หัวข้อพิเศษเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา

Special Topics in Civil Engineering

ความหมายและบทบาทของวิศวกรรมโยธาในสังคมและเศรษฐกิจ ขั้นตอนการวางแผนและออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน สะพาน และอาคาร ความหมายและสิ่งที่ต้องพิจารณาในการพัฒนาที่ยั่งยืนในโครงการวิศวกรรมโยธา การวิเคราะห์และการประเมินผลกระทบของโครงการต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การจัดการและประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การใช้น้ำและพลังงาน การนำเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้ในโครงการ ขั้นตอนการวางแผนโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม การวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง และการวางแผนเพื่อลดความเสี่ยง การพัฒนาโครงสร้างทางธุรกิจที่สามารถทนทานต่อการเปลี่ยนแปลง การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมการเรียนรู้และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
2
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล