ภูมิอากาศพืชและการจัดการน้ำ

Plant Climate and Water Management

เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษามีสมรรถนะที่ต้องการในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1.1 มีความรู้และทักษะปฏิบัติเกี่ยวกับภูมิอากาศพืชและการจัดการน้ำเพื่อการผลิตพืช
1.2 สามารถนำความรู้และทักษะด้านภูมิอากาศพืชและการจัดการน้ำไปประยุกต์ใช้ในการผลิตพืชได้
1.3 สามารถออกแบบและวางแผนการชลประทานในการผลิตพืชได้
1.4 มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.5 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีจิตสำนึกสาธารณะ และตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภูมิอากาศพืชและการจัดการน้ำ อันเป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการนำความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิอากาศพืชและการจัดการน้ำไปใช้ในการผลิตพืช จึงได้มีการปรับปรุงรายวิชาโดยมีการนำเอาผลงานวิจัยใหม่ๆ มาเพิ่มเติมในเนื้อหาของรายวิชา ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับการพัฒนาด้านการผลิตพืช
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับภูมิอากาศ และน้ำในการผลิตพืช ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิอากาศ ดิน น้ำและพืช ระบบชลประทานในการผลิตพืชและการประเมินประสิทธิภาพการใช้น้ำในการผลิตพืช
The study and practice of climate and water in crops production, the relationship between climate, soil, water and plants, irrigation systems and evaluation of water application efficiency in crops production.
นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ผู้สอนเพื่อขอคำปรึกษาและแนะนำได้ทุกวัน เวลา 15.00 - 16.30 น. ณ ห้องพักอาจารย์ หรือเวลาอื่น ๆ ที่พบอาจารย์อยู่ในห้องพักอาจารย์
1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม
š 1.2 มีจรรยาบรรณ
1.ทำการสอนแบบบรรยาย โดย
- สอดแทรกหรือยกตัวอย่างประกอบในขณะที่สอนเนื้อหา โดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม การรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
-กำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ เช่น ให้เข้าห้องเรียนตรงเวลาและเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ
ใช้วิธีการสังเกต จากพฤติกรรม
- การเข้าเรียนตรงเวลา
- การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่อาจารย์ผู้สอนกำหนด
- ไม่ทุจริตในการสอบ
- การส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามเวลาที่กำหน
˜2.1 มีความรู้ในสาขาวิชาชีพ
˜2.2 มีความรอบรู้
1. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)
- มอบหมายนักศึกษาไปค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภูมิอากาศ ดิน น้ำ และพืช; ระบบชลประทานและการออกแบบ
และจัดทำเป็นรายงานตลอดจนนำเสนอรายงานในชั้นเรียน
2. การสอนแบบบรรยาย
3. การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
4. การสอนในห้องปฏิบัติการ
1. การนำเสนองาน
- ประเมินผลจากรายงานที่ได้รับมอบหมาย
2. การทดสอบ
- โดยทำการทดสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค
3. สังเกตการณ์มีส่วนร่วมในชั้นเรียนในการตอบคำถาม
4. การปฏิบัติการตามบทปฏิบัติการ
5. การรายงานผลการปฏิบัติการ
š 3.1 สามารถคิดวิเคราะห์งานอย่างเป็นระบบ
˜ 3.2 สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์
š 3.3 ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้
1. การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)
- การออกแบบระบบชลประทาน
1. ประเมินจากผลงานการออกแบบระบบชลประทาน
˜ 4.1 ภาวะผู้นำ
š 4.2 มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ
1. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)
- มอบหมายนักศึกษาไปค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภูมิอากาศ ดิน น้ำ และพืช; ระบบชลประทานและการออกแบบ
และจัดทำเป็นรายงานตลอดจนนำเสนอรายงานในชั้นเรียนเป็นกลุ่ม
2. การสอนในห้องปฏิบัติการ โดยสอนภาคปฏิบัติและมอบหมายให้นักศึกษาปฏิบัติตามบทปฏิบัติการเป็นกลุ่มและจัดทำรายงาน
1.รายงานการค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภูมิอากาศ ดิน น้ำ และพืช; ระบบชลประทานและการออกแบบ
5.1 มีทักษะการสื่อสาร
˜ 5.2 มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)
- การออกแบบระบบชลประทาน
2. แนะนำและสาธิตการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
3. การนำเสนองานด้วยวาจาและ PowerPoint
1. ประเมินจากผลงานการออกแบบระบบชลประทาน
2. การนำเสนองาน
6.1 มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการรวมถึงความสามารถในการทำงานเป็นกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ หรือการใช้เครื่องมือ การวิจัย เป็นทักษะทางปัญญา
1.งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง
2.การเขียนบันทึก
3. โครงการกลุ่ม
4.การนำเสนองาน
9. วัดหลากหลายตามเนื้อหาและกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน ผลการประเมินต้องสะท้อนให้เห็นความก้าวหน้าของผู้เรียน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ด้านทักษะ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1
1 BSCAG112 ภูมิอากาศพืชและการจัดการน้ำ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1  1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม  1.2 มีจรรยาบรรณ - การเข้าชั้นเรียน - การส่งรายงานตรงเวลา - การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่อาจารย์ผู้สอนกำหนด 1-17 10 %
2 2.1 มีความรู้ในสาขาวิชาชีพ 2.2 มีความรอบรู้ 1. การทดสอบ - โดยทำการทดสอบย่อย - สอบกลางภาค และสอบปลายภาค 2. สังเกตการณ์มีส่วนร่วมในชั้นเรียนในการตอบคำถาม 3. การปฏิบัติการตามบทปฏิบัติการและรายงาน 2, 6, 11, 14 9, 18 ทุกสัปดาห์ ทุกสัปดาห์ 10% 30% 10% 10%
3  3.1 สามารถคิดวิเคราะห์งานอย่างเป็นระบบ  3.2 สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์  3.3 ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้ 1. งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง - ประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์ของโครงงานพิเศษ 2.คุณภาพงานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง 3. รายงานและการนำเสนอผลการปฏิบัติการ 17 20%
4  4.1 ภาวะผู้นำ  4.2 มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ 1. งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง - ประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์ของโครงงานพิเศษ 2.คุณภาพงานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง 3. รายงานและการนำเสนอผลการปฏิบัติการ 17 5 %
5 5.1 มีทักษะการสื่อสาร  5.2 มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง - ประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์ของโครงงานพิเศษ 2.คุณภาพงานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง 3. รายงานและการนำเสนอผลการปฏิบัติการ 17 5%
พิชัย สุรพรไพบูลย์. 2561. เอกสารประกอบการสอนภูมิอากาศพืชและการจัดการน้ำ. สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, น่าน.
เกรียงศักดิ์ สุวรรณโพธิ์ศรี. 2527. การให้น้ำและการระบายน้ำ. ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพฯ. เจษฎา แก้วกัลยา. 2533. การวางแผนและออกแบบระบบชลประทานในระดับไร่นา. ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, นครปฐม. มัตติกา พนมธรนิจกุล. 2552. การจัดการดินและน้ำเพื่อระบบการเกษตรที่ยั่งยืน. ภาควิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่. วราวุธ วุฒิวณิชย์. 2536. การออกแบบการชลประทานบนผิวดิน. ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, นครปฐม. วราวุธ วุฒิวณิชย์. 2538. การออกแบบระบบชลประทานในระดับไร่นา. ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, นครปฐม. วิบูลย์ บุญยธโรกุล. 2524. หลักการชลประทาน. ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. อภิชาติ อนุกูลอำไพ วิบูลย์ บุญยธโรกุล วราวุธ วุฒิวณิชย์ โกวิทย์ ท้วมเสงี่ยม และ มนตรี ค้ำชู. 2524. คู่มือการชลประทานระดับไร่นา. ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย, ปทุมธานี.
บุญมา ป้านประดิษฐ์. 2546. หลักการชลประทาน. แหล่งข้อมูล : http://irre.ku.ac.th/v5/pdf/books/boonma/IrrThe.pdf. Allen, R.G., L.S. Pereira, D. Raes and M. Smith. 2006. FAO Irrigation and Drainage Paper No. 56 : Crop Evapotranspiration (guidelines for computing crop water requirements). . Available Source: https://www.kimberly.uidaho.edu/water/fao56/fao56.pdf Phocaides, A. 2007. HANDBOOK ON PRESSURIZED IRRIGATION TECHNIQUES. Available Source: http://www.fao.org/3/a-a1336e.pdf.
ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งด้านวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและห้องนอกเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยฯลฯ
ประเมินโดยสาขาวิชาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน หรือจากการสังเกตการสอนโดยอาจารย์ ในสาขาวิชา หรือ การสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา
สาขาวิชากำหนดให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิภาพของรายวิชา แล้วจัดทำรายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ.กำหนดเมื่อสอนจบภาคการศึกษา นอกจากนี้สาขาวิชากำหนดให้อาจารย์ผู้สอนเข้ารับการฝึกอบรมกลยุทธ์การสอนหรือการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และมีการประชุมอาจารย์ทั้งสาขาวิชาเพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
สาขาวิชามีคณะกรรมการประเมินการสอนทำหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา โดยการสุ่มประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนนของรายวิชา 60% ของรายวิชาทั้งหมดในความรับผิดชอบของสาขาวิชา ภายในรอบเวลาหลักสูตร
สาขาวิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดนพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของภาควิชา การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา เสนอต่อหัวหน้าสาขาวิชา เพื่อนำเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสำหรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป