การจัดการเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน

Economic and Technology Management for Community

ขอบเขต ความหมาย และความสําคัญของเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาการของ เศรษฐกิจในครัวเรือนในระบบเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น เศรษฐกิจพอเพียงตาม แนวคิดทฤษฎีใหม่ การจัดการเศรษฐกิจเพื่อการพึ่งตนเอง การเปลี่ยนแปลงทาง เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลอดจนเทคโนโลยีและปัจจัยอื่น ๆ มีผลกระทบต่อ ธุรกิจ โดยเน้นการศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ และการพัฒนา ระบบและวิธีการทํางานเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์การ ความอยู่รอดในการดําเนินธุรกิจ ความสามารถในการแข่งขัน และการบรรลุตาม วัตถุประสงค์ที่วางไว้
ขอบเขต ความหมาย และความสําคัญของเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาการของ เศรษฐกิจในครัวเรือนในระบบเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น เศรษฐกิจพอเพียงตาม แนวคิดทฤษฎีใหม่ การจัดการเศรษฐกิจเพื่อการพึ่งตนเอง การเปลี่ยนแปลงทาง เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลอดจนเทคโนโลยีและปัจจัยอื่น ๆ มีผลกระทบต่อ ธุรกิจ โดยเน้นการศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ และการพัฒนา ระบบและวิธีการทํางานเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์การ ความอยู่รอดในการดําเนินธุรกิจ ความสามารถในการแข่งขัน และการบรรลุตาม วัตถุประสงค์ที่วางไว้
2
1.1.1 มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎ ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.1.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง ตาม ลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.1.3 สามารถวิเคราะห์และประเมิน  ผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม
1.1.4 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพและมีความ
1.1.5 รับผิดชอบ ในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
1.2.1  อาจารย์ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง ให้ความสำคัญต่อการมีวินัย ตรงต่อเวลา และ อธิบายระเบียบการเข้าชั้นเรียน
1.2.2 จัดกิจกรรมโดยแบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่ม 3-5 คนกลุ่ม และให้นักศึกษาเปลี่ยนกันเป็นหัวหน้า
1.2.3 แนะนำให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการเคารพสิทธิผู้อื่นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมกลุ่ม
1.2.4 ยกตัวอย่างกรณีศึกษา ตัวอย่างที่ขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการประพฤติที่ผิดจรรยาบรรณในวิชาชีพ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น
1.2.5 อธิบายจรรยาบรรณในวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อหน้าที่
2.1.1  มีความรู้และความเข้าใจทางสังคมและเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขาวิชาเ
2.1.3   สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.1.4   สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
2.1.5 สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้  แก้ไข
2.2.1 บรรยาย ยกตัวอย่างจากงานวิจัยของอาจารย์ผู้สอนและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงเข้าเนื้อหา ร่วมกับการสอนแบบสื่อสาร  สองทาง โดยเน้นให้นักศึกษาหาทางค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ รวมถึงการลงพื้นที่ในชุมชนเพื่อนำความรู้ที่ได้เรียนเข้าไปประยุกต์ปับสถานการณ์จริง
2.2.2 เพิ่มการสอนนอกห้องเรียน โดยศึกษาจากประสบการณ์จริงในเรื่องที่ต้องสร้างความเข้าใจ  แก้ไข
2.3.1  สอบข้อเขียน
2.3.2  รายงานการดูงานนอกสถานที่
2.3.3  งานที่มอบหมาย
2.3.4  ผลงานที่นำเสนอ
3.1.1   มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
3.1.2   สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
3.1.3  สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.1.4    มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้
3.1.5  สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง  เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
3.2.1  ค้นคว้า งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
3.2.2  ส่งเสริมการเรียนรู้จากปัญหา
3.2.3  ตั้งประเด็นคำถามเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาฝึกการบูรณาการความรู้
3.2.4  อธิบาย แนะแนวทางการวิเคราะห์ปัญหาทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งยกตัวอย่างประกอบ พร้อมทั้งมอบหมายโครงงาน
3.2.5  มอบหมายงานเพื่อการพัฒนาหรือต่อยอดองค์ความรู้
3.2.6  แนะนำวิธีการสืบค้นข้อมูล แหล่งข้อมูล กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดจิตสำนึกในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
3.3.1  นำเสนอหน้าชั้นเรียน
3.3.2  สังเกตการแสดงความคิดเห็น
3.3.3  ทดสอบ
3.3.4  ผลการดำเนินโครงการ
3.3.5  ผลงานที่มอบหมาย
3.3.6  ผลการสืบค้น
4.1.1  สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษา ต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
4.1.2  สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วน รวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
4.1.3  สามารถวางแผนและรับผิดชอบ ในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.1.4  รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำ และผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
4.1.5  มีจิตสำนึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม 
4.2.1  แนะนำทักษะ มารยาท วิธีการในการทำงาน และยกตัวอย่างการสื่อสารกับหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม
4.2.2  มอบหมายงานรายกลุ่มโดยให้หัวหน้ากลุ่มกำหนดความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคนอย่างชัดเจนและร่วมกันแสดงความคิดเห็น จากนั้นให้สรุปเป็นมติของกลุ่ม
4.2.3  มอบหมายงานกลุ่มและกำหนดการดำเนินการอย่างมีขั้นตอน ติดตามการดำเนินการ และให้มีการเปลี่ยนกลุ่มทำงานตามกิจกรรมที่มอบหมาย เพื่อให้นักศึกษาทำงานได้กับผู้อื่น โดยไม่ยึดติดกับเฉพาะเพื่อนที่ใกล้ชิด
4.2.4  และยกตัวอย่างสถานการณ์ที่มีการใช้ความรู้ในการช่วยเหลือสังคมอย่างเหมาะสม มอบหมายงาน
4.2.5  อธิบายพื้นฐานความปลอดภัยและกระตุ้นให้นักศึกษาตระหนักถึงหน้าที่ความรับ ผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม
4.3.1  สังเกตและประเมินพฤติกรรมนักศึกษา
4.3.2  ให้นักศึกษาประเมินสมาชิกในกลุ่ม ทั้งด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและด้านความรับผิดชอบ
4.3.3  ผลจากการติดตามการดำเนินการ และการประเมินความรับผิดชอบจากรายงานกลุ่มของนักศึกษา
4.3.4  ผลการทำงาน
4.3.5  ทดสอบย่อย
4.3.6  สังเกตและสอบถามถึงจิตสำนึกของนักศึกษา
5.1.1  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
5.1.2  มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
5.1.3  สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5.1.4   มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์
5.1.5   สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
5.2.1 แนะนำและมอบหมายงานที่นักศึกษาต้องค้นคว้าและฝึกฝนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
5.2.2  แนะนำการสืบค้น มอบหมายงานเพื่อการวิเคราะห์
5.2.3  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหา
5.2.4  แนะนำวิธีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและที่มีประสิทธิภาพกับงาน
5.2.5  มอบหมายงาน
5.2.6  ส่งเสริมการค้นคว้า และเรียบเรียงข้อมูล และนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจอย่างถูกต้อง
 
5.3.1  สังเกตและประเมินจากผลงาน
5.3.2  ทดสอบย่อย
5.3.3  ผลงานที่มอบหมาย
6.1.1 มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.1.2 มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
6.2.1 ส่งเสริมและกระตุ้นให้นักศึกษาใช้เวลาว่างในการฝึกฝนการใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหา
6.3.1 พิจารณาผลการปฏิบัติการ
6.3.2 พิจารณาจากแบบฝึกหัดในห้องเรียน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล