมินจากการนําเสนอผลการค้นคว้าข้อมูล  กรณีศึกษา หรือโจทย์จาก Problem based Learning
-  มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
-  มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
              การสอนวิชาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิตช่วยให้นักศึกษาสามารถดำรงชีวิตของตน บนพื้นฐานของทางสายกลางโดยคำนึงถึงความพอประมาณ  ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว  ตลอดจนใช้ความรู้  และคุณธรรม  เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการวางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อการคิดและตัดสินใจที่ดีและถูกต้อง สามารถอยู่รวมกับผู้อื่นในสังคมได้ และเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การบรรยายประกอบสื่อการสอน และการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
- ให้นักศึกษาทำงานกลุ่มแบ่งหน้าที่กันทำงานและนำเสนอผลงานโดยส่งรูปเล่มรายงานก่อนรายงาน 1 สัปดาห์ และนำเสนอรายงานในรูป Power point
- ให้นักศึกษาดูวิดีโอคลิป (VDO Clip) แล้วร่วมวิพากษ์วิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์
-  การทำงานเป็นทีมและการมีส่วนร่วมของนักศึกษา
-  รูปเล่มรายงาน ถูกต้องตามระบบการเขียนรายงาน เนื้อหาครบถ้วน            
-  สอบกลางภาคและการสอบปลายภาค
-  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาพัฒนาตนเองและช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
-  พัฒนาทักษะการพึ่งพาตนเอง การมีน้ำใจต่อผู้อื่นในสังคม และการเคารพสิทธิของผู้อื่น
-  พัฒนาทักษะความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม
-  พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม จรรยาวิชาชีพ ระเบียบวินัยในชีวิตและสังคม
-  จัดการสอนแบบกิจกรรมกลุ่ม
-  กำหนดปฏิทินเวลานำเสนอ
-  ผู้สอนและนักศึกษาช่วยกันเสริมเนื้อหาให้ครบถ้วน โดยใช้ power point ของผู้สอนสรุปเพื่อเพิ่มเนื้อหาให้ครอบคลุม 
-  ให้นักศึกษาช่วยกันประเมินตามแบบประเมินการนำเสนอ
-  ครูประเมินตามแบบการนำเสนอ
-  สังเกตจากความสนใจ ความตั้งใจและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน
-  แบบฝึกหัด
-  พัฒนาทักษะการใช้ Internet โดยการสืบค้นข้อมูลจาก Website
-  พัฒนาทักษะการเลือกรับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งสืบค้นต่าง ๆ โดยเฉพาะการใช้สื่อจาก Internet
-  ให้นักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเนื้อหาเพิ่มเติมจาก Website หรือสื่ออื่น ๆ เช่น CD, VCD, วีดิทัศน์, เทปเสียง  และสารคดี
-  การนำเสนอรายงานทุกครั้งให้ใช้ Computer และ Power point และ/หรือ VDO Clip
-  ดูจากการทำ Power point นำเสนอผลงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา
1 GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 การปฏิบัติการนวัตกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 1-15 10%
2 ศึกษาดูงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 1-15 10%
3 กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น 1-15 10%
4 บันทึกการออม (รายรับ-รายจ่าย) 1-16 10%
5 การเข้าเรียน/กิจกรรมในชั้นเรียน 1-16 10%
6 การสอบกลางภาค 9 25%
7 การสอบปลายภาค 17 25%
1.  หนังสือเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sufficiency  Economy for Sustainable Development)    เรียบเรียงโดย แผนกวิชาสังคมศาสตร์  สาขาศิลปศาสตร์  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
2.  สมุดบัญชีบันทึกเงินออมเพื่อพ่อหลวง
- หนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน. ก่อเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา. เศรษฐกิจพอเพียง. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ:อาร์ทลี่ย์  เพรส,  2550.
- พิพัฒน์ ยอดพฤติการณ์. เศรษฐกิจพอเพียง  หมายถึง  อะไร.  พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: วนิดาการพิมพ์, 2550.
- รงค์ ประพันธ์พงศ์. เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่.  พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊คส์, 2553.
- สมพร เทพสิทธา. การดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทของศาสนาและวัฒนธรรม. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: สมชาย การพิมพ์, 2550.
- สุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง. แนวทางปฏิบัติ 7 ขั้นสู่วิถี เศรษฐกิจพอเพียง จากแนวปฏิบัติสู่แนวคิดทางทฤษฎีของเศรษฐกิจพอเพียง. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: 2550.
-  เอกสารที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภูมิพลอดุลยเดช. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา. คำพ่อสอน : ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
กรุงเทพ, 2551.
- ทองทิพภา วิริยะพันธุ์. เศรษฐกิจพอเพียง : ความพอเพียงมวลรวมในประเทศ. พิมพ์ครั้งที่ 3.กรุงเทพฯ:G.P. CYBERPRINT  CO., LTD, 2550.
- เสรี พงศ์พิศ. เศรษฐกิจพอเพียง : (สำหรับวิทยากร). พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: เจริญวิทย์การพิมพ์, 2550.
* เว็บไซด์ที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมและเว็บไซด์อื่น ๆ
       - เศรษฐกิจพอเพียง (Online). แหล่งที่มา: http://longlivetheking.kpmax.com/
       - เศรษฐกิจพอเพียง (Online). แหล่งที่มา: http://www.doae.go.th/report/SE/
       - เศรษฐกิจพอเพียง (Online). แหล่งที่มา: http://www.chaipat.or.th/chaipat/content/porpeing/
porpeing.html
       - โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง (Online). แหล่งที่มา: http://www.sufficiencyeconomy.org/
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทําโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
     1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
     1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
     1.3 ข้อเสนอแนะผ่านโซเชียลมีเดียร์ (Social Media)  ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทําเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน มีกลยุทธ์ดังนี้
     2.1  สังเกตจากการมีส่วนร่วมในการเรียนในการอภิปรายรายกลุ่มใหญ่
     2.2 สังเกตจากการทำกิจกรรมในชั้นเรียน
     2.3  ประเมินจากผลการนำเสนอ
     2.4  ผลการสอบกลางภาคและปลายภาค
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
     3.1  สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
     3.2  แก้ไขเนื้อหาให้มีความทันสมัย ทันเหตุการณ์เสมอ ยกตัวอย่างกรณีศึกษาให้ทันสมัย
     3.3  ให้นักศึกษาเพิ่มเติมในสิ่งที่ต้องการเรียนรู
     3.4   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
     3.5  มีการนัดเวลาสอนเสริมในกรณีที่สอนไม่ทัน เนื่องจากมีกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชาได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
    4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ใช่อาจารย์ประจําหลักสูตร
     4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดย ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนความพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
     5.1 วิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดําเนินชีวิต ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
       5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ
       5.3 มีโครงการในรายวิชาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักศึกษาได้องค์ความร์จากการลงพื้นที่จริง และให้นักศึกษาเข้าไปมีส่วนในการพัฒนามหาวิทยาลัย รวมถึงพัฒนาชุมชนและสังคม