ศิลปนิพนธ์ออกแบบอุตสาหกรรม

Industrial Design Thesis

1.1  นักศึกษาปฏิบัติการรายวิชาศิลปนิพนธ์ต่อเนื่องจากการนำเสนอโครงการในรายวิชาการเตรียมศิลปนิพนธ์ออกแบบอุตสาหกรรมให้เสร็จสมบูรณ์โดยการควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อสอบรับการประเมินจากคณะกรรมการสอบศิลปนิพนธ์
1.2 นักศึกษานำผลงานศิลปนิพนธ์ที่ผ่านการสอบเสร็จแล้วไปจัดนิทรรศการในรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ
2.1 เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในการเขียนโครงการศิลปนิพนธ์
2.2 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
2.3 เพื่อให้นักศึกษามีแนวทางสร้างสรรค์งานออกแบบที่มีลักษณะเฉพาะตน
2.4 เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการสรุปผลงานการสร้างสรรค์งานออกแบบในส่วนเอกสาร
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับศิลปนิพนธ์รายบุคคลตามกระบวนการที่วางแผน เขียนรายงานเป็นรูปเล่ม นำเสนอผลงานศิลปนิพนธ์ และจัดแสดงผลงาน
 -   อาจารย์ประจำรายวิชา แจ้งให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับห้องทำงาน  ตารางสอนเวลาว่างในแต่ละสัปดาห์
 -   อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
-    ปรึกษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผู้สอน ห้อง Arch 211 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบอุตสาหกรรม
-    ปรึกษาผ่านเครือข่ายระบบสังคมออนไลน์ Line กลุ่ม ศิลปนิพนธ์ 
-    ปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์มือถือ 
1.1. 1 มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น
   1.2.1 บรรยายพร้อมยกตัวอย่างเกี่ยวกับประเด็นทางคุณธรรม และ จริยธรรม
   1.2.2 อาจารย์ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี Role Mode
   1.2.3 สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับด้านคุณธรรม จริยธรรมเกี่ยวกับวิชาชีพในการครองตนและการศึกษาระหว่างสอน
   1.2.4 สอดแทรกประสบการณ์ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพและผลกระทบของการละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญาที่อาจเกิดขึ้นโดยนักออกแบบที่ไร้จรรยาบรรณ
   1.3.1   พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
   1.3.2   พฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียนและกิจกรรมที่สาขาฯจัดขึ้น
   1.3.3   สังเกตพฤติกรรมการทำงานเดี่ยวและกลุ่ม ร่วมกัน การแก้ปัญหา การเสียสละการบริหารจัดการงานส่วนรวม
2.1.1  มีความรู้ในทางศิลปะที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรม
2.2.1  นักศึกษาปฏิบัติการศิลปนิพนธ์ในหัวข้อเรื่องที่ตนเองสนใจ
          - Multifunction Furniture/Health Furniture/Culture Furniture/Eco Furniture/Universal Design
โดยศึกษาค้นคว้าข้อมูลในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาบูรณาการองค์และนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประกอบการออกแบบผลิตภัณฑ์และสรุปเป็นภาคเอกสาร
 
2.3.1. สอบหัวข้อ และสอบความก้าวหน้าของงานเป็นระยะ
2.3.2  ประเมินผลงานจากงานส่วนบุคคล
3.1.1 สามารถวิเคราะห์  สังเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
3.2.1 วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาจากหลักการออกแบบ
3.2.2 นักศึกษาสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ทางด้านการออกแบบพร้อมนำเสนอผลงานโดยการสอบศิลปนิพนธ์กับคณะกรรมการพร้อมตอบข้อซักถาม
3.3.1 ประเมินผลจากผลงานสอบศิลปนิพนธ์เป็นรายบุคคล
4.1.1 มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
4.2.1 ใช้วิธีการสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ การใช้ระบบการทำงานเป็นทีม การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบการทำงานเป็นกลุ่ม เพื่อให้นักศึกษาได้ทำงานกับผู้อื่น และรายงานรายบุคคล เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการปฏิบัติการสร้างสรรค์ในรายวิชาศิลปนิพนธ์ออกแบบอุตสาหกรรม
4.2.2   กำหนดหน้าที่รับผิดชอบของนักศึกษาแต่ละคนให้ชัดเจน 
4.3.1 การประเมินผลของชิ้นงานหรือชุดผลงานสร้างสรรค์รายบุคคล และการทำงานเป็นทีมในการจัดสภาพแวดล้อมของสถานที่ ในห้องทำงานส่วนรวม
4.3.2 ประเมินจากการจัดนำเสนอ แสดงผลงานศิลปนิพนธ์
5.1.1  สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียนในการสื่อสารโดยทั่วไป ตลอดจนใช้วิธีการสื่อสารทางศิลปกรรม และนำเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.1.2.     มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงตัวเลข หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับงานศิลปกรรม
5.2.1 ให้นักศึกษาใช้ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการค้นคว้าข้อมูล และการนำเสนอความก้าวหน้า และการนำเสนอการสอบศิลปนิพนธ์ขั้นสุดท้าย
5.2.2. ใช้วิธีการสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์ การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวกับของกับการออกแบบ
6.1.1 สามารถใช้ทักษะปฏิบัติทางศิลปกรรมศาสตร์ในการสร้างสรรค์ผลงานตนเอง
6.2.1 ให้นักศึกษาปฏิบัติการค้นคว้าการทำศิลปนิพนธ์ในหัวข้อที่ตนเองสนใจและออกแบบสรุปเป็นเอกสารพร้อมชิ้นงานจริงเพื่อสอบโครงการศิลปนิพนธ์กับคณะกรรมการ
6.3.1 ประเมินผลงานงานการทำโครงการศิลปนิพนธ์และการสอบกับคณะกรรมการสอบ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2..ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1. 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1
1 BAAID124 ศิลปนิพนธ์ออกแบบอุตสาหกรรม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล